Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017

Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Sóc Trăng 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 486/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Ủy ban nhân dân Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Sóc Trăng 2017


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2016/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Cân cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC">16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo him y tế;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức h trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành được Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận theo Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 (trừ những người thuộc hộ gia đình cận nghèo được quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Chương I, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ; người thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, trẻ em dưới sáu tuổi và nhng người đang được các chương trình, dự án của Nhà nước hoặc các tổ chức hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Mức hỗ trợ (không bao gồm 70% được ngân sách Trung ương đảm bảo)

Hỗ trợ 15% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo sử dụng từ nguồn quỹ 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết trong năm 2015 được sử dụng tại địa phương.

3. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vận động hộ gia đình cận nghèo đóng góp hoặc huy động từ các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp khác để hỗ trợ 15% còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2016./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ch
ủ tịch nước;
- Các
Bộ: Tư pháp, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh & Xã hội;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, th
xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2016/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 87/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2016
Ngày hiệu lực 21/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật 11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Sóc Trăng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Sóc Trăng 2017
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 87/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành 09/12/2016
Ngày hiệu lực 21/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật 11 tháng trước
(09/01/2020)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Sóc Trăng 2017

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Sóc Trăng 2017