Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND mức chi Cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hải Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 03/05/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND mức chi Cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” Ở CẤP XÃ; THÔN, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Kinh phí thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư (bao gồm cả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) được lồng ghép với kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động).

b) Đối tượng áp dụng:

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư;

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các chi hội, chi đoàn ở thôn, khu dân cư.

2. Quy định mức chi, nguồn kinh phí thực hiện

a) Mức chi:

- Chi đảm bảo thực hiện Cuộc vận động ở cấp xã: 20.000.000 đồng/năm/xã;

- Chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở thôn, khu dân cư:

Thôn, khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/thôn (khu dân cư).

Thôn, khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân so với định mức này thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/thôn (khu dân cư);

Nội dung chi và mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chế độ hiện hành của Nhà nước và tỉnh.

Căn cứ mức chi trên, hàng năm cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã căn cứ nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động được giao có trách nhiệm lập dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Cuộc vận động theo quy định báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phân bổ kinh phí cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị cho phù hợp.

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; Để báo cáo
- Chính phủ;
Để báo cáo
- Ủy ban MTTQ Việt Nam;
Để báo cáo
- Bộ Tài chính;
Để báo cáo
- Bộ Tư pháp
(Cục kiểm tra VB); Để báo cáo
- Ban Công tác Đại biểu;
Để báo cáo
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Để báo cáo
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉn
h;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn Đ
BQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX
, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND mức chi Cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND mức chi Cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/05/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND mức chi Cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND mức chi Cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới Hải Dương