Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/2008/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số: 3496/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi để áp dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cụ thể:

Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) là 10% (mười phần trăm), theo quy định tại mục II điểm 3 (3.3) Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi nêu trên được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/04/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 18/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành 09/12/2008
Ngày hiệu lực 19/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/04/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ