Quyết định 48/2014/QĐ-UBND

Quyết định 48/2014/QĐ-UBND sửa đổi phí tham quan công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 48/2014/QĐ-UBND sửa đổi phí tham quan công trình văn hóa Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1747/QĐ-UBND 2017 rà soát văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2014/QĐ-UBND sửa đổi phí tham quan công trình văn hóa Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 48/2014/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHÍ THAM QUAN CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1167/SVHTTDL-KHTC ngày 30/6/2014 và của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa như sau:

"2. Phí tham quan công trình văn hóa:

STT

Phí tham quan các công trình văn hóa

Mức thu

1

Phí tham quan đối với người lớn tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng

20.000đ/người

2

Phí tham quan đối với người lớn tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng

20.000đ/người

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh: các quy định khác tại Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- KBNN tỉnh;
- Cổng TT ĐT tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, VH, TC (02)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực17/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2014/QĐ-UBND sửa đổi phí tham quan công trình văn hóa Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 48/2014/QĐ-UBND sửa đổi phí tham quan công trình văn hóa Thừa Thiên Huế
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu48/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
      Người kýLê Trường Lưu
      Ngày ban hành07/08/2014
      Ngày hiệu lực17/08/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2017
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 48/2014/QĐ-UBND sửa đổi phí tham quan công trình văn hóa Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2014/QĐ-UBND sửa đổi phí tham quan công trình văn hóa Thừa Thiên Huế