Quyết định 23/2008/QĐ-UBND

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 22/2011/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2008/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Căn cứ Thông tư số 63/2008/NĐ-CP">67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Căn cứ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 18 phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; như sau:

STT

Loại khoáng sản

ĐVT

Mức thu (đồng)

01

Đất sét làm gạch ngói

m3

1.500

02

Các loại cát

m3

2.000

03

Các loại đất khác

m3

1.000

04

Nước khoáng thiên nhiên

m3

2.000

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh căn cứ vào chức năng, thẩm quyền hướng dẫn các đơn vị thu phí trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lai thu phí, thanh quyết toán, niêm yết công khai mức thu theo đúng quy định và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 23/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2008/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 23/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Trần Hoàn Kim
Ngày ban hành 22/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 23/2008/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường

Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2008/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường