Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND hỗ trợ vốn vay lao động đi làm việc ở Nhật Bản Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỐN VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG ĐI LÀM VIỆC Ở CÁC NƯỚC NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN THEO HỢP ĐỒNG, TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 54/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng tin lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc h trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng, từ ngân sách địa phương.

2. Đối tượng áp dụng

Người lao động đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan theo hợp đồng với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các đối tượng như sau:

a) Người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng (quy định tại Điều 10, Chương III, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ).

b) Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết này.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Phương thức cho vay vốn

Cho vay tín chấp thông qua hộ gia đình từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sóc Trăng.

4. Mức cho vay

Người lao động được vay tối đa 100% chi phí dịch vụ hợp pháp cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

a) Người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết này được vay tối đa từ nguồn vốn Trung ương 50 triệu đồng/người, ngân sách tỉnh cho vay số tiền chênh lệch còn lại.

b) Người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết này được vay tín chấp từ nguồn ngân sách tỉnh 100% chi phí dịch vụ hp pháp cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Lãi suất cho vay

Bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

6. Thời hạn cho vay

Căn cứ thời hạn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khả năng trả nợ của người vay, nhưng tối đa không quá thời hạn hợp đồng tuyển dụng.

7. Kinh phí thực hiện

Vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 11 t 300 triệu đồng (năm 2019 là 5 tỷ 650 triệu đồng, năm 2020 là 5 tỷ 650 triệu đồng), vốn thu hồi hàng năm cho vay lại là 5 tỷ 650 triệu đồng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Đề án cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ LĐTBXH, B
Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
U, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- Email: [email protected];
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND hỗ trợ vốn vay lao động đi làm việc ở Nhật Bản Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND hỗ trợ vốn vay lao động đi làm việc ở Nhật Bản Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLâm Văn Mẫn
       Ngày ban hành07/12/2018
       Ngày hiệu lực17/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND hỗ trợ vốn vay lao động đi làm việc ở Nhật Bản Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND hỗ trợ vốn vay lao động đi làm việc ở Nhật Bản Sóc Trăng