Quyết định 1747/QĐ-UBND

Quyết định 1747/QĐ-UBND năm 2017 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2016

Nội dung toàn văn Quyết định 1747/QĐ-UBND 2017 rà soát văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1747/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 42/TTr-STP ngày 09 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2016, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết ngày 31/12/2016, gồm: 466 văn bản;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng rà soát đến hết ngày 31/12/2016, gồm: 34 văn bản;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng rà soát đến hết ngày 31/12/2016, gồm: 22 văn bản;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết ngày 31/12/2016, gồm: 187 văn bản.

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2016 theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu VT, NC, TP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I. Lĩnh vực: Tài chính

1.

Nghị quyết

7g/2009/NQCĐ-HĐND

Ngày 09/4/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Do Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

10/4/2017

2.

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND

Ngày 11/8/2011

Về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân và Hội thẩm nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

 

3.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND

Ngày 10/04/2012

Về quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí thăm quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

 

4.

Quyết định

1100/2009/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2009

Về việc Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định về mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

 

5.

Quyết định

2635/2009/QĐ-UBND

Ngày 27/11/2009

Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn

Do hiện nay thực hiện theo Quyết định 54/2016/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định 92/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi nội dung mức thu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

 

6.

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND

Ngày 27/8/2010

Quyết định về việc Quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên người dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND quy định “Chế độ trợ cấp có hiệu lực thực hiện trong 5 năm (Bắt đầu từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014 - 2015).

 

7.

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND

Ngày 10/10/2011

Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động của HĐND các cấp thuộc tỉnh

Do Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân và Hội thẩm nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

 

8.

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

Ngày 28/01/2011

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy.

Do Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

01/6/2017

9.

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2013

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/6/2017

10.

Quyết định

59/2014/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2014

Ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý nội dung chi, mức chi và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

 

11.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND

Ngày 13/01/2015

Về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (Khoản 1 Điều 1; điểm 2.3 khoản 2 Điều 2; điểm 2.3 khoản 2 Điều 3; Điều 5; Điều 8 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND quy định thời hạn thực hiện trong năm 2015).

 

12.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND

Ngày 29/01/2016

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

31/12/2017

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

13.

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND

Ngày 11/7/2012

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

10/4/2017

III. Lĩnh vực: Hành chính - Văn phòng

14.

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND

Ngày 09/3/2007

Về việc nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất bản tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung của Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuy nhiên, Nghị định số 104/2004/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 12/04/2004 do Nghị định số 100/2010/NĐ-CP về Công báo thay thế. Đồng thời, Nghị định số 100/2010/NĐ-CP cũng hết hiệu lực từ ngày 01/07/2016 do Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định hết hiệu lực.

- Nội dung của Chỉ thị thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, hai văn bản này hết hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016 do Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định hết hiệu lực.

 

15.

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND

Ngày 01/11/2011

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 01/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế.

 

IV. Lĩnh vực: Giao thông vận tải

16.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND

Ngày 13/5/2014

Ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy,xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

10/4/2017

V. Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và Du lịch

17.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

Ngày 17/7/2012

Mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa

Do Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/6/2017

18.

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/8/2014

Về việc sửa đổi phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do ngày 12/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại điểm b khoản 2 Điều 1 đã quy định mức phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/6/2017

VI. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

19.

Chỉ thị

38/2006/CT-UBND

Ngày 20/9/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND 05/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

05/09/2016

VII. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

20.

Nghị quyết

09/2012/NQ-HÐND

Ngày 11/7/2012

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An.

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định chuyển phí sử dụng cảng sang dịch vụ sử dụng cảng, do vậy đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An không còn.

01/01/2017

21.

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

20/02/2017

VIII. Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

22.

Quyết định

01/2013/QĐ- UBND

Ngày 05/01/2013

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/5/2017

IX. Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội

23.

Quyết định

1865/2009/QĐ-UBND

Ngày 03/9/2009

Về việc ban hành Quy chế cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

10/5/2017

24.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2015

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

12/3/2017

X. Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ

25.

Nghị quyết

7i/2009/NQCĐ-HĐND

Ngày 09/4/2009

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Do Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2027 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

10/4/2017

26.

Quyết định

1241/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/5/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Do Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

22/2/2017

27.

Quyết định

2392/2008/QĐ-UBND

ngày 20/10/2008

Về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường.

Do Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế

15/3/2017

28.

Quyết định

890/2009/QĐ-UBND

Ngày 29/4/2009

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Do Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

15/5/2017

XI. Lĩnh vực: Tư pháp

29.

Nghị quyết

7e/2009/NQ-HĐND

Ngày 09/4/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tư pháp.

Do Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch thay thế

10/4/2017

30.

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND

Ngày 10/04/2012

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Do Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

10/4/2017

31.

Quyết định

1099/2009/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2009

Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch thay thế

20/5/2017

32.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

Ngày 18/5/2012

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

20/5/2017

XII. Lĩnh vực: Công thương

33.

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND

Ngày 02/11/2011

Ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

20/5/2017

34.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND

Ngày 13/3/2015

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 1426/QĐ-UBND năm 2016 ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

27/6/2016

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 văn bản

Tổng cộng: 34 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 07/8 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. Lĩnh vực: Tài chính

1.

Nghị quyết

8c NQ/HĐND4

Ngày 27/01/2003

Về thu, quản lý, sử dụng các loại phí

27/01/2003

 

2.

Nghị quyết

3h/2004/NQ-HĐND5

Ngày 10/12/2004

Về phí chợ.

20/12/2004

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

3.

Nghị quyết

12c/2009/NQ-HĐND

Ngày 24/7/2009

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí cấp biển số nhà

01/8/2009

 

4.

Nghị quyết

12d/2009/NQ-HĐND

Ngày 24/7/2009

Về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân.

01/8/2009

 

5.

Nghị quyết

14n/2010/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2010

Về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

02/8/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

6.

Nghị quyết

8d/2010/NQCĐ-HĐND

Ngày 02/6/2010

Về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển.

12/6/2010

 

7.

Nghị quyết

15l/2010/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

19/12/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

8.

Nghị quyết

15m/2010/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2010

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy.

19/12/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

9.

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

19/12/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

10.

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2013

 

11.

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2013

(Được quy định trong Nghị quyết)

 

12.

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2012

Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2013

 

13.

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND

Ngày 17/4/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2013

 

14.

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND

Ngày 17/4/2013

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/5/2013

 

15.

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND

Ngày 19/7/2013

Về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2013

 

16.

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2014

 

17.

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2014

 

18.

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch.

22/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

19.

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

01/8/2014

 

20.

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2014

 

21.

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2014

 

22.

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2014

 

23.

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND

Ngày 24/10/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

03/11/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

24.

Nghị quyết

03/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/04/2016

Quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế.

18/4/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

25.

Nghị quyết

04/2016/NQ-HĐND

Ngày 31/8/2016

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

01/01/2017

 

26.

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND

Ngày 31/8/2016

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017

31/8/2016

 

27.

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND

Ngày 31/8/2016

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

15/9/2016

 

28.

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND

Ngày 31/8/2016

Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

10/9/2016

 

29.

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2016

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

18/12/2016

 

30.

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020

18/12/2016

 

31.

Quyết định

243/2002/QĐ-UB

Ngày 26/01/2002

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

01/01/2002

 

32.

Quyết định

1504/2002/QĐ-UB

Ngày 05/6/2002

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh thực hiện các dự án, mô hình khuyến ngư.

05/6/2002

 

33.

Quyết định

214/2004/QĐ-UB

Ngày 05/02/2004

Quy định một số chính sách và biện pháp phòng chống dịch cúm gà trên địa bàn tỉnh.

05/02/2004

 

34.

Quyết định

2558/2004/QĐ-UB

Ngày 02/8/2004

Quy định giá dịch vụ du lịch bằng voi phục vụ khách tham quan và giá vé vào khai thác dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cho khách tham quan ở các khu du Di tích lịch sử văn hóa Huế

01/8/2004

 

35.

Quyết định

4582/2004/QĐ-UB

Ngày 30/12/2004

Quy định mức thu phí chợ

01/01/2005

 

36.

Chỉ thị

02/2005/CT-UB

Ngày 06/01/2005

Về việc tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính và kế toán.

16/01/2005

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

37.

Quyết định

4243/2005/QĐ-UBND

Ngày 16/12/2005

Về việc ban hành cơ chế trích thưởng cho các cơ quan thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

16/12/2005

 

38.

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

Ngày 02/3/2006

Về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

12/3/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

39.

Quyết định

1149/2006/QĐ-UBND

Ngày 28/4/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

13/5/2006

(Sau 15 ngày, kể ngày ký)

 

40.

Quyết định

1291/2006/QĐ-UBND

Ngày 22/5/2006

Về việc bổ sung phí vệ sinh môi trường.

06/6/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày ký)

 

41.

Chỉ thị

58/2006/CT-UBND

Ngày 31/12/2006

Về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

10/01/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

42.

Chỉ thị

23/2007/CT-UBND

Ngày 09/5/2007

Về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

19/5/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

43.

Quyết định

1162/2007/QĐ-UBND

Ngày 17/5/2007

Về việc ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt.

27/5/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày )

 

44.

Quyết định

2842/2007/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2007

Về quy định mức chi và tỷ lệ phân bổ cụ thể kinh phí từ nguồn tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

29/12/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

45.

Quyết định

782/2008/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2008

Về việc chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

46.

Quyết định

1400/QĐ-UBND

Ngày 13/7/2009

Về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2009

 

47.

Quyết định

2810/2009/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà.

01/01/2010

 

48.

Quyết định

2811/2009/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

01/01/2010

 

49.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2010

Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế.

30/01/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

50.

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010

 Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

01/7/2010

 

51.

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND

Ngày 05/10/2010

Về việc ban hành chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

15/10/2010

 

52.

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2011

Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/02/2011

 

53.

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2011

Ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh.

29/12//2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

54.

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2012

Về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/5/2012

 

55.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

Ngày 18/6/2012

Quy định mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

28/6/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

56.

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND

Ngày 21/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

01/01/2013

 

57.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

Ngày 29/01/2013

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/2/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

58.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

Ngày 29/01/2013

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

09/02/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

59.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

Ngày 02/04/2013

Quy định về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

12/4/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

60.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2013

Về việc Quy định một số chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn tại Lào do ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí

20/5/2013

 

61.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND Ngày 17/06/2013

Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/7/2013

 

62.

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 17/06/2013

Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều 3 và Điều 5 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2013

 

63.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND

Ngày 19/7/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

29/7/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

64.

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2013

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/9/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

65.

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2013

Về việc ban hành mức thu thủy lợi phí đối với vùng được tạo nguồn nước tưới, mở đường nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt và tưới tiêu chủ động một phần từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

16/9/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

66.

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND

Ngày 27/11/2013

Về việc Quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ thuốc cắt cơn nghiện cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

07/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

67.

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND

Ngày 27/11/2013

Về việc Quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành quyết định của người bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy đưa vào Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội

07/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

68.

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND

Ngày 27/11/2013

Về việc chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

07/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

69.

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng Bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2014

 

70.

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2013

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch.

01/01/2014

 

71.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND

Ngày 28/02/2014

Quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/3/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

72.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/6/2014

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí phục vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/7/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

73.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND

Ngày 17/7/2014

Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù

27/7/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

74.

Quyết định

51/2014/QĐ-UBND

Ngày 17/8/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

27/8/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

75.

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2014

Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/9/2014

 

 

76.

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND

Ngày 21/8/2014

Ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/9/2014

 

77.

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND

Ngày 28/8/2014

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

07/9/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

78.

Quyết định

69/2014/QĐ-UBND

Ngày 20/11/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

01/4/2015

 

79.

Quyết định

78/2014/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2014

Về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/01/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

80.

Quyết định

79/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/12/2014

Về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/01/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

81.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/01/2015

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/02/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

82.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND

Ngày 15/7/2015

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/7/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

83.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/9/2015

Ban hành quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

10/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

84.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2016

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

28/3/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

85.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/3/2016

Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/4/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

86.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2016

Ban hành Quy chế quản lý và bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

02/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

87.

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND

Ngày 09/6/2016

Về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

19/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

88.

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/6/2016

Ban hành quy định về quản lý, xử lý tài sản tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước

25/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

89.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND

Ngày 07/7/2016

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/7/2016

 

90.

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND

Ngày 19/8/2016

Về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/9/2016

 

91.

Quyết định

65/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/9/2016

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

03/10/2016

 

92.

Quyết định

69/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/10/2016

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

01/01/2017

 

93.

Quyết định

70/2016/QĐ-UBND

Ngày 06/10/2016

Ban hành Quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/10/2016

 

94.

Quyết định

2771/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

Sửa đổi Điều 4 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế

08/11/2016

 

95.

Quyết định

78/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/11/2016

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/12/2016

 

96.

Quyết định

87/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2016

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

01/01/2017

 

97.

Quyết định

88/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

 

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

98.

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND

Ngày 10/04/2012

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế

20/4/2012

(Sau 10 ngày, kể từ thông qua)

 

99.

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2012

Về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2013

 

100.

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

01/01/2015

 

101.

Chỉ thị

02/2000/CT-UB

Ngày 18/01/2000

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp trong xây dựng công trình

28/01/2000

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

102.

Quyết định

1104/2006/QĐ-UBND

Ngày 25/4/2006

Về việc ban hành định mức sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/5/2006

(Sau 15 ngày, kể từ ngày ký)

 

103.

Quyết định

2661/2007/QĐ-UBND

Ngày 03/12/2007

Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

13/12/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

104.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND

Ngày 22/3/2010

Ban hành Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương.

05/4/2010

 

105.

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày 04/3/2011

Về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

14/3/2011

 

106.

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND

Ngày 31/8/2012

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/9/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

107.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND Ngày 01/02/2013

Về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

10/02/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

108.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND

Ngày 29/7/2013

Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/8/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

109.

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND

Ngày 31/8/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/9/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

110.

Chỉ thị

16/2014/CT-UBND

Ngày 08/4/2014

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

18/4/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

111.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/6/2014

Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/7/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

112.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/6/2014

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/7/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

113.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/6/2014

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/7/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

114.

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2014

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

15/8/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

115.

Quyết định

64/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/9/2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/10/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

116.

Quyết định

71/2014/QĐ-UBND

Ngày 26/11/2014

Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

06/12/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

117.

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2014

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019)

01/01/2015

 

118.

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2015

Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

119.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND

Ngày 22/07/2015

Ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

120.

Chỉ thị

32/2015/CT-UBND

Ngày 21/8/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất quản lý, sử dụng đất công cộng trên địa bàn tỉnh

31/8/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

121.

Chỉ thị

33/2015/CT-UBND

Ngày 21/8/2015

Về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

31/8/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

122.

Chỉ thị

34/2015/CT-UBND

Ngày 21/8/2015

Về tăng cường quản lý sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh

31/8/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

123.

Chỉ thị

35/2015/CT-UBND

Ngày 26/8/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/9/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

124.

Chỉ thị

66/2015/CT-UBND Ngày 05/12/2015

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh.

15/12/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

125.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2016

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/3/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

126.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND

Ngày 24/5/2016

Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

03/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

127.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND

Ngày 01/06/2016

Bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành theo Quyết định 75/2014/QĐ-UBND

11/06/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

128.

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2016

Ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

15/8/2016

 

III. Lĩnh vực: Y tế

129.

Nghị quyết

11g/2008/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2008

Về việc thông qua phát triển quy hoạch phát triển ngành Y tế giai đoạn 2008 đến 2020

21/12/2008

 

130.

Nghị quyết

7c/2009/NQCĐ-HĐND

Ngày 09/4/2009

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020.

19/4/2009

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

131.

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND

Ngày 10/12/2012

Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

01/01/2013

 

132.

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND Ngày 18/07/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

01/8/2014

 

133.

Chỉ thị

26/2004/CT-UB

Ngày 20/7/2004

Tăng cường công tác kết hợp quân dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới

30/7/2004

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

134.

Quyết định

1260/2006/QĐ-UBND

Ngày 17/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35-NQ/TU của Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

27/5/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

135.

Quyết định

2973/2008/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2008

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2020.

31/12/2008

 

136.

Quyết định

853/2009/QĐ-UBND

Ngày 24/4/2009

Về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009-2015, định hướng đến 2020.

04/5/2009

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

137.

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND Ngày 21/12/2012

Về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

01/01/2013

 

138.

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND

Ngày 24/9/2013

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

04/10/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

139.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2014

Ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và kế hoạch hóa gia đình

09/6/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

140.

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/8/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

17/8/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

IV. Lĩnh vực: Hành chính - Văn phòng

141.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND

Ngày 23/6/2016

Ban hành Quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

03/7/2016

 

142.

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND

Ngày 12/8/2016

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/8/2016

 

143.

Quyết định

61/2016/QĐ-UBND

Ngày 19/9/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/10/2016

 

144.

Quyết định

71/2016/QĐ-UBND

Ngày 10/10/2016

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

01/11/2016

 

V. Lĩnh vực: Thuế

145.

Chỉ thị

26/2007/CT-UBND

Ngày 29/5/2007

Về việc triển khai, thi hành Luật Quản lý thuế

08/6/2007

 

146.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/02/2016

Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14/02/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

VI. Lĩnh vực: Khu kinh tế, công nghiệp

147.

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

Ngày 29/4/2011

Về việc ban hành quy chế tạm thời về phối hợp quản lý, tổ chức tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây

10/5/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

148.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/3/2010

 

149.

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

Ngày 17/7/2012

Ban hành Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ về quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn

27/7/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

VII. Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

150.

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

Ngày 10/02/2010

Ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/3/2010

 

151.

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2010

V/v ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế

23/10/2010

 

152.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

Ngày 20/5/2013

Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

30/5/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

153.

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND

Ngày 01/11/2013

Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

11/11/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

154.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND

Ngày 12/3/2015

Quy định về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCQG ISO 9001:2008

22/3/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

155.

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND

Ngày 08/10/2015

Ban hành quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

18/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

156.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND

Ngày 01/02/2016

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

11/02/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

157.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND

Ngày 05/03/2016

Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

25/03/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

158.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND

Ngày 12/5/2016

Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương.

22/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

159.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

Ngày 17/5/2016

Ban hành quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

27/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

VIII. Lĩnh vực: Giao thông vận tải

160.

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

19/12/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

161.

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND

Ngày 25/4/2015

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

05/5/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

162.

Quyết định

2678/2004/QĐ-UBND

Ngày 09/8/2004

Quy định lộ giới các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 49B

09/8/2004

 

163.

Quyết định

422/2005/QĐ-UBND

Ngày 24/01/2005

Về việc quy định đường một chiều trong thành phố Huế.

24/01/2005

 

164.

Quyết định

775/2008/QĐ-UBND

Ngày 29/3/2008

Ban hành Quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm

08/4/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

165.

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh.

30/12/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

166.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

Ngày 27/9/2012

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2013

 

167.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND

Ngày 19/3/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

29/3/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

168.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND

Ngày 13/5/2014

Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

23/05/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

169.

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/8/2014

Ban hành Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp.

17/8/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

170.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND

Ngày 21/7/2015

Ban hành Quy chế về quản lý Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

31/7/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

171.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND

Ngày 30/5/2016

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

172.

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/7/2016

Phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ và đường đô thị trên địa bàn tỉnh.

25/7/2016

 

IX. Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và Du lịch

173.

Nghị quyết

4b/2005/NQ-HĐND

Ngày 28/7/2005

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường phố ở thành phố Huế đợt IV.

07/8/2005

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

174.

Nghị quyết

3k/2006/NQBT-HĐND

Ngày 10/4/2006

Về việc đặt tên đường ở thành phố Huế đợt V - 2006.

20/4/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

175.

Nghị quyết

8c/2007/NQ-HĐND

Ngày 15/8/2007

Về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà đợt I - 2007.

25/8/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

176.

Nghị quyết

8d/2007/NQ-HĐND

Ngày 15/8/2007

Về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy đợt I - 2007.

25/8/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

177.

Nghị quyết

6e/2008/NQCĐ-HĐND

Ngày 04/4/2008

Về việc thông qua quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

14/4/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

178.

Nghị quyết

8e/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010

Về việc đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đợt I

12/6/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

179.

Nghị quyết

8g/2010/NQCĐ-HĐND

Ngày 02/6/2010

Về việc đặt tên đường ở Thị trấn Phú Lộc và Thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc đợt I.

12/6/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

180.

Nghị quyết

16a/2011/NQ-HĐND

Ngày 17/3/2011

Về việc đặt tên đường ở Thành phố Huế đợt VI

27/3/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

181.

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND

Ngày 11/8/2011

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường các phường của thị xã Hương Thuỷ, đợt 2 năm 2011

21/8/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

182.

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND

10/12/2012

Quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2013

 

183.

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND

Ngày 17/4/2013

Về việc Quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

01/5/2013

 

184.

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND

Ngày 19/7/2013

Về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

01/8/2013

 

185.

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND

Ngày 19/7/2013

Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020

01/8/2013

 

186.

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND

Ngày 19/7/2013

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2030

01/8/2013

 

187.

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Về đặt tên đường tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông đợt I.

22/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

188.

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã Hương Trà

22/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

189.

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VII)

01/8/2014

 

190.

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2015

Về việc đặt tên đường tại Thị trấn Phú Lộc và Thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc đợt II - 2015.

21/12/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

191.

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2016

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của Thành phố Huế (đợt VIII)

01/01/2017

 

192.

Quyết định

3086/2005/QĐ-UBND

Ngày 31/8/2005

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường phố đợt IV ở thành phố Huế.

10/9/2005

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

193.

Quyết định

1138/2006/QĐ-UBND

Ngày 27/4/2006

Về việc đặt tên đường phố ở thành phố Huế đợt V - 2006.

07/5/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

194.

Quyết định

1976/2007/QĐ-UBND

Ngày 10/9/2007

Về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà đợt I - 2007.

20/9/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

195.

Quyết định

1977/2007/QĐ-UBND

Ngày 10/9/2007

Về việc đặt tên đường phố ở thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy đợt I-2007.

20/9/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

196.

Chỉ thị

01/2009/CT-UBND

Ngày 07/01/2009

Về việc triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình

17/01/2009

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

197.

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/6/2010

Về việc đặt tên đường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010.

24/6/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

198.

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/6/2010

Về việc đặt tên đường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đợt 1 năm 2010.

24/6/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

199.

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND

Ngày 22/6/2010

Về việc đặt tên đường ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc đợt 1 năm 2010.

02/7/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

200.

Quyết định

55/2010/QĐ-UBND

Ngày 27/12/2010

Về việc đặt tên đường tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt 1.

06/01/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

201.

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

Ngày 24/3/2011

Về việc đặt tên đường tại thành phố Huế đợt 6

03/04/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

202.

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

Ngày 26/8/2011

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thị xã Hương Thuỷ, đợt 2 năm 2011.

05/9/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

203.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2012

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đợt 1

29/12/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

204.

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2012

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang đợt 1

29/12/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

205.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND

Ngày 21/12/2012

Về việc Quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2013

 

206.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

Ngày 14/01/2013

Về việc sửa đổi quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

24/01/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

207.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013

Phê duyệt quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

01/6/2013

(Sau 10 ngày kể từ ngày ký)

 

208.

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND

Ngày 01/8/2013

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền đợt 1

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

209.

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/9/2013

Phê duyệt Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

20/9/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

210.

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND

Ngày 23/12/2013

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường thuộc Thị xã Hương Trà

02/01/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký )

 

211.

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND

Ngày 23/12/2013

Về đặt tên đường tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt I

02/01/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký )

 

212.

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND

Ngày 04/8/2014

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế đợt VII, năm 2014

14/8/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

213.

Quyết định

56/2014/QĐ-UBND

Ngày 21/8/2014

Về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020

31/8/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

214.

Quyết định

69/2015/QĐ-UBND

Ngày 25/12/2015

Về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt II - năm 2015

05/1/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

215.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND

Ngày 28/01/2016

Ban hành quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh.

07/02/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

216.

Quyết định

91/2016/QĐ-UBND

Ngày 23/12/2016

Về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VIII)

03/01/2017

 

X. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo:

217.

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 15/4/2015

Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030.

05/5/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

218.

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND Ngày 27/12/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế.

06/01/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

219.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2016

Về việc quy định một số chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách đối với Trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế

21/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

2016

220.

Quyết định

66/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/9/2016

Về việc quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017.

03/10/2016

2016

221.

Quyết định

68/2016/QĐ-UBND

Ngày 29/9/2016

Quy định mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

01/11/2016

2016

XI. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

222.

Nghị quyết

8i/2010/NQCÐ-HÐND

Ngày 02/6/2010

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020.

12/6/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

223.

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/04/2016

Về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

18/4/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

224.

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/4/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020.

18/04/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

225.

Quyết định

1053/2006/QÐ-UBND

Ngày 19/4/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở.

04/5/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

226.

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND

Ngày 08/02/2007

Về việc tập trung tăng cường quản lý chất lượng thủy sản xuất khẩu

08/02/2007

 

227.

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND

Ngày 27/3/2007

Về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô.

06/4/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

228.

Chỉ thị

44/2010/CT-UBND

Ngày 29/10/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn.

08/11/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

229.

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.

01/9/2011

 

230.

Quyết định

29/2012/QÐ-UBND

Ngày 11/9/2012

Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

21/9/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

231.

Quyết định

41/2014/QÐ-UBND

Ngày 29/7/2014

Ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/8/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

232.

Quyết định

53/2014/QÐ-UBND

Ngày 18/8/2014

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/8/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

233.

Quyết định

72/2014/QÐ-UBND

Ngày 27/11/2014

Ban hành quy định về nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng cô.

07/12/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

234.

Chỉ thị

65/2015/CT-UBND

Ngày 04/12/2015

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

14/12/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

235.

Quyết định

67/2015/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2015

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi để xác định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

01/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

236.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND

Ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

02/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

237.

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2016

Ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/9/2016

 

238.

Quyết định

84/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/12/2016

 

XII. Lĩnh vực: Xây dựng

239.

Nghị quyết

6b/2008/NQCĐ-HĐND

Ngày 04/4/2008

Về việc thông qua quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

14/4/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

240.

Nghị quyết

11i/2008/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2008

Về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

21/12/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

241.

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế (theo định hướng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương).

19/12/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

242.

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND

Ngày 10/04/2012

Về việc Quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

20/4/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

243.

Quyết định

3028/2003/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2003

Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương mại tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế

11/11/2003

(Sau 15 ngày, kể từ ngày ký)

 

244.

Quyết định

2967/2006/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2006

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế Phần lắp đặt.

07/01/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

245.

Quyết định

2969/2006/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2006

Về việc ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

07/01/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

246.

Quyết định

2970/2006/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2006

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế Phần xây dựng.

07/01/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

247.

Quyết định

714/2009/QĐ-UBND

Ngày 03/4/2009

Về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

13/4/2009

 

248.

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010

Về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế

01/7/2010

 

249.

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2010

Về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

01/7/2010

 

250.

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND

Ngày 28/9/2010

Về việc ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/10/2010

 

251.

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND

Ngày 19/9/2011

Về việc ban hành Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh.

01/10/2011

 

252.

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

Ngày 03/7/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13/7/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

253.

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/9/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh

20/9/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

254.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/01/2014

Ban hành Quy định quản lý và phân công, phân cấp quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh TT Huế.

03/02/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

255.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

Ngày 27/01/2014

Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh TT Huế.

05/02/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

256.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND

23/5/2014

Quy định mức thu tối đa giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn tỉnh TT Huế.

01/02/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

257.

Quyết định

57/2014/QĐ-UBND

27/8/2014

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh TT Huế.

05/9/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

258.

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND

Ngày 12/9/2014

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

22/9/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

259.

Quyết định

68/2015/QĐ-UBND Ngày 22/12/2015

Ban hành Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

260.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/4/2016

Về việc quy định giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

02/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

261.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2016

Về việc quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

262.

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND

Ngày 19/7/2016

Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2016

 

263.

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/7/2016

Về việc Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2016

 

264.

Quyết định

63/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2016

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/10/2016

 

265.

Quyết định

76/2016/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2016

Về việc quy định tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/11/2016

 

XIII. Lĩnh vực: Quốc phòng - An Ninh

266.

Quyết định

302/2003/QĐ-UB

Ngày 06/02/2003

Quy định tạm thời giá cước lưu kho, bãi đối với phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ do vi phạm Luật Giao thông đường bộ

06/02/2003

 

267.

Chỉ thị

34/2006/CT-UBND

Ngày 17/8/2006

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

27/8/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

268.

Chỉ thị

45/2006/CT-UBND

Ngày 18/10/2006

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 843/CT-DV ngày 13/6/2006 và Chỉ thị số 427/CT-DV ngày 31/3/200 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4

28/10/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

269.

Chỉ thị

22/2007/CT-UBND

Ngày 04/5/2007

Về việc triển khai, thi hành Luật Cư trú.

14/5/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

270.

Chỉ thị

33/2007/CT-UBND

Ngày 03/8/2007

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố.

13/8/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

271.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND

Ngày 09/7/2013

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

19/7/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

272.

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/10/2016

Bộ CHQS tỉnh

XIV. Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

273.

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND

Ngày 19/7/2013

Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trọng lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2013

 

274.

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2014

Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

22/12/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

275.

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND

Ngày 25/4/2015

Về việc thông qua Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”

05/5/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

276.

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2015

Về việc bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

21/12/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND được thông qua)

 

277.

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2015

Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

21/12/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

278.

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND

Ngày 31/8/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

07/9/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

279.

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2016

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế

18/12/2016

 

280.

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2016

Về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2017

18/12/2016

 

281.

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2016

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

19/12/2016

 

282.

Chỉ thị

51/2006/CT-UBND

Ngày 15/11/2006

Về tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

25/11/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

283.

Quyết định

1175/2007/QĐ-UBND

Ngày 22/5/2007

Về việc ban hành Quy định cấp, điều chỉnh, đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

07/6/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

284.

Quyết định

2866/2008/QĐ-UBND

Ngày 18/12/2008

Uỷ quyền giải quyết một số thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

28/12/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

285.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ngày 23/4/2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

03/5/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

286.

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND

Ngày 29/7/2013

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

287.

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2013

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

15/8/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

288.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND

Ngày 10/01/2014

Ban hành quy định về đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn

20/01/2014

 

289.

Quyết định

62/2014/QĐ-UBND

Ngày 18/9/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

28/9/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

290.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015

Về việc phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”

04/7/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

291.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND

Ngày 27/8/2015

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng.

06/9/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

292.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/01/2016

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

14/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

293.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND

Ngày 18/02/2016

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

28/02/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

294.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND

Ngày 25/4/2016

Ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

295.

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND

Ngày 10/8/2016

Ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/9/2016

 

296.

Quyết định

93/2016/QĐ-UBND

Ngày 30/12/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

10/01/2017

 

XIV. Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội

297.

Nghị quyết

8h/2010/NQCĐ-HĐND

Ngày 02/6/2010

Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020.

12/6/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

298.

Nghị quyết

14l/2010/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2010

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

02/8/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

299.

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND

Ngày 31/8/2016

Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

10/9/2016

 

300.

Quyết định

2764/2004/QĐ-UBND

Ngày 12/8/2004

Phân cấp trách nhiệm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách xã hội.

12/8/2004

 

301.

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND

Ngày 13/4/2006

Về việc ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

23/4/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

302.

Chỉ thị

31/2006/CT-UBND

Ngày 11/8/2006

Về việc chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động.

21/8/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

303.

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND

Ngày 08/3/2008

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công và phong trào “đền ơn đáp nghĩa”.

18/3/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

304.

Quyết định

1298/2008/QĐ-UBND

Ngày 02/6/2008

Về việc tập trung và nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, cơ nhỡ, người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh

12/6/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

305.

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND

Ngày 19/7/2010

Về việc phê duyệt đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020.

29/7/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

306.

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

Ngày 27/8/2010

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/9/2010

 

307.

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/12/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

308.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

17/5/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

309.

Quyết định

74/2014/QĐ-UBND

Ngày 17/12/2014

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

27/12/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

310.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND

Ngày 10/6/2015

ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/6/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

311.

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND

Ngày 07/10/2015

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

17/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

312.

Quyết định

63/2015/QĐ-UBND

Ngày 18/11/2015

Về việc quy định mức chi phí dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

313.

Quyết định

67/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2016

Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

07/10/2016

 

314.

Quyết định

79/2016/QĐ-UBND

Ngày 18/11/2016

Về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01/12/2016

 

315.

Quyết định

80/2016/QĐ-UBND

Ngày 03/12/2016

Về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng người có công cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công

20/12/2016

 

316.

Quyết định

82/2016/QĐ-UBND

Ngày 12/12/2016

Về việc quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/12/2016

 

XV. Lĩnh vực: Dân tộc

317.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND

Ngày 27/3/2014

Về việc ban hành Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã, thôn đặc biết khó khăn giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020.

07/4/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

318.

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND

Ngày 09/9/2014

Về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

19/9/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

319.

Quyết định

73/2014/QĐ-UBND

Ngày 01/12/2014

Về việc quy định chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế

11/12/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

XVI. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo

320.

Chỉ thị

11/2014/CT-UBND

Ngày 13/3/2014

Về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

23/3/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

321.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

Ngày 23/5/2014

Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

02/6/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

322.

Chỉ thị

19/2015/CT-UBND

ngày 12/5/2015

Về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/6/2015

(Được quy định trong Chỉ thị)

 

323.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND

Ngày 18/5/2015

Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/05/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

324.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh.

30/8/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

325.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND

Ngày 27/08/2015

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

06/9/2015

 

326.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND

Ngày 27/08/2015

Ban hành Quy định tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

06/9/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

327.

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND

Ngày 09/8/2016

Ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

19/8/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

XVII. Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ

328.

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND

Ngày 12/12/ 2014

Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

22/12/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

329.

Quyết định

675/2008/QĐ-UBND

Ngày 25/3/2008

Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/4/2008

 

330.

Quyết định

682/2008/QĐ-UBND

Ngày 25/3/2008

Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện

01/4/2008

 

331.

Quyết định

889/2009/QĐ-UBND

Ngày 29/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

29/4/2009

 

332.

Quyết định

2110/QĐ-UBND

Ngày 02/11/2010

Về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

12/11/2010

 

333.

Quyết định

1735/QĐ-UBND

Ngày 24/9/2012

Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

24/9/2012

 

334.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

Ngày 05/6/2012

Ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/6/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

335.

Chỉ thị

41/2013/CT-UBND

Ngày 30/10/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu trữ

09/11/2013

 

336.

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2013

Ban hành Quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

29/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

337.

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2013

Ban hành Quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn.

29/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

338.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

Ngày 27/5/2014

Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

06/6/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

339.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND

Ngày 17/7/2014

Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù

27/7/2014

 

340.

Quyết định

28/QĐ-UBND

ngày 09/01/2015

Quy định chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

09/01/2015

 

341.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

Ngày 14/01/2015

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

24/01/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

342.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND

Ngày 29/01/2015

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/02/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

343.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/01/2015

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

10/02/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

344.

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

25/4/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

345.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND

Ngày 20/4/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

30/04/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

346.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND

Ngày 31/7/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

10/8/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

347.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND

Ngày 03/8/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13/8/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

348.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

17/9/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

349.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND

Ngày 01/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

11/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

350.

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND

Ngày 01/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

11/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

351.

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND

Ngày 05/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

15/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

352.

Quyết định

51/2015/QĐ-UBND Ngày 28/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

 

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

353.

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND Ngày 28/10/2015

Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

07/11/2015

 

354.

Quyết định

53/2015/QĐ-UBND Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông.

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

355.

Quyết định

54/2015/QĐ-UBND Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

356.

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế.

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

357.

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND Ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

358.

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

359.

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Trung tâm Giống.

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

360.

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản.

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

361.

Quyết định

60/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015

Về việc thành lập Chi cục thủy lợi.

07/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

362.

Quyết định

61/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn.

09/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

363.

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015

Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

05/12/2015

 

364.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2016

Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

30/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

365.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2016

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

30/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

366.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

31/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

367.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

31/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

368.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

31/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

369.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2016

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

31/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

370.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/02/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

14/02/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

371.

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/02/2016

Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

14/02/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

372.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND

Ngày 25/02/2016

Về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

06/3/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

373.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND

Ngày 18/5/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

28/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

374.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND

Ngày 27/5/2016

Về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao.

06/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

375.

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND

Ngày 27/5/2016

Về việc thành lập Sở Du lịch

06/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

376.

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND

Ngày 21/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

377.

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

30/8/2016

 

378.

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

30/8/2016

 

379.

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

30/8/2016

 

380.

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

30/8/2016

 

381.

Quyết định

59/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

30/8/2016

 

382.

Quyết định

75/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/10/2016

Về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

30/10/2016

 

383.

Quyết định

85/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

31/12/2016

 

384.

Quyết định

86/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

31/12/2016

 

XVIII. Lĩnh vực: Tư pháp

385.

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh TT.Huế

19/12/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

386.

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND

Ngày 10/04/2012

Về việc quy định mức chi đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/4/2012

(Được quy định trong Nghị quyết)

 

387.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND

Ngày 11/7/2012

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/7/2012

(Được quy định trong Nghị quyết)

 

388.

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2014

(Được quy định trong Nghị quyết)

 

389.

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND Ngày 25/04/2015

Về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2016

(Được quy định trong Nghị quyết)

 

390.

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2015

Quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2016

(Được quy định trong Nghị quyết)

 

391.

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2016

Quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

 

392.

Quyết định

424/1998/QĐ-UB

Ngày 12/3/1998

Về thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

22/3/1998

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

393.

Quyết định

245 /2008/QĐ-UBND

Ngày 25/01/2008

Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp và Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã

04/02/2008

 

394.

Chỉ thị

21/2009/CT-UBND

Ngày 02/7/2009

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự.

12/7/2009

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

395.

Chỉ thị

33/2010/CT-UBND

Ngày 21/10/2010

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

31/10/2010

(Ngày Chỉ thị có hiệu lực)

 

396.

Chỉ thị

33/2011/CT-UBND

Ngày 09/9/2011

Về việc triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

19/9/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 33/2011/CT-UBND được ký)

 

397.

Chỉ thị

37/2011/CT-UBND

Ngày 31/10/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

10/11/2011

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 37/2011/CT-UBND được ký)

 

398.

Chỉ thị

17/2012/CT-UBND

Ngày 22/6/2012

Về việc tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

02/7/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 17/2012/CT-UBND được ký)

 

399.

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

Ngày 18/5/2012

Về việc quy định mức chi và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/6/2012

(Được quy định trong Quyết định)

 

400.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

Ngày 18/6/2012

Về việc quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

28/6/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

401.

Chỉ thị

18/2012/CT-UBND

Ngày 22/6/2012

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

02/7/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 18/2012/CT-UBND được ký)

 

402.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

Ngày 27/8/2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

07/9/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

403.

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

Ngày 27/11/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

07/12/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

404.

Chỉ thị

13/2013/CT-UBND

Ngày 25/4/2013

Về việc tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

05/5/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 13/2013/CT-UBND được ký)

 

405.

Chỉ thị

14/2013/CT-UBND

Ngày 25/4/2013

Về việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp.

05/5/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 14/2013/CT-UBND được ký)

 

406.

Chỉ thị

15/2013/CT-UBND

Ngày 25/4/2013

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

05/5/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 15/2013/CT-UBND được ký)

 

407.

Chỉ thị

26/2013/CT-UBND

Ngày 09/7/2013

Về việc tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

19/7/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 26/2013/CT-UBND được ký)

 

408.

Chỉ thị

49/2013/CT-UBND

Ngày 04/12/2013

Về việc triển khai thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14/12/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 49/2013/CT-UBND được ký)

 

409.

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND

Ngày 23/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

02/01/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

410.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND

Ngày 16/01/2014

Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/01/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

411.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND

Ngày 10/02/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/02/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

412.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND

Ngày 11/02/2014

Ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

21/02/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

413.

Chỉ thị

13/2014/CT-UBND

Ngày 26/3/2014

Về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

06/4/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

414.

Chỉ thị

15/2014/CT-UBND

Ngày 04/4/2014

Về việc tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

14/4/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

415.

Chỉ thị

17/2014/CT-UBND

Ngày 11/4/2014

Về việc tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

21/4/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

416.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND

Ngày 28/4/2014

Ban hành Quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

07/5/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

417.

Quyết định

66/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/10/2014

Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hpđiều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

07/10/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

418.

Chỉ thị

03/2015/CT-UBND

Ngày 22/01/2015

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/02/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

419.

Quyết định

16/2015/CT-UBND

Ngày 15/4/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 25/4/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

420.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND

Ngày 12/6/2015

Về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2016

(Được quy định tại Quyết định)

 

421.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND Ngày 24/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

04/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

422.

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND

Ngày 05/10/2015

Ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn Thừa Thiên Huế

15/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

423.

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND

Ngày 08/10/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18/10/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

424.

Chỉ thị

62/2015/CT-UBND Ngày 16/11/2015

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/11/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

425.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND

Ngày 14/01/2016

Về việc quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

24/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

426.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND

Ngày 25/02/2016

Ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

06/3/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

427.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND

Ngày 19/4/2016

Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

29/04/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

428.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2016

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

21/5/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

429.

Quyết định

77/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/11/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/11/2016

 

XIX. Lĩnh vực: Công thương

430.

Nghị quyết

14m/2010/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

02/8/2010

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

431.

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND

Ngày 24/10/2014

Về việc thông qua đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

03/11/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

432.

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND

Ngày 24/7/2015

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

03/8/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua)

 

433.

Quyết định

2376/2008/QĐ-UBND

Ngày 17/10/2008

Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020

27/10/2008

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

434.

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

Ngày 16/9/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

01/10/2010

 

435.

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

Ngày 30/7/2012

Về việc ban hành Quy định về quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/8/2012

 

436.

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND

Ngày 25/11/2015

Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

05/12/2015

 

437.

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND

Ngày 23/6/2016

Phê duyệt quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/7/2016

 

438.

Quyết định

72/2016/QĐ-UBND

Ngày 14/10/2016

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

25/10/2016

 

439.

Quyết định

73/2016/QĐ-UBND

Ngày 14 /10/2016

Ban hành Quy định về quản lý vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/10/2016

 

440.

Quyết định

74/2016/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2016

Ban hành quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến công..

01/11/2016

 

441.

Quyết định

83/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

 

XX. Lĩnh vực: Thông tin và truyền thông

442.

Chỉ thị

32/2006/CT-UBND

Ngày 14/8/2006

Về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

24/8/2006

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

443.

Chỉ thị

32/2007/CT-UBND

Ngày 20/7/2007

Về việc thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

30/7/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

444.

Quyết định

1779/2007/QĐ-UBND

Ngày 15/8/2007

Về việc Ban hành Quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

25/8/2007

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

445.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

Ngày 28/01/2010

Quyết định về việc ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/02/2010

 

446.

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND

Ngày 26/10/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/11/2010

 

447.

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

Ngày 13/7/2011

Về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

01/8/2011

 

448.

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND

Ngày 19/10/2012

Quyết định ban hành Quy định quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

29/10/2012

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

449.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Ngày 19/01/2013

Về việc ban hành “Quy định nâng cấp, xây dựng, triển khai và khai thác các phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế”

29/01/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

450.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

Sửa đổi Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

01/2/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

451.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

Ngày 04/04/2013

Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

14/4/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

452.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND

Ngày 04/6/2013

Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

14/6/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Quyết định 21/2013/QĐ-UBND được ký)

 

453.

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/3/2014

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

17/3/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

454.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND

Ngày 09/5/2014

Ban hành Quy định về hành chính-kỹ thuật cho hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế.

19/5/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

455.

Quyết định

63/2014/QĐ-UBND

Ngày 18/9/2014

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

28/9/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

456.

Chỉ thị

77/2014/CT-UBND

Ngày 26/12/2014

Về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/01/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

457.

Quyết định

80/2014/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2014

Về việc ban hành Quy định vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế

10/01/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

458.

Quyết định

81/2014/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định sử dụng hệ thống Thư viện công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/01/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

459.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND Ngày 20/5/2015

Ban hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

30/05/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

460.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

Ban hành Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/6/2015

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

461.

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND

Ngày 06/10/2015

Quy định tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm bưu điện văn hóa xã.

16/10/2015

 

462.

Quyết định

89/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2016

Ban hành Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

 

463.

Quyết định

90/2016/QĐ-UBND

Ngày 20/12/2016

Ban hành Quy định tạo lập và sử dụng hồ sơ điện tử, thẻ điện tử trong giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

 

XXI. Lĩnh vực: Ngoại vụ

464.

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND

Ngày 02/6/2016

Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

12/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

465.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND

Ngày 02/6/2016

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

12/6/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

466.

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND

Ngày 30/6/2016

Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng: 466 văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 07/8/ 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

I. Lĩnh vực: Tài chính

1.

Nghị quyết

8c NQ/HĐND4

Ngày 27/01/2003

Về thu, quản lý, sử dụng các loại phí

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội

Sở Tài chính

 

2.

Nghị quyết

3h/2004/NQ-HĐND5

Ngày 10/12/2004

Về phí chợ

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định chuyển phí chợ sang dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, do vậy đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 3h/2004/NQ-HĐND5 ngày 10/12/2004 về phí chợ không còn. (Theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ toàn bộ văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn).

Sở Tài chính

 

3.

Nghị quyết

12c/2009/NQ-HĐND

Ngày 24/7/2009

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí cấp biển số nhà

Thay thế

Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định hết hiệu lực.

- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do khoản 3 Điều 23 Luật phí và lệ phí 2015 quy định.

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định hết hiệu lực.

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, Thông tư số 02/2014/TT-BTC cũng hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng hết hiệu lực từ ngày 05/08/2015 do Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thay thế.

Sở Tài chính

 

4.

Nghị quyết

12d/2009/NQ-HĐND

Ngày 24/7/2009

Về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân

Thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định hết hiệu lực.

- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do khoản 3 Điều 23 Luật phí và lệ phí 2015 quy định.

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định hết hiệu lực.

- Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú hết hiệu lực từ ngày 17/02/2014 do Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế. Tuy nhiên, Thông tư số 02/2014/TT-BTC cũng hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, Thông tư số 02/2014/TT-BTC cũng hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

2. Về nội dung của Nghị quyết:

Để phù hợp với Danh mục Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13) và Điều 3 Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Sở Tài chính

 

5.

Nghị quyết

8d/2010/NQCĐ-HĐND

Ngày 02/6/2010

Về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển.

Ban hành văn bản để thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 bị Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục bị

Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

2. Về nội dung:

Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết quy định thời gian thực hiện chế độ trợ cấp trong 5 năm (Bắt đầu từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014 - 2015).

Sở Tài chính

 

6.

Nghị quyết

14n/2010/NQ-HĐND

Ngày 23/7/2010

Về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định hết hiệu lực.

2. Về nội dung:

- Tại khoản 4, mục III, Điều 1 của Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND đã dẫn chiếu áp dụng Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hết hiệu lực từ ngày 06/04/2015 do Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế.

Sở Tài chính

 

7.

Nghị quyết

15l/2010/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước bãi bỏ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước bị thay thế bởi Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

2. Về nội dung:

Tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết đã dẫn chiếu Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã hết hiệu lực do Thông tư số 02/2014/TT-BTC thay thế.

Sở Tài chính

 

8.

Nghị quyết

15m/2010/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2010

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy.

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định chuyển phí trông giữ xe sang dịch vụ trông giữ xe, do vậy đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 15m/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy không còn. (Theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ toàn bộ văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn).

Sở Tài chính

 

9.

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Thay thế

Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định hết hiệu lực.

-Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC- MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác quản lý tài chính thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động bị Thông tư liên tịch 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ.

Sở Tài chính

 

10.

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước hết hiệu lực từ ngày 01/03/2017 do Thông tư 327/2016/TT-BTC ngày 01/03/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước quy định hết hiệu lực thi hành.

2. Về thẩm quyền ban hành: khoản 2 Điều 3 Thông tư 327/2016/TT-BTC quy định “Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra nhà nước tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức trích (tỷ lệ phần trăm) cụ thể trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đảm bảo không quá mức được trích quy định”.

Sở Tài chính

 

11.

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hết hiệu lực từ ngày 01/02/2017 do Thông tư 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định hết hiệu lực thi hành.

2. Về thẩm quyền ban hành: khoản 2 Điều 3 Thông tư 327/2016/TT-BTC quy định”Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp”.

Sở Tài chính

 

12.

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND

Ngày 17/4/2013

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ hết hiệu lực từ ngày 20/02/2016 do Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ thay thế.

2. Để phù hợp với Điều 17 Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Sở Tài chính

 

13.

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND

Ngày 19/7/2013

Về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định chuyển phí vệ sinh sang dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, do vậy đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không còn. (Theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ toàn bộ văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn).

Sở Tài chính

 

14.

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định chuyển phí trông giữ xe sang dịch vụ trông giữ xe, do vậy đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không còn. (Theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ toàn bộ văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn).

Sở Tài chính

 

15.

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 01 Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 không quy định phí bến thuyền thuộc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, do vậy đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không còn. (Theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ toàn bộ văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn).

Sở Tài chính

 

16.

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2013

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch.

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 01 Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 không quy định phí bến thuyền thuộc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, do vậy đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch không còn. Hiện nay, trên địa bàn địa phương không còn triển khai thu phí cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch. (Theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ toàn bộ văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn).

Sở Tài chính

 

17.

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thay thế

Văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thay thế.

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bị Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bị Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập sửa đổi, bổ sung.

- Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân hết hiệu lực từ ngày 16/05/2016 do Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thay thế.

Sở Tài chính

 

18.

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thay thế

Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do khoản 3 Điều 23 Luật phí và lệ phí 2015 quy định.

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định hết hiệu lực.

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế.

- Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do Nghị định số 25/2013/NĐ-CP hết hiệu lực (theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015).

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc Bộ Tài chính thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

Sở Tài chính

 

19.

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định hết hiệu lực.

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định hết hiệu lực.

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế.

- Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, hai Thông tư này hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 vì Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001 và Nghị định 57/2002/NĐ-CP là các văn bản được hướng dẫn đã hết hiệu lực (theo quy định Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP).

- Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 45/2006/TT-BTC hết hiệu lực vì Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001, Nghị định 57/2002/NĐ-CP và Nghị định 24/2006/NĐ-CP là các văn bản được hướng dẫn đã hết hiệu lực (theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định).

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc Bộ Tài chính thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

2. Về nội dung: Tại điểm b khoản 3 Điều 1 đã dẫn chiếu Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC đã hết hiệu lực.

Sở Tài chính

 

20.

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND

Ngày 24/10/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Thay thế

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do khoản 3 Điều 23 Luật phí và lệ phí 2015 quy định.

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định hết hiệu lực.

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật phí và lệ phí thay thế.

- Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 45/2006/TT-BTC hết hiệu lực vì Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001, Nghị định 57/2002/NĐ-CP và Nghị định 24/2006/NĐ-CP là các văn bản được hướng dẫn đã hết hiệu lực (theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP).

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc Bộ Tài chính thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

2. Về nội dung: Tại khoản 1 Điều 1 đã dẫn chiếu Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực.

Sở Tài chính

 

21.

Quyết định

243/2002/QĐ-UB

Ngày 26/01/2002

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Thay thế

Văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội bị sửa đổi bổ sung bở i Quyết định 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội.

- Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội bị thay thế bởi Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/4/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

- Để phù hợp với Thông tư 29/2003/TT-BTC ngày 14/04/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội.

Sở Tài chính

 

22.

Quyết định

1504/2002/QĐ-UB

Ngày 05/6/2002

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh thực hiện các dự án, mô hình khuyến ngư

Bãi bỏ

1. Các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

2. Về nội dung: Không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương: Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông; Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn và Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông trung ương.

- Nội dung không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Sở Tài chính

 

23.

Quyết định

214/2004/QĐ-UB

Ngày 05/02/2004

Quy định một số chính sách và biện pháp phòng chống dịch cúm gà trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hiện nay, áp dụng mức hỗ trợ tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Sở Tài chính

 

24.

Quyết định

2558/2004/QĐ-UB

Ngày 02/8/2004

Quy định giá dịch vụ du lịch bằng voi phục vụ khách tham quan và giá vé vào khai thác dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cho khách tham quan ở các khu du Di tích lịch sử văn hóa Huế

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá bị thay thế bởi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2013).

- Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá bị bãi bỏ bởi Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Sở Tài chính

 

25.

Quyết định

4582/2004/QĐ-UB

Ngày 30/12/2004

Quy định mức thu phí chợ

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định chuyển phí chợ sang dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, do vậy đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 4582/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 quy định mức thu phí chợ không còn. (Theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ toàn bộ văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn).

Sở Tài chính

 

26.

Quyết định

4243/2005/QĐ-UBND

Ngày 16/12/2005

Về việc ban hành cơ chế trích thưởng cho các cơ quan thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn.

Sở Tài chính

 

27.

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

Ngày 02/3/2006

Về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

Bãi bỏ

Do không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và các văn bản mà Chỉ thị làm căn cứ để thực hiện hết hiệu lực pháp luật.

Sở Tài chính

 

28.

Quyết định

1149/2006/QĐ-UBND

Ngày 28/4/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bãi bỏ

1. Các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

2. Về nội dung:

- Tại khoản 1 mục VI phần B Chương trình kèm theo Quyết định này quy định về tổ chức, thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã dẫn chiếu áp dụng Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. Tuy nhiên, Nghị định này đã hết hiệu lực do Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thay thế. Đến nay, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP cũng đã hết hiệu lực bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Để phù hợp với các quy định của: Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Sở Tài chính

 

29.

Quyết định

1291/2006/QĐ-UBND

Ngày 22/5/2006

Về việc bổ sung phí vệ sinh môi trường.

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn: Theo quy định tại Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định chuyển phí vệ sinh sang dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, do vậy đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 1291/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006 về việc bổ sung phí vệ sinh môi trường không còn. (Theo quy định tại Điều 134 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ toàn bộ văn bản trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn).

Sở Tài chính

 

30.

Chỉ thị

58/2006/CT-UBND

Ngày 31/12/2006

Về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn, theo đó, nội dung của Chỉ thị thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực do Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế.

Sở Tài chính

 

31.

Chỉ thị

23/2007/CT-UBND

Ngày 09/5/2007

Về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Bãi bỏ

Khoản 3 của Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND ngày 09/5/2007 quy định hết thời hạn thực hiện trong Chỉ thị.

Nội dung của văn bản chỉ phù hợp với thời điểm ban hành, đến nay đã có thay đổi của văn bản cấp trên nên nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp nữa.

Sở Tài chính

 

32.

Quyết định

1162/2007/QĐ-UBND

Ngày 17/5/2007

Về việc ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt.

Bãi bỏ

Quyết định 1162/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 đã căn cứ vào Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính về ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu trên nền giấy tiếng Việt, tuy nhiên Thông tư số 165/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính đã bãi bỏ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC.

Sở Tài chính

 

33.

Quyết định

2842/2007/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2007

Về quy định mức chi và tỷ lệ phân bổ cụ thể kinh phí từ nguồn tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Bãi bỏ

Các văn bản mà Quyết định số 2842/2007/QĐ-UBND sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, nội dung của Quyết định hiện nay không còn phù hợp với các quy định của cấp trên. Hiện nay, áp dụng trực tiếp các văn bản: Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ tài chính Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Thông tư 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 153/2013/TT-BTC về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Sở Tài chính

 

34.

Quyết định

782/2008/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2008

Về việc chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thay thế

1. Các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định hết hiệu lực.

- Pháp lệnh Thú y ngày 9 tháng 11 năm 2004 hét hiệu lực từ ngày 01/07/2016 do Luật thú y 2015 thay thế.

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y hét hiệu lực từ ngày do Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 hướng dẫn Luật thú y thay thế.

2. Về thẩm quyền ban hành:

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định “Căn cứ vào yêu cầu hoạt động thú y trên địa bàn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là nhân viên thú y xã) theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật thú y).

Sở Tài chính

 

35.

Quyết định

2810/2009/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà.

Thay thế

Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định hết hiệu lực.

- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do khoản 3 Điều 23 Luật phí và lệ phí 2015 quy định.

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định hết hiệu lực.

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, Thông tư số 02/2014/TT-BTC cũng hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

Sở Tài chính

 

36.

Quyết định

2811/2009/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

1. Các văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định hết hiệu lực.

- Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 do khoản 3 Điều 23 Luật phí và lệ phí 2015 quy định.

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định hết hiệu lực.

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, Thông tư số 02/2014/TT-BTC cũng hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 do Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng hết hiệu lực từ ngày 05/08/2015 do Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thay thế.

2. Về nội dung:

Tại điểm c khoản 3 mục IV Điều 1 của Quyết định số 2811/2009/QĐ-UBND đã dẫn chiếu Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, Nghị định này đã hết hiệu lực từ ngày 06/04/2015 do Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế.

- Tại đoạn cuối điểm c khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2811/2009/QĐ-UBND đã dẫn chiếu Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ, hai Nghị định này đã hết hiệu lực từ ngày 06/04/2015 do Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế.

Sở Tài chính

 

37.

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2010

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế