Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2009/QĐ-UBND Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THUỘC SỞ Y TẾ, TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của Liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: NC, VT.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH SÓC TRĂNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /2009/QĐ-UBND, ngày 02/7/2009 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 05 năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

6. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.

7. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu lãnh đạo

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

2. Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

4. Giám đốc Sở Y tế quyết định việc bổ nhiệm Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính Tổng hợp.

2. Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm.

3. Phòng Thông tin, Truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm.

4. Thanh tra Chi cục.

Điều 5. Chỉ tiêu biên chế

1. Chỉ tiêu biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm theo quy định.

2. Việc bố trí cán bộ, công chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước quy định.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, TRÁCH NHIỆM CỦA CHI CỤC TRƯỞNG

Điều 6. Chế độ làm việc

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm việc theo chế độ Thủ trưởng.

2. Căn cứ quy định pháp luật và phân công của Giám đốc Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện những quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm

1. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và những công việc được Giám đốc Sở Y tế phân công hoặc ủy quyền, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại trong đơn vị thuộc quyền quản lý của Chi cục.

2. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm báo cáo Sở Y tế và thông qua Sở để báo cáo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm về tổ chức và hoạt động của Chi cục, xin ý kiến Giám đốc Sở về những vấn đề vượt thẩm quyền, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở để giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, Chi cục trưởng thông qua Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2009
Ngày hiệu lực12/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thành Hiệp
        Ngày ban hành02/07/2009
        Ngày hiệu lực12/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2009/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng