Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND danh mục công trình dự án phát triển kinh tế cần thu hồi đất Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/NQ-ND

Hậu Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình s4019/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thông qua danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cn thu hi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019, cụ thể như sau:

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 có 116 công trình, dự án với tổng diện tích 743,77ha. Trong đó, 93 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 701,49ha và 23 công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa (dưới 10 ha) với diện tích 42,28ha, cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

(Đơn v tính: ha)

STT

Các huyện, thị xã, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích sử dụng đất (ha)

1

Thành phố Vị Thanh

12

75,32

a

Công trình, dự án thu hồi đất

10

74,63

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

02

0,69

2

Thị xã Ngã Bảy

07

25,51

 

Công trình, dự án thu hồi đất

07

25,51

3

Thị xã Long Mỹ

02

12,21

 

Công trình, dự án thu hồi đất

02

12,21

4

Huyện Châu Thành

27

331,43

a

Công trình, dự án thu hồi đất

21

315,73

b

Công trình, dự án cần chuyn mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

06

15,70

5

Huyện Châu Thành A

30

121,50

a

Công trình, dự án thu hồi đất

22

116,05

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

08

5,45

6

Huyện Phụng Hiệp

11

10,73

a

Công trình, dự án thu hồi đất

08

5,19

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

03

5,54

7

Huyện Vị Thủy

22

140,55

a

Công trình, dự án thu hồi đất

19

125,77

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

03

14,78

8

Huyện Long Mỹ

05

26,52

a

Công trình, dự án thu hồi đất

04

26,40

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

0,12

(Đính kèm Phụ lục 1 và Phụ lục 2)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp Mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TƯ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Hậu Giang)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (ha)

Đất khác (ha)

I

Thành phố Vị Thanh

36,18

6,86

29,32

20,54

8,78

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

35,33

6,70

28,63

19,85

8,78

 

 

1

Khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tnh và Khu hành chính qun lý của Trung tâm văn hóa tỉnh

BQL dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

6,82

6,42

0,40

0,15

0,25

Khu vực 1, phường III

Ngân sách nhà nước (phần diện tích thu hồi hết thửa nằm trong dự án đường số 8 theo quy hoạch)

2

Bến tàu Vị Thanh

Kêu gọi Nhà đầu tư

0,37

 

0,37

 

0,37

Khu vực 3, phường IV

Trước đây, UBND thành phố Vị Thanh đăng ký thực hiện với diện tích 0,03 ha trong năm 2018 và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và đến nay chưa thực hiện. Nay, UBND thành phố đề xuất nâng quy mô đầu tư và đang kêu gọi nhà đầu tư để thực hiện dự án

3

Cầu dân sinh phường VII

Sở Giao thông vận tải lựa chọn chủ đầu tư

0,62

 

0,62

0,32

0,30

Khu vực 1, phường VII

Theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

4

Cầu dân sinh Tư sáng

Sở Giao thông vận tải lựa chọn chủ đầu tư

0,61

 

0,61

0,31

0,30

Ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến

Theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

5

Khu đô thị mới An Lạc Khương

Công ty TNHH TM và DV An Lạc Khương

9,64

 

9,64

9,57

0,07

Khu vực 6, phường III

Theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

6

Khu đô thị mới Lê Quý Đôn (Khu vực I, phường III, thành phố Vị Thanh)

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc

13,50

 

13,50

9,50

4,00

Khu vực 1, phường III

Theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

7

Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh (Chợ Hai Bà Trưng)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

0,52

0,28

0,24

 

0,24

Khu vực 2, phường I

Công văn số 151/UBND-KT ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

8

Đường Số 1, Số 2 và 02 tuyến đường dọc theo kênh hiện hữu Khu Tái định cư - Dân cư phường VII, thành phố Vị Thanh

UBND thành phố Vị Thanh

0,05

 

0,05

 

0,05

Khu vực 5, phường VII

Theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

9

Chnh trang đô thị khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

3,20

 

3,20

 

3,20

Khu vực 3, phường V

Theo Công văn số 4076/UBND-KT ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng a (dưới 10 ha)

 

0,85

0,16

0,69

0,69

0,00

 

 

10

Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu

Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang

0,41

0,10

0,31

0,31

 

Phường IV

Theo Công văn số 1512/UBND-KT ngày 29 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang

11

Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn

0,44

0,06

0,38

0,38

 

Phường III

Thực hiện Công văn số 970/UBND-KT ngày 01/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

II

Thị xã Ngã Bảy

 

25,51

0,00

25,51

9,50

16,01

 

 

 

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

25,51

0,00

25,51

9,50

16,01

 

 

12

Dự án Đường tỉnh 927C (phần bổ sung thu hồi đất 02 trụ điện cao thế)

Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Hậu Giang

0,11

 

0,11

 

0,11

Khu vực 6, phường Ngã Bảy

Theo Công văn số 340/BQL của Ban QLDA-ĐTXD công trình giao thông tỉnh

13

Đường nối từ đường số 01 đến chợ Nổi

Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Hậu Giang

0,63

 

0,63

 

0,63

Khu vực 6, phường Ngã Bảy

Ngân sách nhà nước

14

Mở rộng dự án: Khư đô thị mới thị xã Ngã Bảy

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát

0,07

 

0,07

 

0,07

Khu vực 3, phường Ngã Bảy

Công văn số 3167/UBND-KT ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

15

Nhà văn hóa ấp Sơn Phú 2, xã Tân Thành

UBND thị xã Ngã Bảy

0,05

 

0,05

 

0,05

Ấp Sơn Phú 2, xã Tân Thành

Ngân sách nhà nước

16

Nhà văn hóa ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành

UBND thị xã Ngã Bảy

0,05

 

0,05

 

0,05

p Bảy Thưa, xã Tân Thành

Ngân sách nhà nước

17

Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1

Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn

14,00

 

14,00

9,50

4,50

Khu vực 5, phường Ngã Bảy

Theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

18

Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings

10,60

 

10,60

 

10,60

Khu vực 6, phường Ngã Bảy

Theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

III

Thị xã Long Mỹ

13,93

1,72

12,21

6,20

3,80

 

 

 

 

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

13,93

1,72

12,21

6,20

3,80

 

 

19

Đường từ Trà Lồng đến xã Long Trị (Xẻo Cỏ - Xẻo Xu - Long Trị)

UBND thị xã Long Mỹ

4,73

1,72

3,01

0,40

0,4

Xã Long Trị, xã Tân Phú

Vốn cân đối ngân sách địa phương

20

Khu đô thị mới Vạn Phong

Công ty TNHH MTV Bất động sn Vạn Phong

9,20

 

9,20

5,80

3,4

Phường Thuận An

Theo Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

IV

Huyện Châu Thành

205,50

12,07

193,43

28,31

165,11

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

189,23

11,50

177,73

19,16

158,57

 

 

 

21

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4

UBND huyện Châu Thành

0,60

 

0,60

0,10

0,50

p Đông Sơn, xã Đông Phước

Theo Công văn số 4549/UBND ngày 18/10/2018 của UBND huyện Châu Thành

22

Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành

Kêu gọi Nhà đầu tư

10,20

 

10,20

8,85

1,35

p Phú Nhơn, xã Đông Phú

Tỉnh Hậu Giang đang kêu gọi Nhà đầu tư

23

Khu đô thị mới Nam Sông Hậu

Công ty TNHH Tân Năm Châu

9,10

 

9,10

1,38

7,72

Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm

Theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

24

Kè chống sạt lvị trí trụ 05 Đường dây 500kV Song Hậu-Đức Hòa

BQL DA các công trình Điện Miền Nam

0,20

 

0,20

0,18

0,02

Ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm

Nguồn vốn từ ngành điện lực

25

Nhà văn hóa ấp Phước Hòa A

UBND huyện Châu Thành

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A

Theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyên Châu Thành

26

Nhà văn hóa ấp Phước Long

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Phước Long, xã Đông Phước A

27

Nhà văn hóa ấp Long Lợi

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Long Lợi, xã Đông Phước A

Theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyn Châu Thành

28

Nhà văn hóa ấp Hưng Thạnh

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Hưng Thạnh, xã Đông Phước A

29

Nhà văn hóa ấp Tân Long

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Tân Long, xã Đông Phước A

30

Nhà văn hóa ấp Tân Thuận

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Tân Thuận, xã Đông Phước A

31

Nhà văn hóa ấp Phước Tân

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Phước Tân, xã Đông Phước A

32

Nhà văn hóa ấp Long Lợi A

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Long Lại A, xã Đông Phước A

33

Khu quản lý và vận hành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

Tập đoàn Toyo Ink Group Berhad

8,00

 

8,00

1,50

6,50

Ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm

Trước đây, đã thông qua tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015, nay đã quá 03 năm (dự án đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn s1517/UBND-KTN ngày 09/10/2014 và Công văn số 209/UBND-KTN ngày 04/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

34

Khu Tái định cư Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2

Tập đoàn Toyo Ink Group Berhad

10,00

 

10,00

1,20

8,80

Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm

35

Nhà ở chuyên gia và công nhân thị trấn Mái Dầm - Phần lộ giao thông nông thôn

UBND huyện Châu Thành

0,01

 

0,01

0,00

0,01

Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm

UBND huyện Châu Thành đề xuất thu hồi đất để làm lộ dân sinh

36

Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2

UBND huyện Châu Thành

0,60

 

0,60

0,15

0,45

Ấp Phước Long, xã Đông Phước A

Theo Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện Châu Thành

37

Khu tái định cư - Nhà ở xã hội phục vụ Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Châu Thành

Công ty Cổ phần Đu tư KCN Đông Phú và Công ty Cổ phần Phú Châu

30,20

 

30,20

5,80

24,40

Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú

Trước đây, đã thông qua tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015, nay đã quá 03 năm nên trình lại

38

Cụm CNTT Đông Phú - giai đoạn 1

Công ty Cổ phần Đu tư KCN Đông Phú

120,00

11,50

108,50

 

108,50

Ấp Phú Nhơn, ấp Phú Hưng, xã Đông Phú

Theo Công văn số 566/UBND-KT ngày 11/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

39

Trạm biến áp 110KV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối

Ban Quản lý dự án Điện miền Nam thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam

0,08

 

0,08

 

0,08

p Thạnh Thơi, xã Đông Thạnh

Dự án do Ban QL dự án Điện miền Nam đăng ký thực hiện trong năm 2019

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

16,27

0,57

15,70

9,15

6,54

 

 

40

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Yến Linh

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Yến Linh

0,12

 

0,12

0,04

0,08

Ấp Phú Hòa, xã Đông Phú

Theo Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

41

Trung tâm thương mại và khu dân cư thương mại thị trấn Mái Dầm

Công ty TNHH MTV Bất động sản Hưng Phát

4,00

 

4,00

1,00

3,00

Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm

Theo Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang.

42

Trồng cây ăn quả

Công ty TNHH Đông Phương Quả

6,00

 

6,00

3,37

2,63

Ấp Kinh Mới, thị trấn Ngã Sáu

Theo Công văn số 232/UBND-NCTH ngày 06/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

43

Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu

Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang

0,19

0,08

0,11

0,03

0,07

Thị trấn Ngã Sáu

Theo Công văn số 1792/UBND-NCTH ngày 22/07/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

44

Sản xuất giống dứa mới MD2

Công ty Cổ phần Vật tư kỹ nghệ Nông nghệ Cần Thơ

5,42

 

5,42

4,66

0,76

Xã Phú An

Theo Công văn số 175/UBND-NCTH ngày 21/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

45

Xây dựng nhà kho (kinh doanh sản xuất thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất)

DNTN Ánh Sáng

0,54

0,49

0,05

0,05

 

p Phú Nghĩa, xã Phú Hữu

Theo Công văn số 112/UBND-NCTH ngày 15/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

V

Huyện Châu Thành A

 

21,57

0,07

21,50

8,54

12,96

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

16,05

0,00

16,05

5,71

10,34

 

 

46

Nhà văn hóa ấp So Đũa Bé

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân

Ngân sách nhà nước

47

Nhà văn hóa ấp Xẻo Cao

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

p Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân

Ngân sách nhà nước

48

Nhà văn hóa ấp Trường Hòa A

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

p Trường Hòa A, xã Trường

Ngân sách nhà nước

49

Nhà văn hóa ấp Trường Lợi A

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp Trường Lợi A, xã Trường Long A

Ngân sách nhà nước

50

Nhà văn hóa ấp So Đũa Lớn

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân

Ngân sách nhà nước

51

Nhà văn hóa ấp Nhơn Xuân

UBND huyện Châu Thành A

0,02

 

0,02

 

0,02

Ấp Nhơn Xuân, thị trấn Một Ngàn

Ngân sách nhà nước

52

Nhà văn hóa ấp 1B

UBND huyện Châu Thành A

0,01

 

0,01

 

0,01

Ấp 1B, thị trấn Một Ngàn

Ngân sách nhà nước

53

Nhà văn hóa ấp Nhơn Lộc

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp Nhơn Lộc, thị trấn Một Ngàn

Ngân sách nhà nước

54

Nhà văn hóa ấp 2A

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn

Ngân sách nhà nước

55

Nhà văn hóa ấp 3B

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn

Ngân sách nhà nước

56

Nhà văn hóa ấp Xáng Mới B

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp Xáng Mới B, thị trấn Rạch Gòi

Ngân sách nhà nước

57

Nhà văn hóa ấp Xáng Mới C

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp Xáng Mới C, thị trấn Rạch Gòi

Ngân sách nhà nước

58

Nhà văn hóa ấp Long An

UBND huyện Châu Thành A

0,02

 

0,02

0,01

0,01

Ấp Long An, thị trấn Cái Tắc

Ngân sách nhà nước

59

Nhà văn hóa ấp Long An A

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc

Ngân sách nhà nước

60

Trường Tiểu học Ngô Quyền

UBND huyện Châu Thành A

0,34

 

0,34

0,01

0,33

Ấp 1B, xã Tân Hòa

Ngân sách nhà nước

61

Trường Tiểu học Cái Tắc điểm ấp Tân Phú A

UBND huyện Châu Thành A

0,20

 

0,20

0,05

0,15

Ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc

Ngân sách nhà nước

62

Trung tâm Thể dục thể thao xã Tân Hòa

UBND huyện Châu Thành A

0,20

 

0,20

0,04

0,16

Ấp 2A, xã Tân Hòa

Ngân sách nhà nước

63

Trạm biến Áp 110KV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu ni

Ban Quản lý dự án Điện miền Nam thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam

0,51

 

0,51

0,20

0,31

Ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh

Dự án do Ban QL dự án Điện miền Nam đăng ký thực hiện trong năm 2019

64

Tuyến lộ giao thông cặp kênh Dậy ấp Trường Hiệp - Trường Hiệp A

UBND huyện Châu Thành A

1,12

 

1,12

0,30

0,82

Ấp Trường Hiệp và Trường Hiệp A, xã Trường Long A

Ngân sách nhà nước

65

Chỉnh trang đô thị Cái Tắc

Liên doanh Công ty TNHH MTV Bất động sản Vạn Phong và Công ty Cổ phần Thương mại Vạn Đại Phát

2,40

 

2,40

 

2,40

Ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc

Theo Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

66

Khu dân cư nông thôn, khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh

Công ty TNHH MTV Bất động sản Vạn Phong

10,90

 

10,90

5,00

5,90

Ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh

Theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

5,52

0,07

5,45

2,83

2,62

 

 

67

Cơ sở may Cái Tắc

Hộ gia đình, cá nhân (đang lập thủ tục thành lập DNTN)

1,20

 

1,20

0,30

0,90

Ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc

Theo Công văn số 964/UBND-KTTH ngày 27/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cái Tắc và Quyết định số 7280/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A về việc phê duyệt điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết khu dân cư ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A (quy mô 4,5ha)

68

Kho xăng dầu Vĩnh Tường

Công ty Cổ phần Xăng dầu Vĩnh Tường

0,47

 

0,47

0,15

0,32

Ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc

Theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

69

Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Long đầu tư nhà trọ Hoàng Long

Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Long

0,21

 

0,21

0,21

 

Ấp 1A, xã Tân Hòa

Theo Công văn số 1466/UBND-KTN ngày 14/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

70

Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Long đầu tư sân bóng đá cỏ nhân tạo

Công ty TNHH MTV Thủy sản Hoàng Long

0,70

 

0,70

0,70

 

Ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn

Theo Công văn số 1466/UBND-KTN ngày 14/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

71

Chùa Tịnh độ Cư sĩ Hưng Phú Tự (phòng thuốc nam Phước Thiện)

Chùa Tịnh độ Cư sĩ Hưng Phú Tự

0,18

 

0,18

 

0,18

Ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc

Theo Công văn số 3154/UBND-NC ngày 09/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

72

Nhà máy và nhà kho vật liệu xây dựng

Công ty TNHH một thành viên Quốc Phong

0,03

 

0,03

0,01

0,02

Ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh

Theo Công văn số 524/UBND-NCTH ngày 09/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh

73

Showroom Trưng bày và bảo hành, bảo trì ô tô (do công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đầu tư)

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

1,87

 

1,87

0,67

1,20

Ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc

Theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 và Quyết định số 49/QĐ-UBND 01/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

74

Cửa hàng xăng dầu

Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt

0,86

0,07

0,79

0,79

0,00

Ấp 2A, xã Tân Hòa

Theo Công văn số 175/UBND-NCTH ngày 21/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh

VI

Huyện Phụng Hiệp

 

14,83

4,10

10,73

5,05

5,68

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

8,49

3,30

5,19

0,21

4,98

 

 

75

Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương đến UBND xã Phương Bình)

Ban QLDA-ĐT-XD huyện Phụng Hiệp

7,75

3,30

4,45

 

4,45

Ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương; ấp Phương An, Phương Thạnh, Phương Lạc, xã Phương Bình; ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng; ấp 1, xã Hòa An

UBND huyện Phụng Hiệp đăng ký, nguồn vốn ngân sách Nhà nước

76

Lộ ra 110Kv trạm 220Kv Châu Thành

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam

0,21

 

0,21

0,21

0,00

Ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa

Nguồn vốn từ ngành điện lực

77

Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng

UBND huyện Phụng Hiệp

0,30

 

0,30

 

0,30

Ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh

UBND huyện Phụng Hiệp đăng ký thực hiện nhằm đạt tiêu chí nông thôn mới

78

Nhà văn hóa ấp Long Hòa A1

UBND huyện Phụng Hiệp

0,03

 

0,03

 

0,03

Ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh

79

Nhà văn hóa ấp Long Trường 1

UBND huyện Phụng Hiệp

0,05

 

0,05

 

0,05

Ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh

80

Nhà văn hóa ấp Long Trường 2

UBND huyện Phụng Hiệp

0,05

 

0,05

 

0,05

Ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh

UBND huyện Phụng Hiệp đăng ký thực hiện nhằm đạt tiêu chí nông thôn mới

81

Nhà văn hóa ấp Long Sơn 1

UBND huyện Phụng Hiệp

0,05

 

0,05

 

0,05

Ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh

82

Nhà văn hóa ấp Trường Khánh 2

UBND huyện Phụng Hiệp

0,05

 

0,05

 

0,05

Ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

6,34

0,80

5,54

4,84

0,70

 

 

83

Hoa viên Nghĩa trang Nhân dân Hậu Giang

Công ty Cphần Mekong

0,93

0,00

0,93

0,93

0,00

Xã Thạnh Hòa

Theo Công văn số 297/UBND-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

84

Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu

Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang

0,53

0,10

0,43

0,43

0,00

Xã Long Thạnh

Theo Công văn số 642/UBND-NCTH ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh

85

Khu Dân cư - Thương mại - Dịch vụ đa chức năng Minh Trí

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Trí

4,88

0,70

4,18

3,48

0,70

Xã Long Thạnh

Theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu điều chỉnh tên dự án

VII

Huyện Vị Thủy

 

44,74

4,19

40,55

21,10

19,90

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

29,96

4,19

25,77

9,86

16,36

 

 

86

Mở rộng nút giao QL 61 và Tuyến điện trung thế vào khu du lịch sinh thái Việt Úc

Ban QLDA - ĐTXD CT GT tỉnh Hậu Giang

0,04

 

0,04

 

0,04

Ấp 11, xã VThắng

Ngân sách nhà nước

87

Cầu dân sinh kênh 13000

Ban QLDA - ĐTXDCT GT tỉnh Hậu Giang

0,60

 

0,60

 

0,60

Ấp 01, xã Vị Thanh

Ngân sách nhà nước

88

Mở rộng Trường Mầm non Vàng Anh

UBND huyện Vị Thủy

0,05

 

0,05

 

0,05

p 01, xã Vị Thanh

UBND huyện Vị Thủy đăng ký

89

Đầu tư khai thác Bến xe Hậu Giang

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc

8,75

 

8,75

7,89

0,86

Ấp 07, xã Vị Trung

Theo Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

90

Đường kênh 9 Thước

UBND huyện Vị Thủy

1,20

 

1,20

0,50

0,7

Ấp 11, xã Vị Trung

Theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 23/07/2018 của UBND huyện Vị Thủy

91

Đầu tư tuyến giao thông ấp 12

UBND huyện Vị Thủy

0,35

 

0,35

 

0,35

Ấp 12, xã Vị Trung

Theo Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 23/07/2018 của UBND huyện Vị Thủy

92

Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp 1

UBND huyện Vị Thủy

0,25

 

0,25

0,20

0,5

Ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây

UBND huyện Vị Thủy đăng ký thực hiện nhm xây dựng tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

93

Nhà Văn hóa ấp 2

UBND huyện Vị Thủy

0,05

 

0,05

 

0,05

Ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây

94

Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp 4

UBND huyện Vị Thủy

0,25

 

0,25

 

0,25

Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây

95

Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp 5

UBND huyện Vị Thủy

0,25

 

0,25

 

0,25

Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Tây

96

Nhà Văn hóa ấp 6

UBND huyện Vị Thủy

0,05

 

0,05

 

0,05

Ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây

97

Nhà Văn hóa ấp 7

UBND huyện Vị Thủy

0,05

 

0,05

0,05

 

Ấp 7, xã Vĩnh Thuận Tây

98

Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng

UBND huyện Vị Thủy

0,20

 

0,20

0,10

0,10

Ấp 03, xã Vĩnh Thuận Tây

99

Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tây 1

UBND huyện Vị Thủy

0,80

 

0,80

0,70

0,10

Ấp 02, xã Vĩnh Thuận Tây

100

Hệ thống Cống ngăn mặn Nam Kênh Xà No (Hạng mục Cng Gốc Mít và Cống Hội đồng)

Ban QLDA- ĐTXD Nông nghiệp tỉnh HG

0,45

 

0,45

 

0,45

Ấp 3 và ấp 3A, xã Vị Đông

Ngân sách nhà nước

101

Chỉnh trang đô thị thị trấn Nàng Mau

DNTN Xí nghiệp XD Hồng Trung

8,20

 

8,20

 

8,2

Ấp 01, thị trấn Nàng Mau

Nhà đầu tư đang lập thủ tục đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu UBND tỉnh

102

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm thương mại Nàng Mau (Khu II)

DNTN Xí nghiệp XD Hồng Trung

6,50

2,30

4,20

0,42

3,78

Ấp 01, Thị trấn Nàng Mau

 

103

Kè kênh xáng Xà No - giai đoạn 2 (đoạn xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy)

Ban QLDA ĐTXD CTNN

1,92

1,89

0,03

 

0,03

Ấp 01, xã Vị Thanh

Vốn Ngân sách Nhà nước

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

14,78

0,00

14,78

11,24

3,54

 

 

104

Trung tâm thương mại Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Chợ nông sản xuất khẩu (Thanh Thy)

Cty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thy Hậu Giang

9,60

 

9,60

9,18

0,42

Ấp 12, xã Vị Trung

Theo Công văn số 310/UBND-KT ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

105

Dự án xây dựng nhà xưởng gia công cơ khí

Chi nhánh Công ty TNHH TM SX Tứ Hải

0,26

 

0,26

0,16

0,1

Ấp 9A2, xã V Bình

Theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

106

Chợ Hội đồng - Khu dân cư thương mại Hội đồng

Công ty TNHH Tâm Nghĩa

4,92

 

4,92

1,90

3,02

Ấp 3A, xã Vị Đông

Theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

VIII

Huyện Long Mỹ

 

26,52

0,00

26,52

8,82

17,70

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

26,40

0,00

26,40

8,70

17,70

 

 

107

Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh giai đoạn 2

Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp

4,00

 

4,00

 

4,00

Ấp 8 và ấp 9, xã Vĩnh Viễn A và ấp 06, xã Lương Nghĩa

Ngân sách Nhà nước

108

Khu dân cư nông thôn mới huyện Long Mỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp miền Nam

13,00

 

13,00

 

13,00

Ấp 11, xã Vĩnh Viễn

Theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

109

Nhà máy nước huyện Long Mỹ

Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang

1,10

 

1,10

1,10

 

Ấp 3, xã Vĩnh Viễn

Ngân sách nhà nước

110

Khu dân cư nông thôn Vĩnh Viễn

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang

8,30

 

8,30

7,60

0,70

Ấp 1, xã Vĩnh Viễn

Nhà đầu tư đang lập thủ tục đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu UBND tỉnh

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

0,12

0,00

0,12

0,12

0,00

 

 

111

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Phước Thịnh HG

Công ty TNHH Thương mại Phước Thịnh HG

0,12

 

0,12

0,12

 

Ấp 8, xã Thuận Hưng

Nhà đầu tư đang lập thủ tục đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu UBND tỉnh

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 (CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN 10HA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Hậu Giang)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (ha)

Đất khác (ha)

I

Thành phố Vị Thanh

36,18

6,86

29,32

20,54

8,78

 

 

 

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

46,00

0,00

46,00

43,90

2,10

 

 

1

Khu đô thị mới Vị Thanh

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

46,00

 

46,00

43,90

2,10

Khu vực 2, Phường V

Nhà đầu tư đang lập thủ tục đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu UBND tnh xem xét

II

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

138,00

0,00

138,00

52,50

85,50

 

 

2

Khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí Hậu Giang

Công ty TNHH MTV Đu tư và Phát triển đô thị Nam Sông Hậu Đông Phú

43,00

 

43,00

36,50

6,50

Ấp Phú Nhơn, ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú

Nhà đầu tư đang lập thủ tục đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu UBND tỉnh

3

Khu đô thị mới Mái Dầm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

95,00

 

95,00

16,00

79,00

p Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm

Nhà đầu tư đang lập thủ tục đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu UBND tỉnh

III

Huyện Châu Thành A

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

100,00

0,00

100,00

33,00

67,00

 

 

4

Cụm Công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A

Kêu gọi đầu tư

100,00

 

100,00

33,00

67,00

Xã Nhơn Nghĩa A

Tỉnh Hậu Giang đang kêu gọi Nhà đầu tư

IV

Huyện Vị Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

100,00

0,00

100,00

77,50

22,50

 

 

5

Hồ chứa nước ngọt tnh Hậu Giang

BQL dự án ĐTXD công trình nông nghiệp tỉnh

100,00

 

100,00

77,50

22,5

Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường

Kế hoạch vốn 2016 - 2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND danh mục công trình dự án phát triển kinh tế cần thu hồi đất Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND danh mục công trình dự án phát triển kinh tế cần thu hồi đất Hậu Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýHuỳnh Thanh Tạo
       Ngày ban hành07/12/2018
       Ngày hiệu lực17/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND danh mục công trình dự án phát triển kinh tế cần thu hồi đất Hậu Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND danh mục công trình dự án phát triển kinh tế cần thu hồi đất Hậu Giang