Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước 2011 2015 Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 62/QĐ-UBND 2017 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước 2011 2015 Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BÃI BỎ, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2010/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2010 QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/6/2010;

Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ; Thông tư số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế">152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 05/3/2012 về việc đề nghị bãi bỏ, bổ sung một số nội dung được ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnhý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ, bổ sung một số nội dung được ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015, cụ thể:

1. Bãi bỏ Điểm 1.2 “Thu phí xăng dầu” tại Khoản 1, Mục I, Phần C và Điểm 4 “Thuế nhà đất” tại mục IV, phần C;

2. Bổ sung Điểm 1.2 “Thuế bảo vệ môi trườngtại Khoản 1, Mục I, Phần C, được điều tiết cho ngân sách tỉnh hưởng 100%;

3. Bổ sung Điểm 4 “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” tại Mục IV, Phần C, được điều tiết cho các cấp ngân sách như sau:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu trên địa bàn các phường:

Ngân sách tỉnh: 0%

Ngân sách thành phố: 70%

Ngân sách phường: 30%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu trên địa bàn các xã, thị trấn:

Ngân sách tỉnh: 0%

Ngân sách cấp huyện, thành phố: 30%

Ngân sách cấp xã, thị trấn: 70%

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp chuyên đề tháng 3 năm 2012 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/04/2012
Ngày hiệu lực 15/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/01/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước 2011 2015 Kon Tum


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước 2011 2015 Kon Tum
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 05/04/2012
Ngày hiệu lực 15/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/01/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước 2011 2015 Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước 2011 2015 Kon Tum