Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/2008/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 63/2008/NĐ-CP">67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Xét Tờ trình số: 3493/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cụ thể:

STT

Loại khoáng sản

ĐVT

Mức thu (đồng)

01

Đất sét làm gạch ngói

m3

1.500

02

Các loại cát

m3

2.000

03

Các loại đất khác

m3

1.000

04

Nước khoáng thiên nhiên

m3

2.000

Bảng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 13/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường