Quyết định 421/QĐ-UBND

Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2015 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 421/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 421/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-TP ngày 23 tháng 01 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 Chỉ thị và 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, các phòng, ban, đơn vị quận và các Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Song Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú1

 

1.

Chỉ thị

số 06/2007/CT-UBND
ngày 22/8/2007

Về việc triển khai thực hiện Luật cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Sau 7 ngày kể từ ngày ký

Hết hiệu lực

2.

Chỉ thị

số 03/2010/CT-UBND
ngày 21/04/2010

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Sau 7 ngày kể từ ngày ký

Hết hiu lực

3.

Quyết định

số 02/2009/QĐ-UBND
ngày 26/02/2009

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Sau 7 ngày kể từ ngày ký

Hết hiệu lực

4.

Quyết định

số 03/2011/QĐ-UBND
ngày 17/02/2011

Ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quan

Sau 7 ngày kể từ ngày ký

Hết hiệu lực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 421/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu421/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2015
Ngày hiệu lực28/01/2015
Ngày công báo15/03/2015
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 421/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 421/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 421/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu421/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHoàng Song Hà
       Ngày ban hành28/01/2015
       Ngày hiệu lực28/01/2015
       Ngày công báo15/03/2015
       Số công báoSố 18
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 421/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 421/QĐ-UBND 2015 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

           • 28/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực