Quyết định 34/2017/QĐ-UBND

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án thiết kế dự toán xây dựng công trình Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 26/2018/QĐ-UBND phân cấp thẩm định dự án dự toán xây dựng công trình Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 29/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án thiết kế dự toán xây dựng công trình Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2017/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình trong phạm vi các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trình, thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình trong phạm vi các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trong phạm vi các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền thẩm định của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo Khoản 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017.

2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các Sở, ngành và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Quyết định này;

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này;

c) Theo dõi, tổng hợp đề nghị của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện hoặc khi có quy định mới của các Bộ, ngành Trung ương, nếu thy cn thiết thì kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

3. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm:

a) Quản lý nhà nước về những nội dung theo phân cấp của Quyết định này; chỉ đạo, kiểm tra các phòng có chức năng quản lý về xây dựng trực thuộc đơn vị thực hiện công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo phân cấp của Quyết định này.

b) Niêm yết công khai quy trình thẩm định trên trang thông tin điện tử và tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan.

c) Tổng hợp, định kỳ hàng quý báo cáo công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình gửi về Sở Xây dựng đ tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định. Mu báo cáo về công tác thẩm định được quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4; (51b)
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo;
- Hộp thư điện tử: [email protected];
- Lưu: TH, HC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí


 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/10/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án thiết kế dự toán xây dựng công trình Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án thiết kế dự toán xây dựng công trình Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/10/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 34/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án thiết kế dự toán xây dựng công trình Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án thiết kế dự toán xây dựng công trình Sóc Trăng