Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ vốn vay đối với người lao động Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-ND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2018/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRVỐN VAY ĐỐI VI NGƯI LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG ĐI LÀM VIỆC CÁC NƯỚC NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN THEO HP ĐỒNG, TNGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư s 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng ngun vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đi tượng chính sách khác;

Xét Tờ trình s 73/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đi, b sung Điu 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chính sách h trợ vốn vay đi với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương; Báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 như sau:

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng; người lao động tham gia Chương trình du học sinh vừa học, vừa làm (khóa đào tạo trình độ đại học hoặc tương đương) tại Đài Loan, từ ngân sách tỉnh.

2. Bổ sung Điểm d Khoản 2 như sau:

"d) Người lao động tham gia Chương trình du học sinh vừa học, vừa làm tại Đài Loan có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng".

3. Bổ sung Điểm c Khoản 4 như sau:

"c) Người lao động tham gia Chương trình du học sinh vừa học, vừa làm tại Đài Loan được hỗ trợ vay tín chp tối đa không quá 50 triệu đng/người, từ ngân sách tỉnh".

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 như sau:

"a) Căn cứ thời hạn người lao động đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hp đồng và khả năng trả nợ của người vay, nhưng tối đa không quá thời hạn hp đồng tuyển dụng.

b) Đối với người lao động tham gia Chương trình du học sinh vừa học, vừa làm tại Đài Loan: Thời hạn cho vay theo thời hạn du học tại Đài Loan, nhưng tối đa không quá 06 năm (72 tháng)".

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 như sau:

"Vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng là 31 tỷ 300 triệu đồng để thực hiện cho vay, trong đó:

a) Hỗ trợ vốn vay đối với người lao động đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng là 11 t300 triệu đồng (năm 2019 là 5 tỷ 650 triệu đồng, năm 2020 là 5 tỷ 650 triệu đồng), vốn thu hồi hàng năm cho vay lại là 5 tỷ 650 triệu đồng.

b) Htrợ vốn vay đối với người lao động tham gia Chương trình du học sinh vừa học, vừa làm tại Đài Loan là 20 tỷ đồng (năm 2020 là 10 tỷ đồng, năm 2021 là 10 tỷ đồng). Từ năm 2022 trở đi, sử dụng nguồn vốn thu hồi để thực hiện hỗ trợ vốn vay cho người lao động tham gia Chương trình du học sinh vừa học, vừa làm tại Đài Loan".

6. Bổ sung Khoản 8 Điều 1 như sau:

"8. Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tham gia Chương trình du học sinh vừa học, vừa làm tại Đài Loan: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020".

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Đề án cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
U, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đ
ơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- Htđt: sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Lâm Văn Mẫn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực20/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(10/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ vốn vay đối với người lao động Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ vốn vay đối với người lao động Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLâm Văn Mẫn
       Ngày ban hành10/07/2019
       Ngày hiệu lực20/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 tháng trước
       (10/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ vốn vay đối với người lao động Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết hỗ trợ vốn vay đối với người lao động Sóc Trăng

           • 10/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực