Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi nghị quyết liên quan đến danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điu chnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình s 879/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến danh mục công trình, dự án phát trin kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Phụ lục I và Phụ lục II)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 5 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
-
TT: TU, HĐND, UBND tnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

PHỤ LỤC I

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tnh Hậu Giang)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (ha)

Đất khác (ha)

I. Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) năm 2018; điều chỉnh tên công trình, dự án trong danh mục đã được thông qua năm 2014, năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1

Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú

Kêu gọi Chủ đầu tư

5,33

 

5,33

4,81

0,52

Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

Sửa đổi số thứ tự thứ 5 mục A phần IV Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hậu Giang

2

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang

Kêu gọi Chủ đầu tư

3,20

 

3,20

1,50

1,70

Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

Sửa đổi số thtự thứ 1 mục B phần IV Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hậu Giang

II. Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018

3

Khu đô thị mới Cát Tường II

Kêu gọi Chủ đầu tư

18,91

 

18,91

7,50

11,41

Phường III, thành phVị Thanh

Sửa đổi số thứ tự thứ 2 mục A phần I Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tnh Hậu Giang

4

Khu dân cư nông thôn mới Đại Thành

Kêu gọi Chủ đầu tư

4,82

 

4,82

 

4,82

Xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy

Sửa đổi số thứ tự thứ 1 mục A phần II Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

5

Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu

Kêu gọi Chủ đầu tư

2,92

 

2,92

 

2,92

Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

Sửa đổi số thứ tự thứ 1 mục A phần IV Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

6

Chỉnh trang đô thị khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu

Kêu gọi Chủ đầu tư

1,25

0,70

0,55

 

0,55

Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

Sửa đổi số thứ tự thứ 2 mục A phần IV Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tnh Hậu Giang

III. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả giải quyết những vấn đề đã phát sinh giữa các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

7

Chỉnh trang đô thị phường III, thành phố Vị Thanh

Kêu gọi Chủ đầu tư

3,32

 

3,32

 

3,32

Khu vực 1, Phường III, thành phố Vị Thanh

Sửa đổi tên Chủ đầu tư của dự án Chỉnh trang đô thị phường III, thành phố Vị Thanhtại số thứ tự thứ 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết s16/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang.

8

Khu đô thị mới Ngã Sáu

Kêu gọi Chủ đầu tư

9,97

 

9,97

8,75

1,22

p Thị trấn, ấp Thuận Hưng, ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

Sửa đổi tên Chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới Ngã Sáutại số thứ tự thứ 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tnh Hậu Giang.

IV. Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019

9

Khu đô thị mới An Lạc Khương

Kêu gọi Chủ đầu tư

9,64

 

9,64

9,57

0,07

Khu vực 6, Phường III, thành phố Vị Thanh

Sửa đổi tại thứ tự thứ 5 mục A phần I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết s 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

10

Khu đô thị mới Lê Quý Đôn (Khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh)

Kêu gọi Chủ đầu tư

13,50

 

13,50

9,50

4,00

Khu vực 1, Phường III, thành phố Vị Thanh

Sửa đổi tại thứ tự thứ 6 mục A phần I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết s19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tnh Hậu Giang

11

Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1

Kêu gọi Chủ đầu tư

14,00

 

14,00

9,50

4,50

Khu vực V, Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy

Sửa đổi tại thứ tự thứ 17 phần II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết s 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 ca HĐND tnh Hậu Giang

12

Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2

Kêu gọi Chủ đầu tư

10,60

 

10,60

 

10,60

Khu vực VI, Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy

Sửa đổi tại thứ tự thứ 17 phần II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết s 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tnh Hậu Giang

13

Khu đô thị mới Vạn Phong

Kêu gọi Chủ đầu tư

9,20

 

9,20

5,80

3,40

Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Sửa đổi tại thứ tự thứ 20 phần III Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết s 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tnh Hậu Giang

14

Khu đô thị mới Nam Sông Hậu

Kêu gọi Chủ đầu tư

9,10

 

9,10

1,38

7,72

p Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Sửa đổi tại thứ tự thứ 23 mục A phần IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

15

Khu tái định cư - Nhà ở xã hội phục vụ Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành

Kêu gọi Chủ đầu tư

30,20

 

30,20

5,80

24,40

p Phú Nhơn, Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

Sửa đổi tại thứ tự thứ 37 mục A phần IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

16

Trung tâm thương mại và khu dân cư thương mại thị trấn Mái Dầm

Kêu gọi Chđầu tư

4,71

 

4,71

1,71

3,00

p Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Sa đổi tại thứ tự thứ 41 mục B phần IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

17

Chnh trang đô thị Cái Tắc

Kêu gọi Chủ đầu tư

2,40

 

2,40

 

2,40

p Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A

Sửa đổi tại thứ tự thứ 65 mục A phần V Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

18

Khu dân cư nông thôn, khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh

Kêu gọi Chủ đầu tư

10,90

 

10,90

5,00

5,90

p Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

Sửa đổi tại thứ tự thứ 66 mục A phần V Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

19

Đầu tư khai thác Bến xe Hậu Giang

Kêu gọi Chủ đầu tư

8,75

 

8,75

7,89

0,86

p 07, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

Sửa đổi tại thứ tự thứ 89 mục A phần VII Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết s 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

20

Chỉnh trang đô thị thị trấn Nàng Mau

Kêu gọi Chủ đầu tư

8,20

 

8,20

 

8,2

p 01, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy

Sửa đổi tại thứ tự thứ 101 mục A phần VII Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

21

Chợ Hội đồng - Khu dân cư thương mại Hội đồng tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

Kêu gọi Chủ đầu tư

4,43

 

4,43

1,90

2,53

p 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

Sửa đổi tại thứ tự thứ 106 mục B phần VII Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết s 19/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tnh Hậu Giang

22

Khu dân cư nông thôn mới huyện Long Mỹ

Kêu gọi Chủ đầu tư

13,00

 

13,00

 

13,00

p 11, Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

Sửa đổi tại thứ tự thứ 108 mục A phần VIII Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

23

Khu dân cư - thương mại - dịch vụ đa chức năng Minh Trí

Kêu gọi Chủ đầu tư

4,88

0,70

4,18

3,48

0,70

Xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp

Sửa đổi tại thứ tự thứ 85 mục B phần VI Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

24

Khu đô thị mới Vĩnh Viễn

Kêu gọi Chủ đầu tư

8,30

 

8,30

7,60

0,70

Ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

Sửa đổi tại thứ tự thứ 110 mục A phần VIII Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (TRÊN 10HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (ha)

Đất khác (ha)

IV. Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019

1

Khu đô thị mới Vị Thanh

Kêu gọi Chủ đầu tư

46,00

 

46,00

43,90

2,10

Khu vực 2, Phường V, thành phố Vị Thanh

Sửa đổi tại thứ tự thứ 1 Phần I Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang

2

Khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí Hậu Giang

Kêu gọi Chủ đầu tư

43,00

 

43,00

36,50

6,50

p Phú Nhơn, ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

Sửa đi tại thứ tự thứ 2 Phần I Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tnh Hậu Giang

3

Khu đô thị mới Mái Dầm

Kêu gọi Chủ đầu tư

95,00

 

95,00

16,00

79,00

p Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Sửa đổi tại thứ tự thứ 3 Phần I Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tnh Hậu Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia Hậu Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia Hậu Giang
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
     Người kýHuỳnh Thanh Tạo
     Ngày ban hành23/04/2019
     Ngày hiệu lực03/05/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia Hậu Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia Hậu Giang

         • 23/04/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực