Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, và những văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Sau khi xem xét tờ trình số 3236/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 7k/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính áp dụng cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã khi thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân, gọi chung là Hội đồng nhân dân các cấp.

b) Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính nhằm phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định này nhằm đảm bảo tính thống nhất một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Kinh phí thực hiện các chế độ theo quy định này được bố trí trong nguồn kinh phí phục vụ hoạt động chung của Hội đồng nhân dân các cấp hàng năm. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp nào đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp đó.

b) Đối với các khoản chi của Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn được bố trí một khoản kinh phí riêng trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

c) Các khoản chi thường xuyên của Văn phòng Hội đồng nhân dân trên nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước (trừ kinh phí chi cho hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân).

d) Trong quy định này, các huyện, thị xã Hương Thuỷ, thành phố Huế đuợc gọi chung là cấp huyện; các xã, phường, thị trấn được gọi chung là cấp xã.

3. Quy định trách nhiệm phối hợp:

Việc chi cho các đoàn của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và cá nhân của các cơ quan khác tham gia đoàn công tác, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân và chi cho đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân được thực hiện như sau:

a) Các đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và cá nhân của các cơ quan khác tham gia đoàn công tác của Hội đồng nhân dân thì chi phí ăn, ở (nếu có), đi lại do các đoàn công tác đảm bảo từ kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân quyết định thành lập đoàn.

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân, được mời tham gia các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các hoạt động khác thì toàn bộ chi phí cho đại biểu (xăng xe, vé tàu xe; tiền ăn, ở, bồi dưỡng…trong thời gian công tác) do đơn vị tổ chức, triệu tập đảm bảo.

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân, hội nghị do Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân triệu tập thì các chi phí ăn, ở, bồi dưỡng họp theo chế độ…(trong thời gian diễn ra kỳ họp, hội nghị) do Văn phòng Hội đồng nhân dân đảm bảo.

4. Một số quy định cụ thể về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp: (có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 7k/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Chi phụ cấp kiêm nhiệm:

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân đang giữ chức vụ ở các cơ quan khác nếu kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, đứng đầu các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân như: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thì được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng là 10% mức lương hiện hưởng.

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân đang giữ chức vụ ở các cơ quan khác nếu kiêm nhiệm chức danh Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân các cấp thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng như sau:

- Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: 8% mức lương hiện hưởng.

- Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện: 7% mức lương hiện hưởng.

c) Trách nhiệm chi trả phụ cấp: Các cơ quan, đơn vị chi trả tiền lương cho cán bộ kiêm nhiệm thì chi tiền phụ cấp kiêm nhiệm cùng với tiền lương hàng tháng, từ nguồn kinh phí ngân sách thường xuyên của cơ quan, đơn vị đó.

d) Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân đã nghỉ hưu, trong thời gian còn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân các cấp thì được hưởng một khoản phụ cấp tương đương phụ cấp kiêm nhiệm ở điểm a, b nói trên, tính trên lương hưu và chi trả hàng tháng từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Chi phụ cấp cho các Tổ trưởng, Tổ phó tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

a) Mức phụ cấp hàng tháng cho các Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như sau:

- Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: bằng hệ số 0.15 so với mức lương tối thiểu chung.

- Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: bằng hệ số 0.1 so với mức lương tối thiểu chung.

- Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: bằng hệ số 0.07 so với mức lương tối thiểu chung.

b) Mức phụ cấp hàng tháng cho các Tổ phó (nếu có) của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tính bằng 60% so với mức phụ cấp của Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

3. Chi phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri và chi tiếp công dân:

a) Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri của cả 3 cấp nhằm trang trải các chi phí cần thiết như trang trí, thuê hội trường, nước uống, bảo vệ và các khoản chi khác: khoán chi 300.000đồng/điểm/lần tiếp xúc.

b) Chi bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

- Cấp tỉnh: 50.000đồng/người/buổi.

- Cấp huyện: 40.000đồng/người/buổi.

- Cấp xã: 30.000đồng/người/buổi.

- Cán bộ, công chức phục vụ của cả 3 cấp: 25.000đồng/người/buổi.

4. Chi hoạt động giám sát, thẩm tra:

a) Chi xây dựng văn bản: Khoán cho một đợt giám sát, thẩm tra gồm: soạn

thảo quyết định thành lập đoàn; kế hoạch, đề cương giám sát, thẩm tra theo các mức như sau:

- Cấp tỉnh: 400.000đồng/đợt giám sát.

- Cấp huyện: 300.000đồng/đợt giám sát.

- Cấp xã: 200.000đồng/đợt giám sát.

b) Chi bồi dưỡng giám sát, thẩm tra: Ngoài chế độ công tác phí theo quy định hiện hành, mức chi bồi dưỡng cho Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn đi giám sát, đi thẩm tra như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Đối tượng được hưởng

Đơn vị tính

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Trưởng đoàn

Đồng/người/buổi

70

60

50

2

Thành viên

Đồng/người/buổi

50

40

30

3

Lái xe, nhân viên phục vụ

Đồng/người/buổi

25

25

25

c) Với các dự án, đề án phức tạp cần phải thuê chuyên gia tư vấn thì chế độ thuê chuyên gia thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong trường hợp Nhà nước chưa có quy định thì giao Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định mức chi phù hợp.

5. Chi phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân:

a) Ngoài việc thanh toán chế độ công tác phí theo quy định, Hội đồng nhân dân cấp nào tổ chức kỳ họp thì cấp đó chịu trách nhiệm chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu khách mời, chuyên viên và nhân viên phục vụ theo các mức chi sau:

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Đối tượng được hưởng

Đơn vị tính

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Chủ trì cuộc họp

Đồng/người/ngày

200

160

120

2

Thư ký cuộc họp

Đồng/người/ngày

160

140

100

3

Đại biểu Hội đồng nhân dân và khách mời

Đồng/người/ngày

100

100

60

4

Chuyên viên, nhân viên phục vụ và lái xe.

Đồng/người/ngày

50

50

40

Đại biểu Hội đồng nhân dân và khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà ở xa về dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân được bố trí phòng nghỉ tại khách sạn theo tiêu chuẩn chế độ công tác phí và được hỗ trợ tiền tàu, xe đi lại theo quy định hiện hành.

b) Chế độ chi phục vụ công tác tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp quyết định theo quy định hiện hành, trên tinh thần tiết kiệm.

6. Chi hoạt động xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp:

Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Cụ thể như sau:

a) Chi hoạt động xây dựng các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh:

ĐVT: 1.000 đồng

TT

Nội dung công việc

Quy mô và tính chất của đề án, tờ trình, báo cáo

Loại phức tạp

Loại trung bình

Loại ít phức tạp

1

Dự thảo tờ trình, đề án và nghị quyết

5.000

3.000

500

2

Thẩm định nghị quyết

200

150

100

3

Dự thảo báo cáo thẩm tra tờ trình, đề án, nghị quyết

500

400

300

4

Hoàn chỉnh nghị quyết sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký chứng thực

200

150

100

b) Chi hoạt động xây dựng các nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện được tính bằng 60% so với mức hoạt động xây dựng các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh tại điểm a nói trên.

c) Chi hoạt động xây dựng các nghị quyết Hội đồng nhân dân xã được tính bằng 40% so với mức hoạt động xây dựng các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh tại điểm a nói trên.

d) Việc xác định độ phức tạp, trung bình, ít phức tạp của các đề án, nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thống nhất quy định cụ thể trong Thông báo về nội dung cuộc họp liên tịch chuẩn bị cho các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp.

đ) Đối với những tờ trình, đề án, nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp đã được hoàn chỉnh, nhưng khi trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp không được Hội đồng nhân dân thông qua thì được chi bằng 50% mức quy định trên.

e) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng tờ trình, đề án, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm chi bồi dưỡng cho các cán bộ được phân công xây dựng tờ trình, đề án, nghị quyết từ nguồn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.

7. Chi xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, và Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo định kỳ:

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/báo cáo.

- Cấp huyện: 400.000 đồng/báo cáo.

- Cấp xã: 300.000 đồng/báo cáo.

8. Chế độ hỗ trợ đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

Ngoài chế độ sinh hoạt phí theo quy định tại Điều 75 của Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, quy định mức hoạt động phí hàng tháng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã bằng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bằng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bằng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu. Ngoài các chế độ, định mức chi tiêu hành chính cho cán bộ, công chức là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định hiện hành. Các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được hỗ trợ thêm các khoản như sau:

a) Mức hỗ trợ theo mức khoán để chi phí các khoản văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, và các chi phí cần thiết khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 150.000đồng/tháng/đại biểu.

- Cấp huyện: 100.000đồng/tháng/đại biểu.

- Cấp xã: 70.000đồng/tháng/đại biểu.

b) Mỗi nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, mỗi đại biểu được trang cấp 01 bộ trang phục (lễ phục) với mức như sau:

- Cấp tỉnh: 2.000.000đồng/đại biểu.

- Cấp huyện: 1.700.000đồng/đại biểu.

- Cấp xã: 1.500.000đồng/đại biểu.

c) Một đại biểu Hội đồng nhân dân nếu trúng cử ở nhiều cấp Hội đồng nhân dân, thì chỉ được hưởng 01 mức hỗ trợ cao nhất.

9. Chế độ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước ngoài chế độ sinh hoạt phí được hưởng theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, còn được hưởng một số chế độ sau:

a) Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc (hàng tháng):

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: bằng hệ số 0.3 so với mức lương tối thiểu.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: bằng hệ số 0.2 so với mức lương tối thiểu.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: bằng hệ số 0.1 so với mức lương tối thiểu.

b) Chế độ Bảo hiểm y tế: Được mua thẻ bảo hiểm y tế, mức mua thẻ bảo hiểm y tế hàng tháng theo quy định nhà nước hiện hành.

10. Chế độ tặng quà đối với các đối tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ, Tết:

Khi tổ chức đoàn thăm hỏi các đối tượng chính sách như: gia đình có công với cách mạng; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương, bệnh binh; gia đình liệt sỹ; cán bộ hoạt động cách mạng; các cá nhân gặp rủi ro, thiên tai, đặc biệt khó khăn… và các tập thể thuộc diện chính sách xã hội như: trại điều dưỡng thương, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật… thì được tặng quà có mức giá trị quà tặng mỗi lần thăm hỏi như sau:

a) Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

- Đoàn của Thường trực Hội đồng nhân dân: mức chi tối đa 1.500.000 đồng/lần/tập thể và 500.000 đồng/lần/cá nhân.

- Đoàn của các Ban Hội đồng nhân dân: mức chi tối đa 500.000 đồng/lần/tập thể và 200.000 đồng/lần/cá nhân

b) Đối với Hội đồng nhân dân cấp huyện:

- Đoàn của Thường trực Hội đồng nhân dân: mức chi tối đa 500.000 đồng/lần/tập thể và 200.000 đồng/lần/cá nhân.

- Đoàn của các Ban Hội đồng nhân dân: mức chi tối đa 200.000 đồng/lần/tập thể và 100.000 đồng/lần/cá nhân

c) Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã: Đoàn của Thường trực Hội đồng nhân dân: mức chi tối đa 150.000 đồng/lần/tập thể và 100.000đồng/lần/cá nhân.

d) Hội đồng nhân dân các cấp căn cứ vào các đối tượng và khả năng ngân sách của mỗi cấp để giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định số lần tặng quà, đảm bảo tính hợp lý và phù hợp với khả năng ngân sách của mỗi cấp.

11. Chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất đối với đại biểu Hội đồng nhân dân đương chức các cấp:

a) Chi thăm hỏi đại biểu Hội đồng nhân dân ốm đau:

- Cấp tỉnh: 500.000đồng/lần.

- Cấp huyện: 300.000đồng/lần.

- Cấp xã: 200.000đồng/lần.

b) Chi thăm viếng đại biểu Hội đồng nhân dân có cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng), con chết:

- Cấp tỉnh: 600.000đồng/lần.

- Cấp huyện: 400.000đồng/lần.

- Cấp xã: 300.000đồng/lần.

12. Chi tiếp khách trong nước và khách nước ngoài:

Chế độ chi tiếp khách thực hiện theo các quy định Nhà nước hiện hành của Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế.

13. Chi khen thưởng:

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, hoạt động tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân được Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét khen thưởng dưới các hình thức thích hợp. Chế độ khen thưởng thực hiện theo quy định nhà nước hiện hành của Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2011
Ngày hiệu lực21/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành11/08/2011
       Ngày hiệu lực21/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng