Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2019 công bố danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2019 công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tnh ban hành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành (gồm 01 Nghị quyết, có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Huỳnh Khải

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s: 02/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Nghị quyết

Số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ pháp lý không còn hiệu lực: Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 đã bị thay thế bởi Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019

01/7/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2019 công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2019 công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực tỉnh Cà Mau
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu02/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýDương Huỳnh Khải
       Ngày ban hành06/08/2019
       Ngày hiệu lực06/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2019 công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/NQ-HĐND 2019 công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực tỉnh Cà Mau

           • 06/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực