Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 486/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Ủy ban nhân dân Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2015 là 2.494 tỷ 163 triệu đồng (dự toán sau khi điều chỉnh là 9.113 tỷ 897 triệu đồng).

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015 là 2.494 tỷ 163 triệu đồng (dự toán sau khi điều chỉnh là 9.113 tỷ 897 triệu đồng).

3. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015 là 1.635 tỷ 210 triệu đồng (dự toán sau khi điều chỉnh là 8.282 tỷ 630 triệu đồng), bao gồm số bổ sung từ ngân sách Trung ương và bổ sung đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết theo tại biểu số 01, 02 và 03 đính kèm).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, điều hành ngân sách các cấp thuộc chính quyền địa phương theo dự toán điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này. Trường hợp trong 6 tháng cuối năm 2015 được bổ sung vốn để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể (không thuộc nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này) thì Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng vốn đúng theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- VP. Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2015
Ngày hiệu lực 19/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Mai Khương
Ngày ban hành 09/07/2015
Ngày hiệu lực 19/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng