Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND Phê duyệt định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tiếp khách trong nước Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tiếp khách trong nước Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC VỚI TỈNH TRÀ VINH, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 1736/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước, như sau:

1. Chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Thực hiện chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam theo Điều 1, 2, 3 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cấp hạng khách quốc tế áp dụng theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC.

2. Chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước

2.1 Đối với khách thường xuyên đến làm việc tại cơ quan, đơn vị: Chi nước uống, mức chi tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày.

2.2 Tiếp khách mời cơm

2.2.1 Đối tượng được mời cơm

a) Đối với cơ quan cấp tỉnh

- Cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, đồng bào là dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

- Khách các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn.

- Các Viện, trường Đại học, trường Cao đẳng ngoài tỉnh.

- Lãnh đạo các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

b) Đối với cơ quan cấp huyện và thành phố

- Cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, đồng bào là dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

- Khách các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn.

- Các Viện, trường Đại học, trường Cao đẳng ngoài tỉnh.

- Cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh.

- Lãnh đạo các huyện, thành phố bạn.

- Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, ấp, khóm khi đến làm việc với cơ quan cấp huyện, thành phố.

c) Đối với cơ quan cấp xã, phường, thị trấn

- Cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện đến làm việc với cơ quan cấp xã, phường, thị trấn.

2.2.2 Mức chi

Mức chi tối đa cấp tỉnh không quá 200.000 đồng/suất, cấp huyện không quá 150.000 đồng/suất, cấp xã không quá 100.000 đồng/suất.

2.2.3 Thẩm quyền

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào đối tượng được mời cơm và khung mức chi quy định trên đây quyết định cụ thể việc mời cơm khách; kinh phí mời cơm, tiếp khách được thực hiện trong nguồn kinh phí tự chủ của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2.2.4 Quy trình và cách thức tổ chức thực hiện: Áp dụng theo Điều 5 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2010.

Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 14 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước và bãi bỏ khoản III, Điều 1 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007 của HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 15 về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 và Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của HĐND tỉnh Trà Vinh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực20/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tiếp khách trong nước Trà Vinh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tiếp khách trong nước Trà Vinh
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu01/2010/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
    Người kýNguyễn Thái Bình
    Ngày ban hành09/07/2010
    Ngày hiệu lực20/07/2010
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
    Cập nhậtnăm ngoái

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tiếp khách trong nước Trà Vinh

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND chi tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị tiếp khách trong nước Trà Vinh