Quyết định 31/2007/QĐ-UBND

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở đô thị nông thôn công nhận diện tích đất Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 11/2013/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở tại đô thị nông thôn tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 26/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2007/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở đô thị nông thôn công nhận diện tích đất Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2007/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN; XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH VÀ CÔNG NHẬN ĐẤT Ở ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ VƯỜN, AO ÁP DỤNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Theo Tờ trình số 256/TTr-STNMT ngày 15/10/2007 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

3. Chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 801/1998/QĐ-UBT ngày 28/6/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đất ở cho các khu vực thị xã, thị trấn, khu trung tâm xã, khu dân cư tập trung ở nông thôn và khu vực nông thôn trong phạm vi tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 917/2000/QĐ-UBT ngày 08/5/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức đất ở nông thôn (thay khoản 2, Điều 1 Quyết định số 801/1998/QĐ-UBT ngày 28/6/1998).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

QUY ĐỊNH

HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN; XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH VÀ CÔNG NHẬN ĐẤT Ở ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ VƯỜN, AO ÁP DỤNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Trà Vinh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về hạn mức khi Nhà nước giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp đang sử dụng thửa đất có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Hạn mức giao đất ở tại nông thôn

1. Không quá 200m2/hộ gia đình, cá nhân đối với khu vực quy hoạch xây dựng trung tâm xã, khu vực quy hoạch phát triển đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Không quá 300m2/hộ gia đình, cá nhân đối với khu vực còn lại của các xã và các trung tâm xã chưa được quy hoạch xây dựng.

3. Trường hợp hộ gia đình có từ 03 thế hệ trở lên cùng chung sống, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quỹ đất hiện có, được giao đất ở theo mức cao hơn nhưng không quá hai (02) lần hạn mức giao đất quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

4. Các trường hợp giao đất ở theo khoản 1, 2, 3 Điều này phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phê duyệt.

Điều 3. Hạn mức giao đất ở tại đô thị

1. Không quá 150m2/hộ gia đình, cá nhân đối với khu vực được quy hoạch xây dựng là đất ở mật độ cao, đất ở cải tạo thuộc thị xã và các thị trấn.

2. Không quá 300m2/hộ gia đình, cá nhân đối với khu vực được quy hoạch xây dựng là đất ở mật độ thấp; đất ở nhà vườn, nhà biệt thự thuộc thị xã và các thị trấn.

3. Trường hợp hộ gia đình có từ 03 thế hệ trở lên cùng chung sống, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quỹ đất hiện có, được giao đất ở theo mức cao hơn nhưng không quá hai (02) lần hạn mức giao đất quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

4. Các trường hợp giao đất ở theo khoản 1, 2, 3 Điều này phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phê duyệt.

Điều 4. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

1. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành theo khoản 2, 3 Điều 87 của Luật Đất đai năm 2003 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 thì diện tích đất ở được xác định theo khoản 2, 3 Điều 87 của Luật Đất đai năm 2003 và khoản 2 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;

2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành) và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định công nhận như sau:

a) Khu vực nông thôn (xác định theo khu vực quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 của Quy định này):

- Đối với hộ gia đình có từ 04 (bốn) nhân khẩu trở xuống thì được công nhận đất ở bằng 02 (hai) lần hạn mức quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 của Quy định này; từ nhân khẩu thứ 05 (năm) trở lên thì mỗi nhân khẩu được công nhận thêm 70m2.

- Đối với hộ gia đình có từ 03 thế hệ trở lên cùng chung sống với số lượng từ 05 (năm) nhân khẩu trở xuống thì được công nhận đất ở bằng 03 (ba) lần; từ 06 (sáu) nhân khẩu trở lên thì được công nhận đất ở bằng 04 (bốn) lần hạn mức đất ở quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 của Quy định này.

b) Khu vực đô thị (xác định theo khu vực quy định tại khoản 1, 2 Điều 3 Quy định này):

- Đối với hộ gia đình có từ 04 (bốn) nhân khẩu trở xuống thì được công nhận đất ở bằng 02 (hai) lần hạn mức quy định tại khoản 1, 2 Điều 3 của Quy định này; từ 05 (năm) nhân khẩu trở lên thì mỗi nhân khẩu được công nhận thêm 50 m2.

- Đối với hộ gia đình có từ 03 thế hệ trở lên cùng chung sống với số lượng từ 05 (năm) nhân khẩu trở xuống thì được công nhận đất ở bằng 03 (ba) lần; từ 06 (sáu) nhân khẩu trở lên thì được công nhận đất ở bằng 04 (bốn) lần hạn mức đất ở quy định tại khoản 1, 2 Điều 3 của Quy định này.

c) Số lượng nhân khẩu quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này được xác định theo sổ hộ khẩu gia đình.

d) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức đất ở được công nhận; phần diện tích còn lại được xác định theo hiện trạng sử dụng đất. Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở nêu tại điểm a, b khoản 2 Điều này thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

3. Đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai năm 2003, việc công nhận đất ở có vườn ao được xác định như sau:

a) Tại nông thôn: áp dụng hạn mức quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 của Quy định này;

b) Tại đô thị: áp dụng hạn mức quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 của Quy định này;

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo thẩm quyền có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Cục Thuế Trà Vinh có trách nhiệm chỉ đạo Chi Cục thuế các huyện, thị xã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, căn cứ quy định này để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2007/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở đô thị nông thôn công nhận diện tích đất Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2007/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở đô thị nông thôn công nhận diện tích đất Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Khiêu
       Ngày ban hành21/12/2007
       Ngày hiệu lực31/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2007/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở đô thị nông thôn công nhận diện tích đất Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2007/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở đô thị nông thôn công nhận diện tích đất Trà Vinh