Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục rà soát - hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tính đến thời điểm 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 rà soát hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 05 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC RÀ SOÁT - HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 211/TTr-STP ngày 14/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục rà soát - hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tính đến thời điểm 31/12/2013 (đính kèm các danh mục).

Điều 2.

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc thông báo sai sót của các danh mục để phối hợp với các ngành có liên quan chỉnh lý và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đăng tải danh mục rà soát - hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở - ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 280/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

01

Nghị quyết

40/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2006.

15/01/2006

 

02

Nghị quyết

41/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2006.

15/01/2006

 

03

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

08/01/2008

 

04

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

01/01/2011

 

05

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ NS nhà nước.

01/01/2012

 

06

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

01/01/2012

 

07

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về một số đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

19/12/2012

 

08

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh.

01/10/2013

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

01

Nghị quyết

49/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc phê chuẩn hỗ trợ sinh hoạt phí cho chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn.

21/5/2006

 

02

Quyết định

23/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006

Về việc hỗ trợ sinh hoạt phí cho chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn.

24/5/2006

 

03

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 03/01/2008

Về Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

14/01/2008

 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

01

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND ngày 29/5/2006

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Biên giới quốc gia và Nghị định 161/2003/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh.

09/6/2006

 

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

01

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 10/07/2009

Phê chuẩn việc thành lập Quỹ quốc phòng-an ninh ở xã, phường, thị trấn

21/7/2009

 

02

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt mức thu quỹ Quốc phòng-An ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/7/2012

 

03

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2012-2015.

01/8/2012

 

04

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 12/11/2012

Phê duyệt mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh

23/11/2012

 

05

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012 phê duyệt đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2012-2015

17/12/2013

 

06

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 21/08/2012

Ban hành đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/9/2012

 

07

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

Quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

23/12/2012

 

CÔNG AN TỈNH

01

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND ngày 15/3/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trong tỉnh

26/3/2007

 

02

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Quy định mức phụ cấp đối với Ban bảo vệ dân phố ở phường-thị trấn, tỉnh Trà Vinh.

03/8/2008

 

03

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy CMND trong tỉnh Trà Vinh.

03/8/2008

 

04

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc phê duyệt đề án bố trí chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với Công an xã.

01/01/2011

 

05

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/12/2012

 

06

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/12/2013

 

07

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về phê duyệt hỗ trợ tạm thời đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Phó trưởng công an xã và trợ cấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/12/2013

 

08

Quyết định

31/2003/QĐ-UBT ngày 08/5/2003

Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

08/5/2003

 

09

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007

Ban hành mức thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trong tỉnh.

08/4/2007

 

10

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

Ban hành chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân.

23/8/2008

 

11

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

Ban hành chế độ phụ cấp đối với Ban bảo vệ dân phố ở phường - thị trấn trong tỉnh.

23/8/2008

 

12

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 04/01/2011

Ban hành Đề án bố trí chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với công an xã

15/01/2011

 

13

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 05/06/2013

Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường-thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/06/2013

 

THANH TRA TỈNH

01

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê chuẩn mức trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

02

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 11/09/2013

Về việc quy định mức trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

22/9/2013

 

CỤC THUẾ TỈNH

01

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 08/03/2012

Về quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

19/3/2012

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

01

Nghị quyết

38/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2006.

15/01/2006

 

02

Nghị quyết

45/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về việc thành lập xã Hàm Tân và thị trấn Định An thuộc huyện Trà Cú, thành lập thị trấn Long Thành thuộc huyện Duyên Hải.

15/01/2006

 

03

Nghị quyết

56/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2006-2010.

21/5/2006

 

04

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND ngày 27/01/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007.

07/02/2007

 

05

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

19/12/2007

 

06

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về điều chỉnh một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2008

03/08/2008

 

07

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009

20/12/2008

 

08

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND ngày 10/07/2009

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009.

21/7/2009

 

09

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

20/12/2009

 

10

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2015.

01/01/2011

 

11

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011.

01/01/2011

 

12

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

01/01/2012

 

13

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Phê chuẩn định mức chế độ bồi dưỡng đối với CB,CC làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh TV

01/5/2012

 

14

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

01/01/2013

 

15

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

01/01/2014

 

16

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006

Về việc đổi tên Trung tâm lưu trữ thuộc Văn phòng HĐND, UBND tỉnh thành Trung tâm lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

02/04/2006

 

17

Quyết định

34/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

22/8/2006

 

18

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 15/08/2011

Về việc ban hành quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

26/8/2011

 

19

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012

Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016.

11/01/2013

 

20

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 07/05/2012

Ban hành định mức chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/5/2012

 

21

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

Quy định về quản lý, thu, nộp, sử dụng, quyết toán quỹ phòng, chống lụt bão tỉnh và huyện, thành phố.

05/11/2012

 

22

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 27/05/2013

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/6/2013

 

23

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

13/10/2013

 

24

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND ngày 13/6/2006

Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

24/6/2006

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

01

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

15/01/2006

 

02

Nghị quyết

67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc thông qua bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh

19/12/2006

 

03

Nghị quyết số

72/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2006-2010) tỉnh Trà Vinh.

19/12/2006

 

04

Nghị quyết

10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong tỉnh.

28/8/2007

 

05

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc thông qua bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2008.

08/01/2008

 

06

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Thông qua bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh TV.

20/12/2008

 

07

Nghị quyết

13/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

20/12/2008

 

08

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc thông qua bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

01/01/2010

 

09

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

20/7/2010

 

10

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2011

 

11

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21/12/2010

 

12

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2012

 

13

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trong tỉnh TV.

19/12/2011

 

14

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Về việc sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong tỉnh Trà Vinh.

29/4/2012

 

15

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.

30/7/2012

 

16

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về thông qua bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2013

 

17

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

18

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/12/2013

 

19

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo (ngoài đối tượng theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của TTg Chính phủ.

17/12/2013

 

20

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

01/01/2006

 

21

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND ngày 02/11/2006

Về việc điều chỉnh giá đất thổ cư khu vực kè kênh Ngay, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ban hành tại Quyết định 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006.

11/12/2006

 

22

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

01/01/2007

 

23

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007

Về việc bổ sung giá đất thổ cư tuyến tỉnh lộ 911 thuộc khu vực xã Tân An, huyện Càng Long vào Bảng giá đất thổ cư huyện Càng Long ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh

08/5/2007

 

24

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007

Về việc ban hành chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 

 

25

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Về việc Ban hành Quy định về mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh TV.

18/9/2007

 

26

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007

Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

04/12/2007

 

27

Quyết định

31/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007

Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

01/01/2008

 

28

Quyết định

34/2007/QĐ-UBND ngày 29/12/2007

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2008.

09/01/2008

 

29

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 10/06/2008

Về việc ban hành đơn giá đo đạc bản đồ địa chính và quản lý đất đai thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Trà Vinh.

21/6/2008

 

30

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2009.

01/01/2009

 

31

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trong tỉnh TV.

02/01/2009

 

32

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quy định hạn mức giao đất bãi bồi ven sông, ven biển trong phạm vi tỉnh TV.

04/01/2009

 

33

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 31/03/2009

Về việc bổ sung phân loại đường phố khu vực thị trấn Định An, huyện Trà Cú vào Bảng giá đất thổ cư huyện Trà Cú ban hành kèm theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008

11/04/2009

 

34

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009

Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trong tỉnh.

07/12/2009

 

35

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2010.

01/01/2010

 

36

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 30/07/2010

Quy định về trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

10/8/2010

 

37

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 04/08/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

15/8/2010

 

38

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc ban hành bảng đơn giá nguồn thu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/10/2010

 

39

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

03/01/2011

 

40

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2011.

01/01/2011

 

41

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 07/04/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/4/2011

 

42

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 09/08/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá nguồn thu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/8/2011

 

43

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/01/2012

 

44

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

08/01/2012

 

45

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 30/03/2012

Về hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức.

10/4/2012

 

46

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 18/05/2012

Về việc sửa đổi mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

29/5/2012

 

47

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 21/06/2012

Về việc điều chỉnh Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 18/05/2012 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

02/7/2012

 

48

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 28/08/2012

Về việc bổ sung giá đất ở đường tỉnh lộ 911 thuộc địa bàn huyện Châu Thành và điều chỉnh giá đất thuộc địa bàn huyện Tiểu Cần.

28/8/2012

 

49

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Về việc bổ sung giá đất ở (đất thổ cư) hương lộ thuộc địa bàn huyện Trà Cú

07/10/2012

 

50

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012

Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

10/11/2012

 

51

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh TV

30/11/2012

 

52

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2013

 

53

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/01/2013

 

54

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

Ban hành bảng giá các chỉ tiêu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21/01/2013

 

55

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013

Ban hành bảng đơn giá cây trái, hoa màu để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

08/02/2013

 

56

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013

Quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/3/2013

 

57

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

27/4/2013

 

58

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

Ban hành Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

09/6/2013

 

59

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 07/6/2013

Ban hành quy định giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18/6/2013

 

 

60

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

07/9/2013

 

61

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013

Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/12/2013

 

62

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/12/2013

 

63

Chỉ thị

01/2006/CT-UBT ngày 18/01/2006

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác cát lòng sông.

19/01/2006

 

SỞ NỘI VỤ

01

Nghị quyết

43/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về việc phê chuẩn Tờ trình của UBND tỉnh về chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

15/01/2006

 

02

Nghị quyết

46/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về việc phê chuẩn chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2006 tỉnh Trà Vinh.

15/01/2006

 

03

Nghị quyết

60/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc phê chuẩn một số chính sách trong thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006-2011 (Đề án Trà Vinh – 100).

25/7/2006

 

04

Nghị quyết

64/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc điều chỉnh bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã-phường- thị trấn- ấp khóm.

19/12/2006

 

05

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

28/8/2007

 

06

Nghị quyết

16/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh phê chuẩn một số chính sách trong thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006-2011 (Đề án Trà Vinh – 100).

20/12/2008

 

07

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

01/01/2010

 

08

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND ngày 29/09/2011

Phê chuẩn định mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

10/10/2011

 

09

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt đề án đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2016.

30/7/2012

 

10

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

22/7/2013

 

11

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc quy định đối tượng, mức hỗ trợ nghỉ việc, thai sản, mai tang phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm

17/12/2013

 

12

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006

Về việc thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

29/01/2006

 

13

Quyết định

14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006

Về mức phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở ngành tỉnh

10/3/2006

 

14

Quyết định

18/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006

Về việc quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh.

03/6/2006

 

15

Quyết định

29/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006

Về việc thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, SV đi học sau đại học.

07/7/2006

 

 

16

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm.

01/01/2007

 

17

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm

10/4/2007

 

18

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND ngày 18/4/2007

Về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh.

30/4/2007

 

19

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và HTX nông nghiệp.

17/9/2007

 

20

Quyết định

28/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo.

19/11/2007

 

21

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008

Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh.

18/01/2008

 

22

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 22/04/2008

Quy định tiêu chuẩn của Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở-ngành tỉnh và UBND huyện-thị xã.

03/5/2008

 

23

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008

Về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước

15/12/2008

 

24

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008

Về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

15/12/2008

 

25

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 15/09/2009

Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/05/2006 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

26/9/2009

 

26

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện-thị xã.

08/12/2009

 

27

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2010

 

28

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

01/01/2010

 

29

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011

Về việc ban hành đề án hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

28/10/2011

 

30

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 01/10/2012

Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính

12/10/2012

 

31

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

Ban hành đề án đào tạo ở trong nước nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012 – 2016.

19/10/2012

 

32

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/3/2012

 

33

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 27/03/2013

Về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm chỉ thị 08-CT/TU ngày 16/08/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và vi phạm các quy định trong giờ hành chính.

07/4/2013

 

34

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013

Quy định việc phân cấp, tuyển dụng, quản lý và nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/5/2013

 

35

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013

Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

20/9/2013

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

01

Nghị quyết

44/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2007.

15/01/2006

 

02

Nghị quyết

65/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện-thị xã quản lý vốn các dự án thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng.

19/12/2006

 

03

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND ngày 27/01/2007

Về áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh TV.

07/02/2007

 

04

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh; phí thẩm định kết quả đấu thầu tỉnh Trà Vinh.

28/8/2009

 

05

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Về việc bãi bỏ, điều chỉnh và bổ sung một số điểm trong việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trong tỉnh Trà Vinh

28/8/2007

 

06

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007

Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008-2010 của tỉnh Trà Vinh.

19/12/2007

 

07

Nghị quyết

26/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư trong tỉnh Trà Vinh.

08/01/2008

 

08

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015.

01/01/2011

 

09

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

29/4/2012

 

10

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/7/2012

 

11

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về phê chuẩn khung mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2013

 

12

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007

Về việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

25/02/2007

 

13

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Về việc ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phí thẩm định kết quả đấu thầu trong tỉnh.

18/9/2007

 

14

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong áp dụng một số chính ưu đãi đầu tư.

18/9/2007

 

15

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 17/01/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư

28/01/2008

 

16

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/9/2008

 

17

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

25/10/2008

 

18

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

25/6/2012

 

19

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 02/08/2012

Về việc quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2015.

13/8/2012

 

20

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 27/08/2012

Về việc quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/9/2012

 

21

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 05/08/2013

Về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 13 Quyết định 15/2012/QĐ-UBND ngày 02/08/2012 của UBND tỉnh quy định một số cơ chế , chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012-2015.

16/8/2013

 

22

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013

Ban hành Quy định cơ chế thực hiện chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

28/9/2013

 

23

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

11/10/2013

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

01

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn một số chính sách trong thực hiện Đề án hỗ trợ đầu tư máy gặt, máy sấy lúa và thí điểm trạm bơm nước phục vụ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2009-2012.

20/12/2008

 

02

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND ngày 04/11/2009

Phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

15/11/2009

 

03

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao.

29/4/2012

 

04

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê chuẩn chính sách hỗ trợ phân bón cho người trồng dừa đang cho trái trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/7/2012

 

05

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2012-2015.

30/7/2012

 

06

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê chuẩn mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

22/7/2013

 

07

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chính sách hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh

17/12/2013

 

08

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006

Về việc ban hành bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

22/01/2006

 

09

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

02/04/2006

 

10

Quyết định

13/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

30/4/2006

 

11

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008

Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trong tỉnh.

18/01/2008

 

12

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 11/06/2009

Quy định thu thủy lợi phí trong tỉnh Trà Vinh.

01/01/2010

 

13

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

11/01/2011

 

14

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 16/09/2011

Về việc quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều.

27/9/2011

 

15

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 15/03/2012

Về việc điều chỉnh mức giá cho thuê mặt bằng của Bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An (nay là Cảng cá Định An), huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Ban hành kèm theo QĐ 02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh).

26/3/2012

 

16

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 04/05/2012

Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao.

15/5/2012

 

17

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh TV.

02/12/2012

 

18

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

02/02/2013

 

19

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013

Quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tàu cá tỉnh Trà Vinh.

15/02/2013

 

20

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 09/05/2013

Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/5/2013

 

21

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013

Ban hành quy định việc thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

09/8/2013

 

22

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Về việc Quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

08/9/2013

 

23

Chỉ thị

02/2006/CT-UBT ngày 26/4/2006

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng trên vùng biển tỉnh Trà Vinh.

07/5/2006

 

24

Chỉ thị

05/2006/CT-UBT ngày 21/12/2006

Về việc nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển và ương nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2007

 

25

Chỉ thị

01/2008/CT-UBND ngày 25/4/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

06/5/2008

 

26

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND ngày 08/05/2008

Về việc sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/5/2008

 

27

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 04/09/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh TV

 

 

SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

01

Nghị quyết

52/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc phê chuẩn lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21/5/2006

 

02

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND ngày 15/3/2007

Về việc phê chuẩn phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2007.

26/3/2007

 

03

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND ngày 15/3/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu và quy định quy chế thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách.

26/3/2007

 

04

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc phê chuẩn lộ trình hoạt động của xe lôi máy, xe ba gác máy tỉnh Trà Vinh.

08/01/2008

 

05

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

19/12/2011

 

06

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

07

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

08

Quyết định

06/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006

Ban hành đơn giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt nội thành

04/02/2006

 

09

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006

Ban hành quy định lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

13/6/2006

 

10

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách tỉnh TV.

08/4/2007

 

11

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010

Về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

11/12/2010

 

12

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Về việc cấm xe tự chế 3, 4 bánh (xe lôi máy, xe ba gác máy) tham gia giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Trà Vinh.

01/01/2011

 

13

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

03/01/2012

 

14

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

28/9/2013

 

15

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/9/2013

 

16

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007

Về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

04/9/2007

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

01

Nghị quyết

50/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006-2010.

21/5/2006

 

02

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của HĐND về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006-2010.

20/12/2008

 

03

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND ngày 10/07/2009

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc.

21/7/2009

 

04

Quyết định

08/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006

Về việc thành lập Chi cục Phòng- Chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh

02/03/2006

 

05

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006

Về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội thành Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh

03/6/2006

 

06

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 25/5/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh

05/6/2006

 

07

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND ngày 30/07/2009

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trong tỉnh.

10/8/2009

 

SỞ Y TẾ

01

Nghị quyết

51/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc bãi bỏ 02 nghị quyết của HĐND về thu 1 phần viện phí.

21/5/2006

 

02

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc phê chuẩn kế hoạch phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 .

03/8/2008

 

03

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 tỉnh Trà Vinh

20/12/2008

 

04

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/7/2012

 

05

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê duyệt đề án “thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2020”.

22/7/2013

 

06

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 09/08/2012

Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

20/8/2012

 

07

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013

Về việc ban hành Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2020

12/10/2013

 

SỞ TÀI CHÍNH

01

Nghị quyết

53/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc phê chuẩn mức thu phí qua phà tuyến Long Đức (TXTV) Trà Vinh-Cẩm Sơn (Mỏ Cày) Bến Tre.

21/5/2006

 

02

Nghị quyết

54/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh khu vực thị xã Trà Vinh

21/5/2006

 

03

Nghị quyết

57/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc quy định mức thu phí sử dụng cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

25/7/2006

 

04

Nghị quyết

58/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc quy định định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2007.

25/7/2006

 

05

Nghị quyết

59/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc quy định định mức chi hành chính.

25/7/2006

 

06

Nghị quyết

61/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2007.

25/7/2006

 

07

Nghị quyết

62/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2007 và tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện-thị xã và xã-phường-thị trấn.

19/12/2006

 

08

Nghị quyết

63/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007.

19/12/2006

 

09

Nghị quyết

68/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách năm 2005.

19/12/2006

 

10

Nghị quyết

69/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phê chuẩn mức thu phí qua phà, đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hòa Minh) - ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), Châu Thành.

19/12/2006

 

11

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.

13/7/2007

 

12

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức chi quản lý hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2008.

28/8/2007

 

13

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2008.

28/8/2007

 

14

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước.

28/8/2007

 

15

Nghị quyết

21/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và về điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, phường, thị trấn của huyện Tiểu cần.

19/12/2007

 

16

Nghị quyết

22/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 02/07/2007 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 17/08/2007 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước

19/12/2007

 

17

Nghị quyết

25/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, phường, thị trấn của huyện Càng Long và huyện Duyên Hải.

08/01/2008

 

18

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc bổ sung dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2008.

03/8/2008

 

19

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc quy định định mức chi quản lý hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2009.

03/8/2008

 

20

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc quy định định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2009.

03/8/2008

 

21

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn mức thu phí qua cầu 2/9 thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, Trà Vinh.

20/12/2008

 

22

Nghị quyết

18/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô dưới 10 chổ ngồi.

20/12/2008

 

23

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND ngày 10/07/2009

Phê chuẩn mức thu phí mặt bằng chợ thị xã Trà Vinh.

21/7/2009

 

24

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về phê duyệt định mức chi hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2010.

20/12/2009

 

25

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về phê duyệt định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2010.

20/12/2009

 

26

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

20/12/2009

 

27

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc phê chuẩn mức thu phí mặt bằng chợ xã, phường, thị trấn.

21/12/2009

 

28

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và huyện, thị xã thực hiện.

01/01/2010

 

29

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010

Phê duyệt định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước.

20/7/2010

 

30

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 15/09/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh

26/9/2010

 

31

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

01/01/2011

 

32

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu ngân sách tỉnh với ngân sách huyện-thành phố và xã-phường-thị trấn

01/01/2011

 

33

Nghị quyết

01/2011/NQ-HĐND ngày 23/03/2011

Về việc phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh khu vực thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

03/4/2011

 

34

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 29/09/2011

Về việc phê chuẩn mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

10/10/2011

 

35

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Trà Cú và huyện Cầu Kè.

01/01/2012

 

36

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Phê chuẩn tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh

29/4/2012

 

37

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Phê chuẩn mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô.

29/4/2012

 

38

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và chợ xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/6/2012

 

39

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2015.

19/12/2012

 

40

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

41

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện-thành phố và ngân sách xã-phường-thị trấn.

01/01/2014

 

42

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

43

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã từ năm 2013-2015 ban hành kèm theo Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2012.

17/12/2013

 

44

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006

Về việc ban hành mức thu phí qua phà tuyến Long Đức- TXTV, Cẩm Sơn-Mỏ Cày (Bến Tre).

04/6/2006

 

45

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006

Về việc ban hành mức thu phí vệ sinh đô thị khu vực thị xã Trà Vinh

04/6/2006

 

46

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006

Về việc bổ sung Điều 2 Quyết định 2464/1999/QĐ-UBT ngày 30/12/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí chợ (hoa chi) trong tỉnh Trà Vinh.

01/7/2006

 

47

Quyết định

28/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006

Về việc bổ sung Điều 2 Quyết định số 2465/1999/QĐ-UBT ngày 30/12/199 của UBND tỉnh Trà Vinh về mức trích để lại cho Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh.

01/7/2006

 

48

Quyết định

30/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Về việc quy định định mức chi hành chính năm 2006.

01/7/2006

 

49

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Về việc quy định định mức chi của ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2007.

12/8/2006

 

50

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2007.

12/8/2006

 

51

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Ban hành định mức thu phí sử dụng cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải.

12/8/2006

 

52

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006

Ban hành đơn giá cho thuê mặt bằng để kinh doanh trong khu vực cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải.

08/10/2006

 

53

Quyết định

41/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

Về mức thu phí qua phà, đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hòa Minh) - ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành.

31/12/2006

 

54

Quyết định

43/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Về việc điều chỉnh định mức thanh toán nêu tại tiết 5.1.3, điểm 5.1, khoản 5, mục 1 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 05/2005/QĐ-UBND ngày 20/01/2005)

08/01/2007

 

55

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007

Về việc điều chỉnh mức trích để lại cho Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh nêu tại Điều 1 của Quyết định 28/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006

28/5/2007

 

56

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007

Về việc điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An, huyện Trà Cú.

19/6/2007

 

57

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh Trà Vinh

23/7/2007

 

58

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước.

18/9/2007

 

59

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Về định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2008

18/9/2007

 

60

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Về định mức chi ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2008.

18/9/2007

 

61

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị quy định tại Quyết định 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007

04/01/2008

 

62

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

Về việc sửa đổi chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tại Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước ban hành kèm theo Quyết định 202007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007.

04/01/2008

 

63

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 19/03/2008

Về việc ban hành Bảng đơn giá cây trái, hoa màu để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

30/3/2008

 

64

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008

Về việc Quy định mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh)-Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

16/11/2008

 

65

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô dưới 10 chổ ngồi trên địa bàn tỉnh

02/01/2009

 

66

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND ngày 01/09/2009

Ban hành mức thu phí mặt bằng chợ Thị xã.

12/09/2009

 

67

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Về mức thu phí mặt bằng chợ xã, phường, thị trấn.

01/01/2010

 

68

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Về việc ban hành định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và huyện, thị xã thực hiện.

01/01/2010

 

69

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 28/07/2010

Ban hành mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước.

08/8/2010

 

70

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 28/09/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh Trà Vinh.

09/10/2010

 

71

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện-thành phố và xã-phường-thị trấn.

01/01/2011

 

72

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 14/04/2011

Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh đô thị khu vực thành phố Trà Vinh.

01/5/2011

 

73

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 14/09/2011

Về việc điều chỉnh mức thu phí quan đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành.

25/9/2011

 

74

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Ban hành mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

07/11/2011

 

75

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 09/05/2012

Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/5/2012

 

76

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 18/05/2012

Quy định tỷ lệ thu thuế trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

29/5/2012

 

77

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 25/05/2012

Ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô.

05/6/2012

 

78

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 13/07/2012

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh tại thị trấn và xã.

24/7/2012

 

79

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 11/09/2012

Về việc bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh

22/9/2012

 

80

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Ban hành đơn giá thay thế giá đất, giá cây trái, hoa màu, giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công trình khu tái định cư dự án nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh.

27/12/2012

 

81

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/01/2013

 

82

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013

Quy định về ban hành bảng đơn giá cây trái, hoa màu để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/02/2013

 

83

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013

Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/8/2013

 

84

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, tàu thuyền, xe ôtô, xe gắn máy và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

27/8/2013

 

85

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013

Về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, tàu thuyền, xe ôtô, xe gắn máy và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

22/9/2013

 

86

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/10/2013

 

87

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/11/2013

 

SỞ TƯ PHÁP

01

Nghị quyết

55/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc phê chuẩn định mức chi cho công tác kiểm tra VBQPPL trong tỉnh.

21/5/2006

 

02

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 27/01/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung phí bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

07/02/2007

 

03

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh

28/8/2007

 

04

Nghị quyết

28/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh.

08/01/2008

 

05

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc miễn thu các khoản lệ phí theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

03/8/2008

 

06

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trong tỉnh Trà Vinh.

20/12/2008

 

07

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND ngày 29/09/2011

Phê duyệt định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

10/10/2011

 

08

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND ngày 29/09/2011

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

10/10/2011

 

09

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012

Phê chuẩn định mức một số khoản chi có tính chất đặc thù trong kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

29/4/2012

 

10

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/7/2012

 

11

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê chuẩn mức thu, quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/7/2012

 

12

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê duyệt mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

13

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006

Về việc quy định định mức chi cho công tác kiểm tra VBQPPL trong phạm vi tỉnh TV.

04/6/2006

 

14

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007

Về mức thu phí đấu giá tài sản và đấu giá quyền sử dụng đất trong tỉnh.

25/02/2007

 

15

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh.

18/9/2007

 

16

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc đăng ký-quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài, quốc tịch, lý lịch tư pháp.

21/9/2007

 

17

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Ban hành định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND trên địa bàn tỉnh.

22/01/2008

 

18

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND ngày 19/08/2008

Về việc chấm dứt hiệu lực thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006 của UBND tỉnh về việc quy định định mức chi cho công tác kiểm tra VBQPPL trong tỉnh

30/8/2008

 

19

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trong tỉnh Trà Vinh.

02/01/2009

 

20

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 20/05/2009

Quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liên quan đến chứng thực của cấp huyện và cấp xã trong tỉnh

31/5/2009

 

21

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 25/02/2010

Về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

08/3/2010

 

22

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 15/04/2011

Ban hành quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh

26/4/2011

 

23

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 06/09/2011

Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/9/2011

 

24

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/10/2011

 

25

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

Về việc ban hành định mức cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

31/10/2011

 

26

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011

Về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh.

04/11/2011

 

27

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 09/05/2012

Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù trong kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/5/2012

 

28

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 09/08/2012

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/8/2012

 

29

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 09/08/2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/8/2012

 

30

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012

Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/11/2012

 

31

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

Ban hành quy chế phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc đăng ký, quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, quốc tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/01/2013

 

32

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Về việc quy định định mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/9/2013

 

33

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh.

13/10/2013

 

SỞ CÔNG THƯƠNG

01

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND ngày 27/01/2007

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

 

02

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006

Về việc tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

29/01/2006

 

03

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

14/5/2006

 

04

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2004 của Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh.

05/5/2006

 

05

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007

Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

25/02/2007

 

06

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 04/03/2011

Quy định hỗ trợ chính sách phát triển ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh.

15/03/2011

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01

Quyết định

07/2006/QĐ-UBND ngày 15/02/2006

Điều chỉnh Điều 5 Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-UBT ngày 28/9/2005 của UBND tỉnh Trà Vinh

26/02/2006

 

02

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

14/5/2006

 

03

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND ngày 09/11/2007

Về định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong tỉnh.

20/11/2007

 

04

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 10/09/2012

Quy định về xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Trà Vinh.

21/9/2012

 

SỞ XÂY DỰNG

01

Nghị quyết

70/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy xác nhận, thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, lệ phí cấp giấy phép xây dựng, lệ phí cấp biển số nhà, phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

19/12/2006

 

02

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/ 2007

Về việc phê chuẩn Đề án bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2007 tỉnh Trà Vinh.

28/8/2007

 

03

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

17/12/2013

 

04

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng).

26/9/2006

 

05

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006

ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trong tỉnh (phần lắp đặt).

26/9/2006

 

06

Quyết định

37/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006

Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình (phần khảo sát xây dựng).

26/9/2006

 

07

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng).

07/11/2006

 

08

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND ngày 12/01/2007

Về việc Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trong tỉnh

23/01/2007

 

09

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007

Về mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận QSH nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh TV

30/01/2007

 

10

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007

Ban hành Quy định về trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong tỉnh Trà Vinh

27/8/2007

 

11

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp biển số nhà trong tỉnh Trà Vinh.

15/09/2007

 

12

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND ngày 19/03/2008

Ban hành Bảng giá nhà ở, công trình kiến trúc và các công việc xây lắp khác trong tỉnh.

30/3/2008

 

13

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 17/06/2008

Ban hành bảng đơn giá cây trái, hoa màu; đơn giá nhà ở, công trình xây dựng kiến trúc, các công việc xây lắp, chính sách hỗ trợ khác để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất đối với các công trình: Trung tâm điện lực Duyên Hải, luồng cho tàu biển có trong tải lớn vào luồng sông Hậu, khu kinh tế Định An và các đường dây 220KV, 500KV đấu nối TT điện lực Duyên Hải

28/6/2008

 

14

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND ngày 20/08/2008

Về việc ban hành Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trong tỉnh TV.

31/8/2008

 

15

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008

Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/12/2008

 

16

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009

Ban hành quy định về bảng giá chuẩn nhà, vật liệu kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới trong tỉnh Trà Vinh.

02/3/2009

 

17

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 27/04/2009

Quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trong tỉnh TV.

13/5/2009

 

18

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 27/07/2009

Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường nội thị trong tỉnh TV.

07/8/2009

 

19

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 30/08/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/08/2008 của UBND tỉnh.

10/9/2010

 

20

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 02/03/2011

Ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng.

13/03/2011

 

21

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 03/08/2011

Quy định Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

14/8/2011

 

22

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/11/2012

 

23

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/11/2013

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

01

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê chuẩn mức thu học phí năm học 2012-2013 đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

30/7/2012

 

02

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về phê duyệt mức thu học phí giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2012-2013.

19/12/2012

 

03

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015.

22/7/2013

 

04

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

Về việc ban hành Quy định học thêm, dạy thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

14/8/2007

 

05

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 11/07/2011

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

22/7/2011

 

06

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 09/08/2012

Quy định mức thu học phí năm 2012-2013 đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/8/2012

 

07

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

08/01/2013

 

08

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

Ban hành mức thu học phí giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2012-2013.

16/01/2013

 

09

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013

Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015

01/9/2013

 

SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

01

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa.

28/8/2007

 

02

Nghị quyết

12/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong tỉnh

21/12/2009

 

03

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND ngày 29/09/2011

Về việc phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

10/10/2011

 

04

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013

Phê duyệt định mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phố trong tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

 

05

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về phê duyệt chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17/12/2013

 

06

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê duyệt chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.

17/12/2013

 

07

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa.

24/9/2007

 

08

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong tỉnh.

01/01/2010

 

09

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010

Về chế độ, định mức chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Trà Vinh.

12/10/2010

 

10

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/11/2011

 

11

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013

Về việc quy định mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phố trong tỉnh Trà Vinh.

04/10/2013

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

01

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 22/04/2008

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

03/5/2008

 

02

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009

Ban hành quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày của đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/3/2009

 

03

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

26/8/2013

 

04

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 27/12//2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

07/01/2014

 

Tổng số 414 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 280/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

01

Nghị quyết

40/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2006.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2007

02

Nghị quyết

41/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2006.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2007

03

Nghị quyết

27/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

20/12/2010

04

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 của HĐND tỉnh quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh.

01/10/2013

05

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 của HĐND tỉnh quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh.

01/10/2013

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

01

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012

Phê duyệt mức thu quỹ Quốc phòng-An ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND ngày 12/11/2012 của HĐND tỉnh phê duyệt mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng-an ninh trong tỉnh Trà Vinh.

23/11/2012

CÔNG AN TỈNH

01

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND ngày 15/3/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trong tỉnh

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008 chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trong tỉnh.

03/8/2008

02

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Quy định mức phụ cấp đối với Ban bảo vệ dân phố ở phường-thị trấn, tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

19/12/2012

03

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của

Ban hành mức thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trong tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008 của UBND tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trong tỉnh.

23/8/2008

04

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

Ban hành chế độ phụ cấp đối với Ban bảo vệ dân phố ở phường-thị trấn trong tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 05/06/2013 Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường-thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/06/2013

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

01

Nghị quyết

38/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2006.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2007

02

Nghị quyết

56/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2006-2010.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2011

03

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND ngày 27/01/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2008

04

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2009

05

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về điều chỉnh một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2009

06

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2010

07

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND ngày 10/07/2009

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2010

08

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2011

09

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2012

10

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2013

11

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2014

12

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 15/08/2011

Về việc ban hành quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của UBND Ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

13/10/2013

13

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND ngày 13/6/2006

Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2007

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

01

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2007

02

Nghị quyết

67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc thông qua bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2008

03

Nghị quyết

72/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2006-2010) tỉnh Trà Vinh. 

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2011

04

Nghị quyết

10/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh.

21/12/2010

05

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc thông qua bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2009

06

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Thông qua bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh TV.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2010

07

Nghị quyết

13/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

19/12/2011

08

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc thông qua bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2011

09

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

21/12/2010

10

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2012

11

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2013

12

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

Về thông qua bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2014

13

Quyết định

01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

01/01/2007

14

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND ngày 02/11/2006

Về việc điều chỉnh giá đất thổ cư khu vực kè kênh Ngay, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ban hành tại Quyết định 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2007

15

Quyết định

42/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2008

16

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007

Về việc bổ sung giá đất thổ cư tuyến tỉnh lộ 911 thuộc khu vực xã Tân An, huyện Càng Long vào Bảng giá đất thổ cư huyện Càng Long ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2008

17

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

Về việc Ban hành Quy định về mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh TV.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

03/01/2011

18

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007

Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

01/01/2008

19

Quyết định

31/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007

Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

27/4/2013

20

Quyết định

34/2007/QĐ-UBND ngày 29/12/2007

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2009

21

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 10/06/2008

Về việc ban hành đơn giá đo đạc bản đồ địa chính và quản lý đất đai thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá nguồn thu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong tỉnh Trà Vinh

18/10/2010

22

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2010

23

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trong tỉnh TV.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

08/01/2011

24

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 31/03/2009

Về việc bổ sung phân loại đường phố khu vực thị trấn Định An, huyện Trà Cú vào Bảng giá đất thổ cư huyện Trà Cú ban hành kèm theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008

Hết hiệu lực thi hành về thời gian thực hiện.

01/01/2010

25

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2010.

Hết hiệu lực thi hành về thời gian thực hiện.

01/01/2011

26

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 30/07/2010

Quy định về trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 29/05/2013 của UBND tỉnh ban hành Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

09/6/2013

27

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 04/08/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

03/01/2011

28

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc ban hành bảng đơn giá nguồn thu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 41/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/12/2013

29

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Ban hành bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2011.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2012

30

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 09/08/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá nguồn thu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các chỉ tiêu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21/01/2013

31

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2013

32

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 30/03/2012

Về hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16/01/2013

33

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 28/08/2012

Về việc bổ sung giá đất ở đường tỉnh lộ 911 thuộc địa bàn huyện Châu Thành và điều chỉnh giá đất thuộc địa bàn huyện Tiểu Cần.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2013

34

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Về việc bổ sung giá đất ở (đất thổ cư) hương lộ thuộc địa bàn huyện Trà Cú.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2013

35

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

Ban hành bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2014

SỞ NỘI VỤ

01

Nghị quyết

46/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về việc phê chuẩn chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2006 tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2007

02

Nghị quyết

64/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc điều chỉnh bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã-phường- thị trấn- ấp khóm.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

21/12/2009

03

Nghị quyết

16/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh phê chuẩn một số chính sách trong thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006-2011 (Đề án Trà Vinh – 100).

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

 

01/01/2012

04

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

22/7/2013

05

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND ngày 29/09/2011

Phê chuẩn định mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

22/7/2013

06

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm.

 

Bị thay thế bởi:

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

01/01/2010

07

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm

Bị thay thế:

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

31/3/2013

08

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND ngày 18/4/2007

Về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã, phường, thị trấn.

18/01/2008

09

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009

Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

20/9/2013

10

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011

Về việc ban hành đề án hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm.

20/9/2013

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

01

Nghị quyết

44/2006/NQ-HĐND ngày 04/01/2006

Về tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2007.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND ngày 27/01/2007 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

07/02/2007

02

Nghị quyết

65/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện-thị xã quản lý vốn các dự án thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

 

01/01/2008

03

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007

Về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008-2010 của tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

 

01/01/2011

04

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trong tỉnh Trà Vinh.

25/10/2008

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

01

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn một số chính sách trong thực hiện Đề án hỗ trợ đầu tư máy gặt, máy sấy lúa và thí điểm trạm bơm nước phục vụ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2009-2012.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

 

01/01/2013

02

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND ngày 04/11/2009

Phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

 

01/01/2011

03

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 1021/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 về việc phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

14/7/2008

04

Quyết định

13/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 1482/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

06/10/2008

05

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008

Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trong tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/05/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20/5/2013

06

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 11/06/2009

Quy định thu thủy lợi phí trong tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 Ban hành quy định việc thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

09/8/2013

07

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

02/12/2012

08

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tàu cá tỉnh Trà Vinh.

15/02/2013

09

Chỉ thị

05/2006/CT-UBT ngày 21/12/2006

Về việc nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển và ương nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND ngày 08/5/2008 về việc sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh

19/5/2008

SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

01

Nghị quyết

52/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc phê chuẩn lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị bãi bỏ bởi:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 08/12/2007 về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trong tỉnh Trà Vinh.

08/12/2007

02

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND ngày 15/3/2007

Về việc phê chuẩn phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2008

03

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND ngày 15/3/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu và quy định chế thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 của HĐND tỉnh phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22/7/2013

04

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc phê chuẩn lộ trình hoạt động của xe lôi máy, xe ba gác máy tỉnh Trà Vinh.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2009

05

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006

Ban hành quy định lộ trình hoạt động của các loại xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 về việc cấm xe tự chế 3, 4 bánh (xe lôi máy, xe ba gác máy) tham gia giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Trà Vinh.

01/01/2011

06

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách tỉnh TV.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/9/2013

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

01

Nghị quyết

50/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2011

02

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của HĐND về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2011

03

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 25/5/2006

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Quyết định 1279/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

28/8/2008

SỞ Y TẾ

01

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 tỉnh Trà Vinh

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện

01/01/2011

SỞ TÀI CHÍNH

01

Nghị quyết

54/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006

Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh khu vực thị xã Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND ngày 23/03/2011 của HĐND tỉnh phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh khu vực thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

03/4/2011

02

Nghị quyết

57/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc quy định mức thu phí sử dụng cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND ngày 29/09/2011 của HĐND tỉnh phê chuẩn mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

10/10/2011

03

Nghị quyết

58/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc quy định định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2008

04

Nghị quyết

59/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc quy định định mức chi hành chính.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2008

05

Nghị quyết

61/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2008

06

Nghị quyết

62/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2007 và tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện-thị xã và xã-phường-thị trấn.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2011

07

Nghị quyết

63/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2008

08

Nghị quyết

68/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách năm 2005.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2006

09

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND ngày 15/09/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh .

26/09/2010

10

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức chi quản lý hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2009

11

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2009

12

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010 phê duyệt định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh TV, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước

20/7/2010

13

Nghị quyết

21/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và về điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, phường, thị trấn của huyện Tiểu cần.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2011

14

Nghị quyết

22/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 02/07/2007 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 17/08/2007 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước

Bị bãi bỏ bởi:

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010 định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND ngày 15/09/2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.

26/9/2010

15

Nghị quyết

25/2007/NQ-HĐND ngày 28/12/2007

Về việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, phường, thị trấn của huyện Càng Long và huyện Duyên Hải.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2011

16

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc bổ sung dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2009

17

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc quy định định mức chi quản lý hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2010

18

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008

Về việc quy định định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2010

19

Nghị quyết

18/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô dưới 10 chỗ ngồi.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND ngày 18/04/2012 của HĐND tỉnh phê chuẩn tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

29/4/2012

20

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND ngày 10/07/2009

Phê chuẩn mức thu phí mặt bằng chợ thị xã Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh về phê chuẩn khung mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trong tỉnh Trà Vinh.

19/12/2012

21

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về phê duyệt định mức chi hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2011

22

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về phê duyệt định mức chi ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2011

23

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc phê chuẩn mức thu phí mặt bằng chợ xã, phường, thị trấn.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 phê chuẩn khung mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ

19/12/2012

24

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu ngân sách tỉnh với ngân sách huyện-thành phố và xã-phường-thị trấn

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện-thành phố và ngân sách xã-phường-thị trấn.

01/01/2014

25

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Trà Cú và huyện Cầu Kè.

Bị thay thế bởi:

Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/07/2013 phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện-thành phố và ngân sách xã-phường-thị trấn.

01/01/2014

26

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 24/5/2006

Về việc ban hành mức thu phí vệ sinh đô thị khu vực thị xã Trà Vinh

Bị thay thế bởi:

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 14/04/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh đô thị khu vực thành phố Trà Vinh.

25/4/2011

27

Quyết định

28/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006

Về việc bổ sung Điều 2 Quyết định số 2465/1999/QĐ-UBT ngày 30/12/199 của UBND tỉnh Trà Vinh về mức trích để lại cho Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh điều chỉnh mức trích để lại cho Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh.

28/5/2007

28

Quyết định

30/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Về việc quy định định mức chi hành chính năm 2006.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2007

29

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Về việc quy định định mức chi của ngân sách xã-phường-thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2008

30

Quyết định

32/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian thực hiện.

01/01/2008

31

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006

Ban hành định mức thu phí sử dụng cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải.

Bị thay thế bởi:

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh ban hành mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

07/11/2011

32

Quyết định

43/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006