Quyết định 486/QĐ-UBND

Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 486/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Ủy ban nhân dân Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG KỲ 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014-2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Phụ lục 1);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Phụ lục 2);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Phụ lục 3);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Phụ lục 4);

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này:

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng; đăng Công báo tỉnh Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử
tỉnh Sóc Trăng;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

TẬP HỆ THỐNG HOÁ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HOÁ 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú, chỉ dẫn đến nội dung của văn bản

1.

Nghị quyết

03/2003/NQ.HĐNDT.6 Ngày 10/01/2003

Về Kế hoạch thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2003

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

2.

Nghị quyết

19/2003/NQ.HĐND Ngày 17/12/2003

V/v Quy định mức thu các loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/12/2003

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

3.

Nghị quyết

22/2004/NQ.HĐNDT.7 Ngày 10/12/2004

V/v quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

20/12/2004

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

4.

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐND Ngày 20/7/2005

V/v thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A- Mạc Đỉnh Chi, Phường 4, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

30/7/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

5.

Nghị quyết

12/2005/NQ-HĐND Ngày 02/12/2005

V/v Quy định mức thu phí đối với công tác đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

27/01/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

6.

Nghị quyết

10/2006/NQ-HĐND Ngày 13/7/2006

V/v thông qua chủ trương thực hiện Đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006 - 2015, tỉnh Sóc Trăng (Đề án Sóc Trăng 150)

23/7/2006

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

7.

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐND Ngày 09/12/2006

Về Chương trình phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

19/12/2006

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

8.

Nghị quyết

22/2006/NQ-HĐND Ngày 09/12/2006

Về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/12/2006

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

9.

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND Ngày 07/12/2007

V/v thông qua phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh

17/12/2007

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

10.

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND Ngày 28/3/2008

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

07/04/2008

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

11.

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND Ngày 28/3/2008

V/v điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Châu Thành và huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

08/4/2008

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

12.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND Ngày 23/7/2008

V/v miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/08/2008

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

13.

Nghị quyết

27/2008/NQ-HĐND Ngày 09/12/2008

Về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/12/2008

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

14.

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND Ngày 10/7/2009

V/v thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

25/7/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

15.

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND Ngày 10/7/2009

V/v chấp thuận chủ trương quy hoạch khu hành chính - đô thị tỉnh Sóc Trăng

25/7/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

16.

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND Ngày 10/7/2009

V/v thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

25/7/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

17.

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND Ngày 10/7/2009

Quy định mức thu phí sử dụng Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí

25/7/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

18.

Nghị quyết

30/2009/NQ-HĐND Ngày 10/12/2009

V/v thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV

20/12/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

19.

Nghị quyết

31/2009/NQ-HĐND Ngày 10/12/2009

V/v thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV

20/12/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

20.

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND Ngày 09/7/2010

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng Sông hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

19/7/2010

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

21.

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND Ngày 15/7/2011

Về việc Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/7/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

22.

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

19/12/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

23.

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/12/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

24.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

19/12/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

25.

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

V/v thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/12/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

26.

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/7/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

27.

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng

16/7/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

28.

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Sóc Trăng

16/7/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

29.

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về việc Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

17/12/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

30.

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND Ngày 10/7/2013

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/07/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

31.

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND Ngày 10/7/2013

Về việc quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

32.

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND Ngày 10/7/2013

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

20/7/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

33.

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND Ngày 10/12/2013

Về việc thông qua Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020

20/12/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

34.

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

Về việc quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/7/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

35.

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/7/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

36.

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

Về việc "Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng" theo Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

25/7/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

37.

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

Về việc thông qua Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018

25/7/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

38.

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

Về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020

25/7/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

39.

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND Ngày 18/9/2014

Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất giao thông để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Chợ Kinh trên Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng

28/9/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

40.

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

41.

Nghị quyết

27/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua kế hoạch thực hiện đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2020”

20/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

42.

Nghị quyết

28/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

43.

Nghị quyết

29/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

44.

Nghị quyết

30/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015

20/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

45.

Nghị quyết

32/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

46.

Nghị quyết

33/2014/NQ-HĐND Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

47.

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND Ngày 09/7/2015

Về việc đặt tên đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/7/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

48.

Nghị quyết

04/2015NQ-HĐND Ngày 09/7/2015

Về Kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Sóc Trăng

19/07/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

49.

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND Ngày 09/7/2015

Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/7/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

50.

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND Ngày 10/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

20/12/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

51.

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND Ngày 10/12/2015

Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

52.

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND Ngày 10/12/2015

Về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sóc Trăng

20/12/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

53.

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND Ngày 16/3/2016

Về việc thông qua việc thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Cầu Ông Điệp trên đường tỉnh 934 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/3/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

54.

Nghị quyết

56/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

V/v sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Sóc Trăng V/v thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/7/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

55.

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Về việc xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/07/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

56.

Nghị quyết

58/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

05/8/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

57.

Nghị quyết

59/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

26/07/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

58.

Nghị quyết

62/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020

26/7/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

59.

Nghị quyết

63/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Ban hành Quy ước mẫu khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/7/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

60.

Nghị quyết

65/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/07/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

61.

Nghị quyết

66/2016/NQ-HĐND Ngày 26/7/2016

Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/7/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

62.

Nghị quyết

76/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020

21/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

63.

Nghị quyết

81/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016

V/v bãi bỏ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của HĐND tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực và tỷ lệ phần trăm trích lại trong trường hợp ủy quyền thu

20/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

64.

Nghị quyết

83/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016

Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

65.

Nghị quyết

85/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016

Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng

19/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

66.

Nghị quyết

88/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016

Quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí trung tâm văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

67.

Nghị quyết

89/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2020

21/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

68.

Nghị quyết

90/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016

V/v thông qua dự án chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

21/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

69.

Nghị quyết

92/2016/NQ-HĐND Ngày 09/12/2016

V/v ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Sóc Trăng

21/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

70.

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND Ngày 06/3/2017

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020

17/03/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

71.

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND ngày 06/3/2017

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/3/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

72.

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Ban hành quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

73.

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

74.

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

75.

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

76.

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

77.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

78.

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

79.

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

80.

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

81.

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

82.

Nghị quyết

15/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

83.

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

84.

Nghị quyết

17/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

85.

Nghị quyết

18/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng v/v thông dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013-2020

17/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

86.

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

87.

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

88.

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND Ngày 21/8/2017

về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/9/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

89.

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND Ngày 21/8/2017

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/9/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

90.

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND Ngày 08/12/2017

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp. quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Sóc Trăng

18/12/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

91.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND Ngày 08/12/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh Tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

18/12/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

92.

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua đề án chuẩn hoá và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

93.

Nghị quyết

02/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/07/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

94.

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

95.

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

96.

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Về chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2021

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

97.

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

98.

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

99.

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

20/07/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

100.

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/07/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

101.

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/07/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

102.

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

103.

Nghị quyết

12/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Về việc sửa đổi số thứ tự 2 khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

104.

Nghị quyết

13/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Quy định về khoảng cách; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở ấp, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

105.

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

106.

Nghị quyết

15/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

107.

Nghị quyết

16/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

108.

Nghị quyết

17/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng từ ngân sách địa phương

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

109.

Nghị quyết

18/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu phí và lộ trình thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

110.

Nghị quyết

19/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

111.

Nghị quyết

20/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015; Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21/8/2017 của HĐND tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

112.

Nghị quyết

21/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

113.

Nghị quyết

22/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

114.

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

115.

Quyết định

01/2000/QĐ.UBNDT Ngày 21/01/2000

V/v ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật cơ sở

21/01/2000

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

116.

Quyết định

90/2003/QĐ.UBNDT Ngày 11/3/2003

Về việc ban hành Quy định lộ giới các tuyến đường thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

21/3/2003

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

117.

Quyết định

133/2003/QĐ-UBNDT Ngày 04/8/2003

V/v ban hành Quy định về trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại, Fax và các phương tiện thông tin khác trong các cơ quan, đơn vị nhà nước; điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động do ngân sách tỉnh Sóc Trăng bảo chi

01/8/2003

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

118.

Quyết định

152/2003/QĐ.UBNDT Ngày 02/10/2003

V/v ban hành Quy định về một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/10/2003

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

119.

Quyết định

16/2004/QĐ.UBNDT Ngày 27/02/2004

V/v Quy định mức thu phí tham quan Khu văn hóa Hồ nước ngọt, tỉnh Sóc Trăng

01/03/2004

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

120.

Quyết định

10/2005/QĐ.UBNDT Ngày 01/02/2005

V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

01/02/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink

121.

Quyết định

43/2005/QĐ.UBNDT Ngày 09/5/2005

V/v ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

09/05/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

122.

Quyết định

66/2005/QĐ.UBNDT Ngày 15/6/2005

V/v điều chỉnh mức chi Quỹ bảo trợ an ninh, quốc phòng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/6/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

123.

Quyết định

73/2005/QĐ-UBT Ngày 15/7/2005

V/v ban hành mẫu Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản

15/7/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

124.

Quyết định

93/2005/QĐ-UBT Ngày 25/8/2005

V/v sửa đổi, điều chỉnh phụ lục 3 Quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 152/2003/QĐ.UBNDT, ngày 02/10/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng

25/8/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

125.

Quyết định

104/2005/QĐ-UBT Ngày 10/10/2005

V/v ban hành Quy chế quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/10/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

126.

Quyết định

110/2005/QĐ-UBT Ngày 08/11/2005

V/v điều chỉnh, sửa đổi mật độ xây dựng các công trình nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

08/11/2005

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

127.

Quyết định

32/2006/QĐ-UBT Ngày 07/4/2006

V/v ban hành Quy định tạm thời về quản lý và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/4/2006

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

128.

Quyết định

48/2006/QĐ-UBND Ngày 22/12/2006

V/v đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2007

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

129.

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND Ngày 25/12/2006

V/v ban hành Chương trình phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020

04/01/2007

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

130.

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND Ngày 19/01/2007

V/v ban hành giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp An nghiệp tỉnh Sóc Trăng

19/01/2007

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

131.

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND Ngày 22/01/2007

Về việc ban hành giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong khu du lịch Song Phụng, huyện Long Phú

01/02/2007

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

132.

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND Ngày 18/7/2007

V/v sửa đổi khoản c, Điều 1 Quyết định số 66/2005/QĐ-UBNDT ngày 15/6/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng

18/07/2007

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

133.

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND Ngày 27/11/2007

V/v ban hành quy định tạm thời đơn giá cho thuê đất tại điểm công nghiệp huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

07/12/2007

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

134.

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND Ngày 19/5/2008

V/v miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/05/2008

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

135.

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND Ngày 15/10/2008

V/v ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/10/2008

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

136.

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND Ngày 09/01/2009

Quy định khu vực xin giấy phép khi xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

07/01/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

137.

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND Ngày 21/01/2009

Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/01/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

138.

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND Ngày 28/8/2009

V/v ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích các giải thi đấu thể thao

07/9/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

139.

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND Ngày 21/12/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

31/12/2009

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

140.

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND Ngày 25/12/2009

V/v hủy Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

04/01/2010

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

141.

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND Ngày 18/01/2010

Về việc ban hành Quy định về tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

28/01/2010

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

142.

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND Ngày 20/9/2010

V/v Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

30/9/2010

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

143.

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND Ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng.

10/12/2010

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

144.

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND Ngày 24/5/2011

V/v quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/6/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

145.

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND Ngày 24/06/2011

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/07/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

146.

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND Ngày 05/8/2011

V/v Quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm của ngân sách huyện, thành phố quản lý, tỉnh Sóc Trăng

15/08/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

147.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND Ngày 12/8/2011

V/v quy định khoảng cách an toàn về môi trường của Khu xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận, tỉnh Sóc Trăng

22/8/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

148.

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND Ngày 17/8/2011

Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng với các sở, ban, ngành, địa phương

27/08/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

149.

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND Ngày 11/10/2011

V/v quy định nội dung chi, mức chi và chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/10/2011

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

150.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND Ngày 21/02/2012

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/03/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

151.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND Ngày 05/3/2012

Về việc Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/3/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

152.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND Ngày 16/3/2012

Về việc ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, chế độ phụ cấp, tuyển chọn, sử dụng và quản lý nhân viên bảo vệ thực vật, thú y và khuyến nông công tác trên địa bàn cấp xã, tỉnh Sóc Trăng

26/3/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

153.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND Ngày 26/3/2012

V/v ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/03/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

154.

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND Ngày 09/5/2012

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/5/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

155.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND Ngày 29/6/2012

V/v ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

07/7/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

156.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND Ngày 30/07/2012

Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/8/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

157.

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND Ngày 25/9/2012

Ban hành quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

05/10/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

158.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND Ngày 05/11/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng

01/01/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

159.

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND Ngày 05/11/2012

việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/11/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

160.

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND Ngày 20/11/2012

Về việc Quy định thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú học nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

30/11/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

161.

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND Ngày 29/11/2012

Về việc ban hành Quy định về quy trình khảo sát, xác định giá đất thực tế trên thị trường để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/12/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

162.

Quyết định

52/2012/QĐ-UBND Ngày 03/12/2012

V/v quy định chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

13/12/2012

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

163.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND Ngày 18/01/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

18/01/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

164.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND Ngày 08/4/2013

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08/4/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

165.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND Ngày 08/4/2013

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08/4/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

166.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND Ngày 23/4/2013

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

02/5/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

167.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND Ngày 27/5/2013

Ban hành Quy định trách nhiệm bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

06/6/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

168.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND Ngày 27/5/2013

Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

06/6/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

169.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND Ngày 10/6/2013

Về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/6/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

170.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND Ngày 04/7/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước tỉnh Sóc Trăng

14/07/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

171.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND Ngày 08/8/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

18/8/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

172.

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND Ngày 21/8/2013

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/08/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

173.

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND Ngày 22/8/2013

Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/9/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

174.

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND Ngày 21/10/2013

Về việc đặt tên, số hiệu đường thuộc hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/10/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

175.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND Ngày 30/10/2013

Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/11/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

176.

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND Ngày 22/11/2013

Về việc ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/12/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

177.

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND Ngày 09/12/2013

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng

19/12/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

178.

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND Ngày 19/12/2013

Quy định ký hiệu trên bờ các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/12/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

179.

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND Ngày 20/12/2013

Về việc ban hành quy định điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc tỉnh Sóc Trăng

30/12/2013

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

180.

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND Ngày 26/12/2013

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoán sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

05/01/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

181.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND Ngày 19/02/2014

Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/01/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

182.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND Ngày 09/5/2014

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/5/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

183.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND Ngày 14/7/2014

V/v phân cấp thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

24/7/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

184.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND Ngày 19/8/2014

Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/8/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

185.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND Ngày 29/8/2014

V/v quy định mức chi, nội dung chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/9/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

186.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND Ngày 09/9/2014

Về việc quy định việc phân công giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; mức hỗ trợ và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/9/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

187.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND Ngày 15/9/2014

Quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/09/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

188.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND Ngày 26/9/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/9/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

189.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND Ngày 30/9/2014

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/10/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

190.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND Ngày 26/11/2014

Ban hành Quy định về điều kiện, quy trình tuyển chọn, chính sách hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ như công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018

05/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

191.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND Ngày 10/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

192.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND Ngày 18/12/2014

Về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan quản lý và chi trả số lượng phụ cấp cho nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

193.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND Ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

26/12/2014

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

194.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND Ngày 30/12/2014

Về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

09/01/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

195.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND Ngày 31/12/2014

Về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/01/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

196.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND Ngày 31/12/2014

Về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

197.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND Ngày 26/12/2014

về việc ban hành Quy định hướng dẫn thang điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

05/01/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

198.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 15/ 01/2015

Về việc đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/01/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

199.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 19/01/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

29/01/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

200.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND Ngày 05/02/2015

Quy định phân cấp quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/02/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

201.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND Ngày 06/02/2015

Ban hành quy định, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/02/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

202.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND Ngày 10/ 02/ 2015

V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/02/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

203.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND Ngày 03/03/2015

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

13/3/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

204.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND Ngày 09/ 03/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

19/03/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

205.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND Ngày 13/ 3/ 2015

Ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

23/3/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

206.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND Ngày 31/3/2015

Ban hành quy định quản lý hoạt động nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/4/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

207.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND Ngày 06/4/ 2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

16/4/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

208.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND Ngày 06/5/2015

Ban hành quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan đối với thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/5/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

209.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND Ngày 07/5/2015

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/5/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

210.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND Ngày 15/5/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

25/5/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

211.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND Ngày 25/5/2015

Ban hành quy định về điều kiện, hình thức đào tạo và nội dung, phương án tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe môt tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/6/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

212.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND Ngày 11/6/2015

Ban hành quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/6/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

213.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND Ngày 18/6/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

28/6/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

214.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND Ngày 07/7/2015

Ban hành quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

215.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND Ngày 07/07/2015

Ban hành quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma tuý đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Sóc Trăng

17/7/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

216.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND Ngày 17/7/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

27/7/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

217.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND Ngày 21/8/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

01/9/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

218.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND Ngày 31/8/2015

Ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/9/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

219.

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND Ngày 28/9/2015

Ban hành Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/9/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

220.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND Ngày 19/10/2015

Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/10/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

221.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND Ngày 02/11/2015

Về việc quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

12/11/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

222.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND Ngày 05/11/2015

Về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/11/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

223.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND Ngày 05/11/2015

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

15/11/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

224.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND Ngày 11/11/2015

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/11/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

225.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND Ngày 23/11/2015

Ban hành quy định phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

03/11/2015

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

226.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND Ngày 23/12/2015

Ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/01/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

227.

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND Ngày 25/12/2015

việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng

04/01/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

228.

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND Ngày 29/12/2015

Về việc ban hành giá lúa để lập bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08/01/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

229.

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND Ngày 31/12/2015

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

230.

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND Ngày 31/12/2015

Ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

231.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 07/01/2016

Ban hành quy định về các chính sách bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình đất và cây trồng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/01/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

232.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND Ngày 03/02/2016

V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng

13/02/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

233.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND Ngày 23/02/2016

V/v bổ sung Điều 4 chương II quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng

02/3/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

234.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND Ngày 03/3/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

13/03/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

235.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND Ngày 01/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

11/4/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

236.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND Ngày 05/4/2016

Về việc ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cung cấp

15/04/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

237.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND Ngày 06/4/2016

Ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/4/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

238.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND Ngày 12/4/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

22/4/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

239.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND Ngày 22/4/2016

Ban hành bảng tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/05/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

240.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND Ngày 04/5/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

14/05/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

241.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND Ngày 09/5/2016

Về việc Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/5/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

242.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND Ngày 17/5/2016

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

27/5/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

243.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND Ngày 25/5/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

05/6/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

244.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND Ngày 14/7/2016

Ban hành quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng

14/7/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

245.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND Ngày 18/7/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

15/08/201

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

246.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND Ngày 29/7/2016

Về việc bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

15/8/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

247.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND Ngày 11/8/2016

Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

22/8/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

248.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND Ngày 11/8/2016

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/9/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

249.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND Ngày 18/8/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

01/10/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

250.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND Ngày 07/9/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

30/9/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

251.

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND Ngày 28/9/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

20/10/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

252.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND Ngày 05/10/2016

Về việc sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 4 Chương II Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

20/10/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

253.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND Ngày 07/10/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

28/10/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

254.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND Ngày 20/10/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

11/11/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

255.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND Ngày 21/10/2016

Ban hành Quy định trình tự soạn thảo, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/11/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

256.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND Ngày 04/11/2016

V/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

257.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND Ngày 07/11/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế Quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

18/11/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

258.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND Ngày 11/11/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thông tin truyền thông tỉnh Sóc Trăng

11/11/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

259.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND Ngày 18/11/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác văn thư,lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng

28/11/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

260.

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND Ngày 30/11/2016

Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

12/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

261.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND Ngày 30/11/2016

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

262.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND Ngày 05/12/2016

Ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho Ban Quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

263.

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

V/v phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

16/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

264.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND Ngày 08/12/2016

Quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

265.

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND Ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng

12/12/2016

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

266.

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND Ngày 19/12/2016

Ban hành quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

267.

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND Ngày 12/12/2016

V/v ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

268.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND Ngày 20/12/2016

Ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

269.

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND Ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

01/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

270.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND Ngày 12/12/2016

V/v quy định giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/02/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

271.

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND Ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

272.

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND Ngày 27/12/2016

Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

09/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

273.

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND Ngày 31/12/2016

Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

01/02/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

274.

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND Ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

16/11/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

275.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 09/01/2017

V/v bãi bỏ Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

276.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 12/01/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

25/01/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

277.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 19/01/2017

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/02/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

278.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 23/01/2017

Quy định giá dịch vụ đo đạc thửa đất trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ và cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/02/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

279.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND Ngày 24/01/2017

V/v bãi bỏ Quyết định Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng

07/02/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

280.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND Ngày 08/01/2017

V/v bãi bỏ Quyết định Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng

21/02/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

281.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND Ngày 22/02/2017

Ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/3/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

282.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND Ngày 22/02/2017

Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/3/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

283.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND Ngày 06/3/2017

Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện một số trách nhiệm về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/3/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

284.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND Ngày 07/3/2017

Bãi bỏ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/3/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

285.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND Ngày 13/3/2017

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/3/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

286.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND Ngày 15/3/2017

Về việc phân cấp cho phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng

01/4/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

287.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND Ngày 22/3/2017

Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/04/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

288.

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND Ngày 22/3/2017

V/v quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017-2018

10/04/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

289.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND Ngày 12/4/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/4/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

290.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND Ngày 19/4/2017

Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/5/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

291.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND Ngày 25/4/2017

Ban hành quy định về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/6/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

292.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND Ngày 27/4/2017

V/v bãi bỏ một số văn bản quy định về giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

12/05/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

293.

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND Ngày 12/5/2017

Ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/6/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

294.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND Ngày 06/6/2017

Ban hành quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

01/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

295.

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND Ngày 16/6/2018

Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

30/6/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

296.

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND Ngày 12/7/2017

ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

25/7/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

297.

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND Ngày 20/7/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/08/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

298.

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND Ngày 01/8/2017

Ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

11/08/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

299.

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND Ngày 08/8/2017

Ban hành quy định việc trình, thẩm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

01/9/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

300.

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND Ngày 11/8/2017

Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc VP UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

21/08/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

301.

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND Ngày 01/9/2017

Ban hành khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/9/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

302.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND Ngày 06/9/2017

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

06/9/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

303.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND Ngày 29/9/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

10/10/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

304.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND Ngày 03/10/2017

Ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/10/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

305.

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND Ngày 06/10/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/10/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

306.

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND Ngày 20/10/2017

Ban hành quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/11/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

307.

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND Ngày 03/11/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/11/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

308.

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND Ngày 14/11/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

30/11/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

309.

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND Ngày 24/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016

04/12/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

310.

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND Ngày 24/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng

04/12/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

311.

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND Ngày 30/11/2017

Ban hành quy định về trình tự thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

14/12/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

312.

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND Ngày 08/12/2017

Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/12/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

313.

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND Ngày 13/12/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/12/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

314.

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND Ngày 13/12/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 V/v Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/12/2017

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

315.

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND Ngày 21/12/2017

Ban hành quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học tỉnh Sóc Trăng

01/01/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

316.

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND Ngày 25/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

07/01/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

317.

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND Ngày 28/12/2017

Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/01/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

318.

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND Ngày 29/12/2017

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

10/01/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

319.

Quyết định

50/2017/QĐ-UBND Ngày 29/12/2017

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/02/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

320.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 16/01/2018

Ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/01/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

321.

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 18/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015, Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015, Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng

29/01/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

322.

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND Ngày 22/01/2018

Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

14/02/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

323.

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND Ngày 30/01/2018

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

12/02/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

324.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND Ngày 02/02/2018

V/v bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

15/02/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

325.

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND Ngày 28/02/2018

Về việc ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

12/3/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

326.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND Ngày 01/3/2018

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng

15/3/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

327.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND Ngày 21/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma tuý đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng

31/3/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

328.

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND Ngày 27/3/2018

Ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/4/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

329.

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND Ngày 09/4/2018

Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 10 của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

20/4/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

330.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND Ngày 18/5/2018

Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

29/5/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

331.

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND Ngày 29/5/2018

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

22/6/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

332.

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND Ngày 14/6/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/6/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

333.

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND Ngày 03/7/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.

15/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

334.

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND Ngày 16/7/2018

Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

30/7/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

335.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND Ngày 13/8/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/8/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

336.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND Ngày 31/8/2018

Bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 về việc ban hành Đề án chuẩn hoá và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/9/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

337.

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND Ngày 31/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

12/9/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

338.

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND Ngày 17/9/2018

Ban hành Quy định giá tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/10/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

339.

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND Ngày 25/9/2018

Bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 và Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

10/10/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

340.

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND Ngày 03/10/2018

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/10/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

341.

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND Ngày 04/10/2018

Về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/11/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

342.

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND Ngày 16/10/2018

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/10/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

343.

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND Ngày 17/10/2018

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng chủng loại, số lượng tại các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

31/10/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

344.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND Ngày 19/10/2018

Về việc phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

29/10/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

345.

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND Ngày 12/11/2018

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

03/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

346.

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND Ngày 05/12/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

347.

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND Ngày 07/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

348.

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND Ngày 11/12/2018

Về việc ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/12/2018

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

349.

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND Ngày 20/12/2018

Về việc quy định thẩm quyền tổ chức việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2019

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

350.

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND Ngày 20/12/2018

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

01/01/2019

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

351.

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND Ngày 26/12/2018

Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2019

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

352.

Chỉ thị

06/2002/CT.UBNDT Ngày 06/6/2002

V/v thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

06/6/2002

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

353.

Chỉ thị

01/2003/CT.UBNDT Ngày 08/01/2003

V/v phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08/01/2003

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

354.

Chỉ thị

16/2008/CT-UBND Ngày 16/12/2008

V/v tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/12/2008

Nội dung

(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật - Hyperlink)

Tổng cộng: 354 văn bản

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.

Nghị quyết

03/2003/NQ.HĐNDT.6
Ngày 10/01/2003

Về Kế hoạch thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2003

 

2.

Nghị quyết

19/2003/NQ.HĐND
Ngày 17/12/2003

V/v Quy định mức thu các loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/12/2003

 

3.

Nghị quyết

22/2004/NQ.HĐNDT.7
Ngày 10/12/2004

V/v quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

20/12/2004

 

4.

Nghị quyết

03/2005/NQ-HĐND
Ngày 20/7/2005

V/v thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A- Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

30/7/2005

 

5.

Nghị quyết

12/2005/NQ-HĐND
Ngày 02/12/2005

V/v Quy định mức thu phí đối với công tác đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

27/01/2005

 

6.

Nghị quyết

10/2006/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2006

V/v thông qua chủ trương thực hiện Đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006 - 2015, tnh Sóc Trăng (Đề án Sóc Trăng 150)

23/7/2006

 

7.

Nghị quyết

21/2006/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2006

Về Chương trình phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

19/12/2006

 

8.

Nghị quyết

22/2006/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2006

Về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng đô thị trên địa bàn tnh Sóc Trăng

09/12/2006

 

9.

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2007

V/v thông qua phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh

17/12/2007

 

10.

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND
Ngày 28/3/2008

Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

07/04/2008

 

11.

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND
Ngày 28/3/2008

V/v điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Châu Thành và huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

08/4/2008

 

12.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND
Ngày 23/7/2008

V/v miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/08/2008

 

13.

Nghị quyết

27/2008/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2008

Về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/12/2008

 

14.

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2009

V/v thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

25/7/2009

 

15.

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2009

V/v chấp thuận chủ trương quy hoạch khu hành chính - đô thị tỉnh Sóc Trăng

25/7/2009

 

16.

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2009

V/v thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

25/7/2009

 

17.

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2009

Quy định mức thu phí sử dụng Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí

25/7/2009

 

18.

Nghị quyết

30/2009/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2009

V/v thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV

20/12/2009

 

19.

Nghị quyết

31/2009/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2009

V/v thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV

20/12/2009

 

20.

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND
Ngày 09/7/2010

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng Sông hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

19/7/2010

 

21.

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2011

Về việc Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/7/2011

 

22.

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

19/12/2011

 

23.

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/12/2011

 

24.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

19/12/2011

 

25.

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2011

V/v thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/12/2011

Hết hiệu lực một phần

26.

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND
Ngày 06/7/2012

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/7/2012

 

27.

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND
Ngày 06/7/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tnh Sóc Trăng

16/7/2012

 

28.

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND
Ngày 06/7/2012

Về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Sóc Trăng

16/7/2012

 

29.

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2012

Về việc Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

17/12/2012

 

30.

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2013

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/07/2013

 

31.

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2013

Về việc quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2013

 

32.

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2013

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

20/7/2013

 

33.

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2013

Về việc thông qua Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020

20/12/2013

Hết hiệu lực một phần

34.

Nghị quyết

04/2014/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/7/2014

 

35.

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/7/2014

 

36.

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2014

Về việc "Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng" theo Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

25/7/2014

 

37.

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2014

Về việc thông qua Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018

25/7/2014

 

38.

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND
Ngày 15/7/2014

Về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020

25/7/2014

Hết hiệu lực một phần

39.

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND
Ngày 18/9/2014

Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất giao thông để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Chợ Kinh trên Đường tỉnh 940, tỉnh Sóc Trăng

28/9/2014

 

40.

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2014

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

 

41.

Nghị quyết

27/2014/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua kế hoạch thực hiện đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2020”

20/12/2014

 

42.

Nghị quyết

28/2014/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2014

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

 

43.

Nghị quyết

29/2014/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2014

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

 

44.

Nghị quyết

30/2014/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015

20/12/2014

 

45.

Nghị quyết

32/2014/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

Hết hiệu lực một phần

46.

Nghị quyết

33/2014/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2014

Về việc thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2015

 

47.

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND
Ngày 09/7/2015

Về việc đặt tên đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/7/2015

 

48.

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND
Ngày 09/7/2015

Về Kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Sóc Trăng

19/07/2015

 

49.

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND
Ngày 09/7/2015

Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/7/2015

Hết hiệu lực một phn

50.

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

20/12/2015

 

51.

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2015

Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2015

Hết hiệu lực một phần

52.

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2015

Về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tnh Sóc Trăng

20/12/2015

 

53.

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND
Ngày 16/3/2016

Về việc thông qua việc thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Cầu Ông Điệp trên đường tỉnh 934 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/3/2016

 

54.

Nghị quyết

56/2016/NQ-HĐND
Ngày 26/7/2016

V/v sa đổi Điều 1 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Sóc Trăng V/v thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/7/2016

 

55.

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND
Ngày 26/7/2016

Về việc xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/07/2016

 

56.

Nghị quyết

58/2016/NQ-HĐND
Ngày 26/7/2016

Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

05/8/2016

 

57.

Nghị quyết

59/2016/NQ-HĐND
Ngày 26/7/2016

Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

26/07/2016

 

58.

Nghị quyết

62/2016/NQ-HĐND
Ngày 26/7/2016

Về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020

26/7/2016

 

59.

Nghị quyết

63/2016/NQ-HĐND
Ngày 26/7/2016

Ban hành Quy ước mẫu khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/7/2016

 

60.

Nghị quyết

65/2016/NQ-HĐND
Ngày 26/7/2016

V việc bãi bỏ Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/07/2016

 

61.

Nghị quyết

66/2016/NQ-HĐND
Ngày 26/7/2016

Về việc Quy định mức thu tin bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/7/2016

 

62.

Nghị quyết

76/2016/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020

21/12/2016

 

63.

Nghị quyết

81/2016/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2016

V/v bãi b Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của HĐND tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực và tỷ lệ phần trăm trích lại trong trường hợp ủy quyền thu

20/12/2016

 

64.

Nghị quyết

83/2016/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2016

Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/12/2016

Hết hiệu lực một phân

65.

Nghị quyết

85/2016/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2016

Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng

19/12/2016

Hết hiệu lực một phần

66.

Nghị quyết

88/2016/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2016

Quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí trung tâm văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/12/2016

 

67.

Nghị quyết

89/2016/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2016

Sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gia đoạn 2014-2020.

21/12/2016

 

68.

Nghị quyết

90/2016/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2016

V/v thông qua dự án chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025

21/12/2016

 

69.

Nghị quyết

92/2016/NQ-HĐND
Ngày 09/12/2016

V/v ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Sóc Trăng

21/12/2016

Hết hiệu lực một phần

70.

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND
Ngày 06/3/2017

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020

17/03/2017

Hết hiệu lực một phần

71.

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND
Ngày 06/3/2017

Ban hành quy định nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và t lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/3/2017

 

72.

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Ban hành quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

 

73.

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

 

74.

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

 

75.

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định về sử dụng đất, chế độ thù lao và kinh phí hoạt động của nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

 

76.

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Hết hiệu lực một phần

77.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

 

78.

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

 

79.

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

Hết hiệu lực một phần

80.

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

 

81.

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

 

82.

Nghị quyết

15/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

 

83.

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2017

 

84.

Nghị quyết

17/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

 

85.

Nghị quyết

18/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng v/v thông dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013-2020

17/7/2017

 

86.

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

 

87.

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND
Ngày 07/7/2017

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/07/2017

 

88.

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND
Ngày 21/8/2017

Về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2017 và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/9/2017

Hết hiệu lực một phần

89.

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND
Ngày 21/8/2017

Sa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/9/2017

 

90.

Nghị quyết

23/2017/NQ-HĐND
Ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Sóc Trăng

18/12/2017

 

91.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND
Ngày 08/12/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh Tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

18/12/2017

 

92.

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua đề án chuẩn hoá và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

93.

Nghị quyết

02/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/07/2018

 

94.

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

95.

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

96.

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Về chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2021

20/7/2018

 

97.

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

98.

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

99.

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

20/07/2018

 

100.

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/07/2018

 

101.

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/07/2018

 

102.

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

103.

Nghị quyết

12/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Về việc sửa đổi số thứ tự 2 khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

104.

Nghị quyết

13/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Quy định về khoản cách; t lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở ấp, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

105.

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND
Ngày 10/7/2018

Bãi b Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận ti bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/7/2018

 

106.

Nghị quyết

15/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

17/12/2018

 

107.

Nghị quyết

16/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

 

108.

Nghị quyết

17/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc các nước Nhật Bn, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng từ ngân sách địa phương

17/12/2018

 

109.

Nghị quyết

18/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu phí và lộ trình thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

 

110.

Nghị quyết

19/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

 

111.

Nghị quyết

20/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015; Nghị quyết s 83/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 21/8/2017 của HĐND tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

 

112.

Nghị quyết

21/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

 

113.

Nghị quyết

22/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019

17/12/2018

 

114.

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND
Ngày 07/12/2018

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/12/2018

 

115.

Quyết định

01/2000/QĐ.UBNDT
Ngày 21/01/2000

V/v ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật cơ sở

21/01/2000

 

116.

Quyết định

90/2003/QĐ.UBNDT
Ngày 11/3/2003

Về việc ban hành Quy định lộ giới các tuyến đường thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

21/3/2003

 

117.

Quyết định

133/2003/QĐ-UBNDT
Ngày 04/8/2003

V/v ban hành Quy định về trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại, Fax và các phương tiện thông tin khác trong các cơ quan, đơn vị nhà nước; điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động do ngân sách tỉnh Sóc Trăng bảo chi

01/8/2003

 

118.

Quyết định

152/2003/QĐ.UBNDT
Ngày 02/10/2003

V/v ban hành Quy định về một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/10/2003

 

119.

Quyết định

16/2004/QĐ.UBNDT
Ngày 27/02/2004

V/v Quy định mức thu phí tham quan Khu văn hóa Hồ nước ngọt, tỉnh Sóc Trăng

01/03/2004

 

120.

Quyết định

10/2005/QĐ.UBNDT
Ngày 01/02/2005

V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020

01/02/2005

 

121.

Quyết định

43/2005/QĐ.UBNDT
Ngày 09/5/2005

V/v ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp An nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

09/05/2005

Hết hiệu lực một phần

122.

Quyết định

66/2005/QĐ.UBNDT
Ngày 15/6/2005

V/v điều chỉnh mức chi Quỹ bảo trợ an ninh, quốc phòng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/6/2005

Hết hiệu lực một phần

123.

Quyết định

73/2005/QĐ-UBT
Ngày 15/7/2005

V/v ban hành mẫu Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản

15/7/2005

 

124.

Quyết định

93/2005/QĐ-UBT
Ngày 25/8/2005

V/v sửa đổi, điều chỉnh phụ lục 3 Quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 152/2003/QĐ.UBNDT, ngày 02/10/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng

25/8/2005

 

125.

Quyết định

104/2005/QĐ-UBT
Ngày 10/10/2005

V/v ban hành Quy chế quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/10/2005

 

126.

Quyết định

110/2005/QĐ-UBT
Ngày 08/11/2005

V/v điều chỉnh, sửa đổi mật độ xây dựng các công trình nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

08/11/2005

 

127.

Quyết định

32/2006/QĐ-UBT
Ngày 07/4/2006

V/v ban hành Quy định tạm thời về quản lý và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/4/2006

 

128.

Quyết định

48/2006/QĐ-UBND
Ngày 22/12/2006

V/v đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/01/2007

 

129.

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND
Ngày 25/12/2006

V/v ban hành Chương trình phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020

04/01/2007

 

130.

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND
Ngày 19/01/2007

V/v ban hành giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tng trong Khu công nghiệp An nghiệp tỉnh Sóc Trăng

19/01/2007

Hết hiệu lực một phần

131.

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND
Ngày 22/01/2007

Về việc ban hành giá cho thuê đất và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng trong khu du lịch Song Phụng, huyện Long Phú

01/02/2007

 

132.

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND
Ngày 18/7/2007

V/v sửa đổi khoản c, Điều 1 Quyết định số 66/2005/QĐ-UBNDT ngày 15/6/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng

18/07/2007

 

133.

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND
Ngày 27/11/2007

V/v ban hành quy định tạm thời đơn giá cho thuê đất tại điểm công nghiệp huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

07/12/2007

 

134.

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND
Ngày 19/5/2008

V/v miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/05/2008

 

135.

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND
Ngày 15/10/2008

V/v ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/10/2008

 

136.

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND
Ngày 09/01/2009

Quy định khu vực xin giấy phép khi xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

07/01/2009

 

137.

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND
Ngày 21/01/2009

Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức luân chuyển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/01/2009

 

138.

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND
Ngày 28/8/2009

V/v ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích các giải thi đấu thể thao

07/9/2009

 

139.

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

31/12/2009

 

140.

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND
Ngày 25/12/2009

V/v hy Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

04/01/2010

 

141.

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND
Ngày 18/01/2010

Về việc ban hành Quy định về tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

28/01/2010

 

142.

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND
Ngày 20/9/2010

V/v Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

30/9/2010

Hết hiệu lực một phần

143.

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND
Ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chế qun lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng.

10/12/2010

 

144.

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND
Ngày 24/5/2011

V/v quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/6/2011

 

145.

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND
Ngày 24/06/2011

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/07/2011

 

146.

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND
Ngày 05/8/2011

V/v Quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm của ngân sách huyện, thành phố quản lý, tỉnh Sóc Trăng

15/08/2011

 

147.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND
Ngày 12/8/2011

V/v quy định khoảng cách an toàn về môi trường của Khu xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận, tỉnh Sóc Trăng

22/8/2011

 

148.

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND
Ngày 17/8/2011

Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh Sóc Trăng với các sở, ban, ngành, địa phương

27/08/2011

 

149.

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND
Ngày 11/10/2011

V/v quy định nội dung chi, mức chi và chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/10/2011

 

150.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND
Ngày 21/02/2012

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/03/2012

 

151.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND
Ngày 05/3/2012

Về việc Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/3/2012

 

152.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND
Ngày 16/3/2012

Về việc ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, chế độ phụ cấp, tuyển chọn, sử dụng và quản lý nhân viên bảo vệ thực vật, thú y và khuyến nông công tác trên địa bàn cấp xã, tỉnh Sóc Trăng

26/3/2012

 

153.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND
Ngày 26/3/2012

V/v ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/03/2012

Hết hiệu lực một phần

154.

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND
Ngày 09/5/2012

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/5/2012

 

155.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND
Ngày 29/6/2012

V/v ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

07/7/2013

 

156.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND
Ngày 30/07/2012

Quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/8/2012

 

157.

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND
Ngày 25/9/2012

Ban hành quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

05/10/2012

 

158.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND
Ngày 05/11/2012

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng

01/01/2012

 

159.

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND
Ngày 05/11/2012

Việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/11/2012

 

160.

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND
Ngày 20/11/2012

Về việc Quy định thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú học nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

30/11/2012

 

161.

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND
Ngày 29/11/2012

Về việc ban hành Quy định về quy trình khảo sát, xác định giá đất thực tế trên thị trường để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/12/2012

 

162.

Quyết định

52/2012/QĐ-UBND
Ngày 03/12/2012

V/v quy định chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

13/12/2012

 

163.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND
Ngày 18/01/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

18/01/2013

 

164.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND
Ngày 08/4/2013

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08/4/2013

 

165.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND
Ngày 08/4/2013

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08/4/2013

 

166.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND
Ngày 23/4/2013

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

02/5/2013

 

167.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND
Ngày 27/5/2013

Ban hành Quy định trách nhiệm bảo trì các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

06/6/2013

 

168.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND
Ngày 27/5/2013

Về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

06/6/2013

 

169.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND
Ngày 10/6/2013

Về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/6/2013

 

170.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND
Ngày 04/7/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước tỉnh Sóc Trăng

14/07/2013

 

171.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND
Ngày 08/8/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

18/8/2013

 

172.

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND
Ngày 21/8/2013

Về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/08/2013

 

173.

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND
Ngày 22/8/2013

Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/9/2013

Hết hiệu lực một phần

174.

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND
Ngày 21/10/2013

Về việc đặt tên, số hiệu đường thuộc hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

31/10/2013

 

175.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND
Ngày 30/10/2013

Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/11/2013

 

176.

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND
Ngày 22/11/2013

Về việc ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/12/2013

Hết hiệu lực một phần

177.

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND
Ngày 09/12/2013

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng

19/12/2013

 

178.

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND
Ngày 19/12/2013

Quy định ký hiệu trên bờ các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/12/2013

 

179.

Quyết định

51/2013/QĐ-UBND
Ngày 20/12/2013

Về việc ban hành quy định điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa thuộc tỉnh Sóc Trăng

30/12/2013

 

180.

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND
Ngày 26/12/2013

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoán sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

05/01/2014

 

181.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND
Ngày 19/02/2014

Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh cửa hàng bán l xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/01/2016

 

182.

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND
Ngày 09/5/2014

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/5/2014

 

183.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND
Ngày 14/7/2014

V/v phân cấp thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

24/7/2014

 

184.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND
Ngày 19/8/2014

Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/8/2014

 

185.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND
Ngày 29/8/2014

V/v quy định mức chi, nội dung chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/9/2014

 

186.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND
Ngày 09/9/2014

Về việc quy định việc phân công giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; mức hỗ trợ và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/9/2014

 

187.

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND
Ngày 15/9/2014

Quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/09/2014

 

188.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND
Ngày 26/9/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

26/9/2014

 

189.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/9/2014

Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/10/2014

 

190.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND
Ngày 26/11/2014

Ban hành Quy định về điều kiện, quy trình tuyển chọn, chính sách hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡng sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ như công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; giai đoạn 2014 - 2018

05/12/2014

 

191.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND
Ngày 10/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/12/2014

 

192.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND
Ngày 18/12/2014

Về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, cơ quan quản lý và chi trả số lượng phụ cấp cho nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/12/2014

Hết hiệu lực một phần

193.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND
Ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

26/12/2014

 

194.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND
Ngày 30/12/2014

Về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

09/01/2015

Hết hiệu lực một phần

195.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND
Ngày 31/12/2014

Về việc ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

09/01/2015

Hết hiệu lực một phần

196.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND
Ngày 31/12/2014

Về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2015

Hết hiệu lực một phần

197.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND
Ngày 26/12/2014

Về việc ban hành Quy định hướng dẫn thang điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

05/01/2015

 

198.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND
Ngày 15/01/2015

Về việc đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

25/01/2015

 

199.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND
Ngày 19/01/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng

29/01/2015

 

200.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND
Ngày 05/02/2015

Quy định phân cấp quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/02/2015

 

201.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND
Ngày 06/02/2015

Ban hành quy định, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/02/2015

Hết hiệu lực một phần

202.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND
Ngày 10/02/2015

V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

20/02/2015

 

203.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND
Ngày 03/03/2015

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

13/3/2015

 

204.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND
Ngày 09/03/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

19/03/2015

 

205.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND
Ngày 13/3/2015

Ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

23/3/2015

 

206.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND
Ngày 31/3/2015

Ban hành quy định qun lý hoạt động nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/4/2015

 

207.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND
Ngày 06/4/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

16/4/2015

Hết hiệu lực một phần

208.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND
Ngày 06/5/2015

Ban hành quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan đối với thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/5/2015

 

209.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND
Ngày 07/5/2015

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/5/2015

 

210.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND
Ngày 15/5/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

25/5/2015

Hết hiệu lực một phần

211.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2015

Ban hành quy định về điều kiện, hình thức đào tạo và nội dung, phương án tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

04/6/2015

 

212.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND
Ngày 11/6/2015

Ban hành quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/6/2015

 

213.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND
Ngày 18/6/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

28/6/2015

 

214.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND
Ngày 07/7/2015

Ban hành quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/7/2015

 

215.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND
Ngày 07/07/2015

Ban hành quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Sóc Trăng

17/7/2015

Hết hiệu lực một phần

216.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND
Ngày 17/7/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

27/7/2015

Hết hiệu lực một phần

217.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND
Ngày 21/8/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

01/9/2015

 

218.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND
Ngày 31/8/2015

Ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/9/2015

 

219.

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND
Ngày 28/9/2015

Ban hành Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện t công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/9/2015

 

220.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND
Ngày 19/10/2015

Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất , đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách tha và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

29/10/2015

Hết hiệu lực một phần

221.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND
Ngày 02/11/2015

Về việc quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưng phòng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưng phòng, Phó Trưng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

12/11/2015

 

222.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND
Ngày 05/11/2015

Về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trn chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

15/11/2015

 

223.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND
Ngày 05/11/2015

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

15/11/2015

Hết hiệu lực một phần

224.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND
Ngày 11/11/2015

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

21/11/2015

 

225.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND
Ngày 23/11/2015

Ban hành quy định phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

03/11/2015

 

226.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND
Ngày 23/12/2015

Ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ, quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/01/2016

 

227.

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND
Ngày 25/12/2015

Việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng

04/01/2016

 

228.

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND
Ngày 29/12/2015

Về việc ban hành giá lúa để lập bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

08/01/2016

 

229.

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND
Ngày 31/12/2015

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2016

 

230.

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND
Ngày 31/12/2015

Ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

10/01/2016

 

231.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND
Ngày 07/01/2016

Ban hành quy định về các chính sách bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình đất và cây trồng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

17/01/2016

 

232.

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND
Ngày 03/02/2016

V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng

13/02/2016

 

233.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND
Ngày 23/02/2016

V/v bổ sung Điều 4 chương II quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng

02/3/2016

 

234.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND
Ngày 03/3/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

13/03/2016

 

235.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND
Ngày 01/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

11/4/2016

 

236.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND
Ngày 05/4/2016

Về việc ban hành biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cung cấp

15/04/2016

 

237.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND
Ngày 06/4/2016

Ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

16/4/2016

 

238.

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND
Ngày 12/4/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

22/4/2016

 

239.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND
Ngày 22/4/2016

Ban hành bảng tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

02/05/2016

 

240.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND
Ngày 04/5/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

14/05/2016

 

241.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND
Ngày 09/5/2016

Về việc Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

19/5/2016

 

242.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND
Ngày 17/5/2016

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

27/5/2016

 

243.

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND
Ngày 25/5/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

05/6/2016

 

244.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND
Ngày 14/7/2016

Ban hành quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện t trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng

14/7/2016

 

245.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND
Ngày 18/7/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh S