Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 51/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Xét Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014, trong 6 tháng cuối năm 2014, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung phát triển nông nghiệp, quản lý chặt chẽ các chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi tại các địa phương trong tỉnh đảm bảo chất lượng, gắn với triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Có kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền cho nhân dân, nhất là nhân dân trong vùng chuyên canh cao su, sắn,... khắc phục khó khăn do giá tiêu thụ xuống thấp, tiếp tục duy trì, bảo quản vườn cây, giữ vững vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tránh thiệt hại trong sản xuất. Theo dõi chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng, chống lụt bão trong mùa mưa; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với diện tích đất chồng lấn, đất lấn chiếm.

2. Tập trung rà soát và đẩy mạnh các biện pháp thu đi đôi với kiểm soát chặt chẽ các khoản thu thuế, phí, lệ phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu nợ thuế đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có số thu lớn, không để phát sinh nợ mới. Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, ưu tiên phân bổ nguồn lực để xử lý nợ đọng và đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vào thời điểm cuối năm và ở khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng sâu, vùng xa; chủ động có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng cao su, cà phê, tinh bột sắn..., tránh phụ thuộc vào một thị trường. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; duy trì gặp mặt doanh nghiệp hằng quý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục và khẩn trương lập hồ sơ công nhận khi đủ điều kiện; triển khai tốt công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2014-2015; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý việc dạy thêm, học thêm và tình trạng lạm thu, không đúng quy định. Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, nhất là trong mùa mưa; chú trọng công tác nâng cao y đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ ngành y tế; quản lý hiệu quả giá thuốc chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế sinh con thứ 3.

5. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người cao tuổi bảm đảm đúng qui định. Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao; tuyên truyền và triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

6. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, các Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Coi trọng đúng mức công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và khắc phục sự giảm sút của chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh.

7. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong đó chú trọng thanh tra trong nội bộ ngành, địa phương để sớm phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Tập trung rà soát và tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

8. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, Đề án Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Tăng cường các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; quản lý, bảo vệ đường biên giới, cột mốc đoạn qua tỉnh Kon Tum.

9. Tổ chức rà soát chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, trên cơ sở đó tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện;

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực13/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Kon Tum
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHà Ban
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực13/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2014 Kon Tum