Quyết định 33/2007/QĐ-UBND

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2007/QĐ-UBND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước do tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi chi tiêu tiếp khách tổ chức hội nghị hội thảo Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 02/2010/QĐ-UBND mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi chi tiêu tiếp khách tổ chức hội nghị hội thảo Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2007/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TẠI QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC VỚI TỈNH TRÀ VINH, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2007/QĐ-UBND NGÀY 07/9/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND ngày 08/12/2007 của HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 15 về sửa đổi, bổ sung một số khoản của Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 và Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 17/8/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi tiết b khoản 2 mục III phần II Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“b) Chi mời cơm thân mật: Các cơ quan, đơn vị không tổ chức chi chiêu đãi, mời cơm đối với đoàn khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; trường hợp xét thấy cần thiết thì có thể được phép tổ chức mời cơm thân mật tiếp các đoàn khách đặc biệt như: Đoàn lão thành cách mạng; đoàn bà mẹ Việt Nam anh hùng; đoàn khách cơ sở là bà con người dân tộc ít người; đoàn khách là các chức sắc tôn giáo và một số trường hợp đặc biệt khác (như: Đoàn khách là doanh nhân doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh, đoàn khách các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố….). Trong trường hợp này Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi trong dự toán được giao và phải công khai việc tiếp khách trong cơ quan, đơn vị. Mức chi tiếp khách tối đa không quá 150.000 đồng/1 suất.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động, đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, đối tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định; được quyết định mức chi tiếp khách trong nước đến làm việc giao dịch với đơn vị bằng hoặc thấp hơn mức chi quy định tại Quyết định này và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng ngân sách, đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung quy định tại Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh không sửa đổi tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi chi tiêu tiếp khách tổ chức hội nghị hội thảo Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi chi tiêu tiếp khách tổ chức hội nghị hội thảo Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Văn Phong
       Ngày ban hành24/12/2007
       Ngày hiệu lực03/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi chi tiêu tiếp khách tổ chức hội nghị hội thảo Trà Vinh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2007/QĐ-UBND sửa đổi chi tiêu tiếp khách tổ chức hội nghị hội thảo Trà Vinh