Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP XÃ VÀ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ CHỦ TRÌ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mc chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về mc chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mi, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Kinh phí thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư (bao gồm cả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) được lồng ghép với kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây gi tt là Cuộc vận động).

b) Đối tượng áp dụng:

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

2. Quy định mức chi, nguồn kinh phí thực hiện

a) Mức chi:

- Chi đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đảm bảo thực hiện Cuộc vận động: 20.000.000 đồng/năm/xã;

- Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương:

Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân so với định mức này thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Các quy định về quản lý, sử dụng và nội dung chi, mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tai chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chế độ hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

b) Nguồn kinh phí thực hiện:

Từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã hàng năm.

Điều 2.

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên đa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 03 tháng 5 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội (Để báo cáo);
- Chính phủ (Để báo cáo);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam (Để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Đ báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL) (Để báo cáo);
- Ban Công tác Đại biểu (Để báo cáo);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Để báo cáo);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- C
ác đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và
CV VP HĐND tỉnh;
- VP: T
nh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Hải Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Mạnh Hiển
       Ngày ban hành23/04/2019
       Ngày hiệu lực03/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Hải Dương

           • 23/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực