Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài Trà Vinh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2019/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi t chức hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình s2212/TTr-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ca các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

2. Đối tượng áp dụng

a) Ủy ban nhân dân các cấp.

b) Tchức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

c) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (trong trường hợp có văn bản của cấp có thm quyền cho phép sử dụng ngun thu phí được đlại để chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh).

Điều 3. Chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội ngh quốc tế tại Việt Nam

Thực hiện theo Chương II, III, IV, V Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cấp hạng khách quốc tế áp dụng theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4. Chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1. Chi giải khát đối với khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị: Mức chi 30.000 đồng/buổi/người.

2. Chi mời cơm

a) Đối với cơ quan cấp tỉnh, mức chi 300.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống).

b) Đối với cơ quan các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), mức chi 250.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống).

c) Đối với cơ quan các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), mức chi 200.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống).

3. Chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc thiểu số

Trong trường hợp phải đi thuê phiên dịch (dịch nói) từ Tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiu svà ngược lại, mức thuê phiên dịch áp dụng bng mức thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy định tại Nghị quyết số 59/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Mức chi 130.000 đồng/người/ngày.

4. Kinh phí chi mời cơm, tiếp khách trong nước được thực hiện trong nguồn kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

5. Thủ trưng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Khoản 2 Điều này quyết định cụ thể việc mời cơm khách và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc đim hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết s01/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hi đồng nhân dân tỉnh phê duyệt định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tchức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 6. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 22/7/2019.

 


Nõi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
-
Các Bộ: Tý pháp, Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Ðoàn
ÐBQH tỉnh;
- Ðại biểu HÐND tỉnh;
- Các Sở:
TP, TC, KBNN, Cục Thng kê tỉnh;
- TT.HÐND, UBND cấp huyện;
- Vãn phòng: HÐND, UBND tỉnh;
-
Ðài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;

- Website Chính ph
;
- Lýu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu85/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu85/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Trí Dũng
       Ngày ban hành12/07/2019
       Ngày hiệu lực22/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 85/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài Trà Vinh

          • 12/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực