Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nhất trí ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí (có Quy định kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 22/8/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 22/8/2008 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12)

I. Quy định bổ sung phí, lệ phí.

1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

a. Cơ quan thu: Cơ quan thuế.

b. Mức

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu

1. Đá:

đồng/m3

 

- Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa ...)

 

50.000

- Quặng đá quý (kim cương, rubi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, adit, rôđôlit, pyrôp, berin, spinen, topaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, pan quy, birusa, nêfrit ...)

 

50.000

- Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

1.000

- Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp...)

 

2.000

2. Fenspat

đồng/m3

20.000

3. Sỏi, cuội, sạn

đồng/m3

4.000

4. Cát:

đồng/m3

 

- Cát vàng (cát xây, tô)

 

3.000

- Cát thủy tinh

 

5.000

- Các loại cát khác

 

2.000

5. Đất:

đồng/m3

 

-Đất sét làm gạch, ngói

 

1.500

-Đất làm thạch cao

 

2.000

-Đất làm cao lanh

 

5.000

-Các loại đất khác

 

1.000

6.Than:

đồng/tấn

 

-Than đá

 

6.000

-Than bùn

 

2.000

-Các loại than khác

 

4.000

7.Nước khoáng thiên nhiên

đồng/m3

2.000

8. Sa khoáng titan

đồng/tấn

50.000

9. Quặng apatit

đồng/tấn

3.000

10. Quặng khoáng sản kim loại

đồng/tấn

 

-Man gan

 

30.000

-Sắt

 

40.000

-Chì

 

180.000

-Kẽm

 

180.000

-Đồng

 

35.000

-Boxit

 

30.000

-Thiếc

 

180.000

-Cromit

 

40.000

-Khoáng sản kim loại khác

 

10.000

 

 

 

c. 100% số thu phí nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

a. Cơ quan thu:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội: Đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư ngoài địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

b. Mức thu:

Đvt: Đồng /báo cáo

Loại báo cáo

Mức thu

 

 

1. Báo cáo tác động môi trường chính thức

5.000.000

2. Báo cáo tác động môi trường bổ sung

2.500.000

 

 

c. Tỷ lệ % để lại: Cơ quan thu được để lại 100% số phí thu được để chi theo quy định.

3. Lệ phí địa chính.

a. Đối tượng nộp:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

b. Đối tượng miễn thu:

Miễn thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn và các phường ngoại thành Quy Nhơn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất ở cho hộ gia đình thuộc hộ nghèo, giao đất cho hộ gia đình mà chủ hộ là bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con của liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

c. Mức thu:

SốTT

CÔNG VIỆC ĐỊA CHÍNH

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Các phường nội thành thuộc thành phố Quy Nhơn

Khu vực khác

1

2

3

4

5

6

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/giấy

25.000

Miễn

100.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng/lần

15.000

7.000

20.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

đồng/lần

10.000

5.000

20.000

4

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng/lần

20.000

10.000

20.000

d. Tỷ lệ % để lại: Cơ quan thu được trích để lại 30% số tiền lệ phí địa chính thu được để chi theo quy định; số tiền lệ phí địa chính còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.

4. Lệ phí đăng ký cư trú.

a. Cơ quan thu: Công an xã, phường, thị trấn và Công an thành phố Quy Nhơn.

b. Mức thu:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Các phường nội thành của thành phố Quy Nhơn

Khu vực khác

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

đồng/lần đăng ký

10.000

5.000

2

Cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

đồng/lần cấp

15.000

7.500

 

Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

đông/lần cấp

8.000

4.000

3

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

đồng/lần đính chính

5.000

2.500

- Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu:

+ Công an phường và Công an thành phố Quy Nhơn 50%

+ Công an xã thị trấn 100%

5. Lệ phí chứng minh nhân dân.

a. Cơ quan thu: Công an huyện, thành phố và Công an tỉnh.

b. Mức thu:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Các phường nội thành của thành phố Quy Nhơn

Khu vực khác

 

Cấp lại, đổi chứng minh nhân dân

Đồng/lần cấp

6.000

3.000

c. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu:

+ Công an huyện, thành phố: 100%

+ Công an tỉnh:                      100%

II. Quy định sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí.

1. Học phí Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn.

a. Cơ quan thu: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn.

b. Mức thu:

- Hệ cao đẳng nghề: 150.000 đồng/tháng/sinh viên;

- Hệ trung cấp nghề 100.000 đồng/tháng/học viên.

c. Tỷ lệ % để lại: Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn được để lại 100% số tiền học phí thu được để chi theo quy định.

d. Miễn giảm học phí thực hiện theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh.

2. Phí trông giữ xe đạp, xe máy.

Điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy tại các bệnh viện được quy định tại Nghị Quyết số 55/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 5 như sau:

- Phí trông giữ xe đạp: 500 đồng/lượt;

- Phí trông giữ xe máy: 1.000 đồng/lượt.

III. Bãi bỏ quy định phí qua đò tại Khu Du lịch hồ Núi Một .

Bãi bỏ quy định mức thu phí qua đò tại Khu Du lịch hồ Núi Một do Xí nghiệp dịch vụ khai thác thủy lợi tổ chức thu được quy định tại Nghị quyết số 55/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 5.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí Bình Định
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýVũ Hoàng Hà
     Ngày ban hành22/08/2008
     Ngày hiệu lực01/09/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí Bình Định

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND sửa đổi phí lệ phí Bình Định