Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012

Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND Dự toán ngân sách Cà Mau 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 141/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật Cà Mau hết hiệu lực định kỳ 2013 và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND Dự toán ngân sách Cà Mau 2012


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

 Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét Báo cáo số 182/BC-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2012 và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02/ 12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012, gồm:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:      4.000.000 triệu đồng

- Thu nội địa:     3.535.000 triệu đồng.

- Thu thuế xuất, nhập khẩu:        50.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:      415.000 triệu đồng.

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương:          5.060.068 triệu đồng.

- Các khoản thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:         3.534.950 triệu đồng.

 + Các khoản thu hưởng 100%:  219.705 triệu đồng.

 + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 3.315.245 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.080.118 triệu đồng.

- Thu huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8: 30.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:      415.000 triệu đồng.

 + Thu từ nguồn xổ số kiến thiết: 330.000 triệu đồng.

 + Học phí - viện phí:      85.000 triệu đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương:          5.060.068 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:   485.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:       3.106.778 triệu đồng.

- Chi trả nợ tiền vay đầu tư cơ sở hạ tầng:          29.375 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:          1.000 triệu đồng.

- Chi chương trình mục tiêu:       552.451 triệu đồng.

- Nguồn làm lương:        348.464 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:   122.000 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách:       415.000 triệu đồng.

 + Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết:   330.000 triệu đồng.

 + Học phí, viện phí:       85.000 triệu đồng.

 (Kèm theo phụ lục số 6, biểu số: 02, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 23, 25, 27)

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2012:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý, khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và kiên quyết nhằm chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

2. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đi đôi với việc thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu công nhằm kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Quán triệt và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; tập trung vốn cho các dự án đã hoàn thành nhưng bố trí chưa đủ vốn; các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012; các dự án chuyển tiếp; số còn lại mới bố trí cho các dự án mới nhưng phải thật sự cấp bách và có đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thúc đẩy, khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và một số lĩnh vực khác.

3. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2012, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố phấn đấu thu hoàn thành dự toán được giao để đảm bảo chủ động thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách. Các địa phương cần chú trọng việc điều hành dự toán ngân sách phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Trường hợp thu ngân sách vượt dự toán, UBND các cấp chịu trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng và thống nhất với Thường trực HĐND cùng cấp trước khi thực hiện và báo cáo với HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
 - UBTV Quốc hội;
 - Chính phủ;
 - Bộ Tài chính;
 - Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
 - TT. Tỉnh ủy;
 - UBND tỉnh;
 - BTT.UBMTTQVN tỉnh;
 - Đại biểu HĐND tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
 - TT. HĐND, UBND huyện - TP;
 - Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
 - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND Dự toán ngân sách Cà Mau 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND Dự toán ngân sách Cà Mau 2012
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND Dự toán ngân sách Cà Mau 2012

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND Dự toán ngân sách Cà Mau 2012