Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30/3/2010 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 14 về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 17 về việc miễn thu các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
Xét Tờ trình số 1737/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung lệ phí cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

1. Điều chỉnh, bổ sung tiết 4 điểm I khoản A Điều 1 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 14, như sau:

“4. Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện thu phí và công việc thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Tổ chức và cá nhân làm chủ các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật khi lập dự án đầu tư phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định thì phải nộp phí thẩm định theo quy định.

Đơn vị thu: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh.

4.2. Mức thu

- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 5.000.000 đồng/báo cáo;

- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 2.500.000 đồng/báo cáo.”

2. Điều chỉnh, bổ sung tiết 5 điểm I khoản B Điều 1 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 14, như sau:

“5. Lệ phí địa chính

Lệ phí địa chính là khoản thu vào tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

5.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Được áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

Đơn vị thu: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong tỉnh Trà Vinh.

5.2. Mức thu

5.2.1. Đối với hộ gia đình, cá nhân

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất:

- Tại phường:                                                    25.000 đồng/1 giấy.

- Tại xã, thị trấn:                                                12.000 đồng/1 giấy.

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất là nhà ở:

- Không có nội dung quyền sử dụng đất:

+ Nhà ở trệt:                                                     30.000 đồng/1 giấy.

+ Nhà ở biệt thự trệt:                                         60.000 đồng/1 giấy.

+ Nhà ở có lầu, biệt thự có lầu:                          80.000 đồng/1 giấy.

- Có nội dung quyền sử dụng đất:

+ Nhà ở trệt:                                                     50.000 đồng/1 giấy.

+ Nhà ở biệt thự trệt:                                         80.000 đồng/1 giấy.

+ Nhà ở có lầu, biệt thự có lầu:                           100.000 đồng/1 giấy.

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất là các công trình xây dựng, cây lâu năm và rừng sản xuất là rừng trồng:

- Không có nội dung quyền sử dụng đất:  60.000 đồng/1 giấy.

- Có nội dung quyền sử dụng đất: 80.000 đồng/1 giấy.

5.2.2. Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất: 100.000 đồng/1 giấy.

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất là nhà ở.

- Không có nội dung quyền sử dụng đất:

+ Nhà ở trệt:                                                     200.000 đồng/1 giấy.

+ Nhà ở biệt thự trệt:                                         300.000 đồng/1 giấy.

+ Nhà ở có lầu, biệt thự có lầu:                          400.000 đồng/1 giấy.

- Có nội dung quyền sử dụng đất:

+ Nhà ở trệt:                                                     300.000 đồng/1 giấy.

+ Nhà ở biệt thự trệt:                                         400.000 đồng/1 giấy.

+ Nhà ở có lầu, biệt thự có lầu:                          500.000 đồng/1 giấy.

* Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất là các công trình xây dựng, cây lâu năm và rừng sản xuất là rừng trồng.

- Không có nội dung quyền sử dụng đất:              300.000 đồng/1 giấy.

- Có nội dung quyền sử dụng đất:                        400.000 đồng/1 giấy.

5.2.3. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

- Đối với hộ gia đình, cá nhân:                            

+ Tại phường:                                                   15.000 đồng/1 lần.

+ Tại xã, thị trấn:                                                7.000 đồng/1 lần.

- Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo: 20.000 đồng/1 lần.

5.2.4. Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

- Đối với hộ gia đình, cá nhân:                            

+ Tại phường:                                                   10.000 đồng/1 lần.

+ Tại xã, thị trấn:                                                5.000 đồng/1 lần.

- Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo:                       20.000 đồng/1 lần.

5.3. Chế độ miễn, giảm

Miễn nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.

Miễn Lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có tài sản là nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm và rừng sản xuất là rừng trồng) đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Trà Vinh.”

3. Điều chỉnh điểm II khoản B Điều 1 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 14, như sau:

“II. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

- Cơ quan trực tiếp thu lệ phí phải thực hiện đúng theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Cơ quan trực tiếp thu lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 6, khoản B, Điều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh được trích để lại 30% trên tổng số tiền lệ phí thực thu.

- Cơ quan trực tiếp thu lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết này được trích để lại 90% đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất, được trích để lại 20% đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất cần phối kết hợp của các ngành có liên quan, nên việc sử dụng lệ phí được trích lại 20% quy định cụ thể như sau: Cơ quan quản lý nhà, công trình xây dựng, cây lâu năm và rừng sản xuất là rừng trồng được trích 70%; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, huyện được trích 30%). Số lệ phí được trích để lại sử dụng vào mục đích:

+ Để chi cho việc thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động, dịch vụ cấp phép theo quy định được áp dụng đối với tiết 1 đến tiết 4 điểm I khoản B, Điều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh.

+ Để chi phí cho các hoạt động thường xuyên có liên quan, chi khen thưởng phúc lợi cho cán bộ trực tiếp công việc thu lệ phí ở khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết này; tiết 6, điểm I, khoản B Điều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- Số tiền thu lệ phí còn lại là 70% đối với tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 6, điểm I, khoản B, Điều 1 của Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; tại khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết này: 10% đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận không có tài sản gắn liền với đất, 80% đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận có tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm và rừng sản xuất là rừng trồng) phải nộp vào ngân sách nhà nước.”.

Điều 2. Bãi bỏ điểm a, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp biển số nhà; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Giao UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2010./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực20/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu02/2010/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
     Người kýNguyễn Thái Bình
     Ngày ban hành09/07/2010
     Ngày hiệu lực20/07/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND điều chỉnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng