Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND, 30/2012/NQ-HĐND, 100/2014/NQ-HĐND và Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 30/2012/NQ-HĐND 100/2014/NQ-HĐND 110/2015/NQ-HĐND Sơn La đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND mức thu miễn giảm thu nộp quản lý sử dụng đối các khoản phí lệ phí Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 30/2012/NQ-HĐND 100/2014/NQ-HĐND 110/2015/NQ-HĐND Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2012/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT SỐ 100/2014/NQ-HĐND VÀ KHOẢN 1, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 110/2015/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 về sửa đổi một số Điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của liên bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 13/BC-BPC ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh về Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của HĐND tỉnh về Quy định mức đóng góp quỹ Quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi và nội dung chi hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- UB TC - NS của Quốc hội;
- VPQH, VP CTN, VPCP;
- Ban Công tác đại biểu;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Chi cục VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, Minh (350b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2016
Ngày hiệu lực15/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 30/2012/NQ-HĐND 100/2014/NQ-HĐND 110/2015/NQ-HĐND Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 30/2012/NQ-HĐND 100/2014/NQ-HĐND 110/2015/NQ-HĐND Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 30/2012/NQ-HĐND 100/2014/NQ-HĐND 110/2015/NQ-HĐND Sơn La