Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, kỳ họp thứ 5 ban hành

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND chức danh phụ cấp chính sách người hoạt động không chuyên trách Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 05/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2012/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 2008/TTr-UBND ngày 25/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố và quy định mức phụ cấp, hỗ trợ phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với chức danh từ hoạt động không chuyên trách chuyển sang hội đặc thù ở cấp xã; hỗ trợ phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

a) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hỗ trợ phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (trường hợp người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thì không hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế; những người đang được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật thì không hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế).

b) Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và Công an viên ở thôn được hỗ trợ phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (trường hợp người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và những người đang hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật thì không hỗ trợ bảo hiểm y tế).

c) Bí thư Chi đoàn, Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ, Chi hội Trưởng chi hội Nông dân, Chi hội Trưởng chi hội Cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng.

2. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

- Hỗ trợ phụ cấp: Ngoài mức phụ cấp hằng tháng được hưởng theo quy định, ngân sách hỗ trợ phụ cấp bằng 25% của mức phụ cấp hiện hưởng.

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 17% so với mức lương tối thiểu chung, phần còn lại cá nhân tự đóng theo mức tự nguyện trong khung quy định.

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: Ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% so với mức lương tối thiểu chung, phần còn lại cá nhân tự đóng theo mức quy định.

b) Hỗ trợ phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và Công an viên ở thôn:

- Hỗ trợ phụ cấp: Ngoài mức phụ cấp hằng tháng được hưởng theo quy định, ngân sách hỗ trợ phụ cấp bằng 25% của mức phụ cấp hiện hưởng.

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: Ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% so với mức lương tối thiểu chung, phần còn lại cá nhân tự đóng theo mức quy định.

c) Hỗ trợ phụ cấp hằng tháng cho Bí thư Chi đoàn, Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ, Chi hội Trưởng chi hội Nông dân, Chi hội Trưởng chi hội Cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố:

Ngân sách hỗ trợ phụ cấp bằng 30% mức lương tối thiểu chung của khu vực hành chính sự nghiệp.

3. Thời gian thực hiện:

a) Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

b) Hỗ trợ phụ cấp, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Công an viên ở thôn; hỗ trợ phụ cấp hằng tháng cho Bí thư Chi đoàn, Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ, Chi hội Trưởng chi hội Nông dân, Chi hội Trưởng chi hội Cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.

4. Kinh phí thực hiện:

- Được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương hằng năm và được bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố.

- Chỉ hỗ trợ kinh phí khi cá nhân thực hiện mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2012, tại kỳ họp thứ 5./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực16/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Minh Toản
        Ngày ban hành12/07/2012
        Ngày hiệu lực16/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động