Quyết định 300/QĐ-UBND

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 300/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 27/02/2019 về việc ban hành công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hoá 2014 - 2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và gửi đăng Công báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hoá theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào Danh mục văn bản tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh bãi bỏ đối với văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ đối với nghị quyết của HĐND tỉnh.

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương lập thủ tục đề nghị, soạn thảo, trình UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành đối với những văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- TT HĐND các huyện, TP;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv66.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Thông qua Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

17/12/2012

 

2

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Một số giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

05/05/2014

 

3

Nghị quyết

Số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/7/2016

 

4

Nghị quyết

Số 21/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Thông qua Đề án đầu tư phát triển KCHT, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/10/2016

 

5

Nghị quyết

Số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

 

6

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý.

17/8/2007

 

7

Quyết định

Số 249/2008/QĐ-UBND ngày 27/08/2008

Về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 quy định tại quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh.

06/9/2008

 

8

Quyết định

Số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động xe máy kéo, rơ moóc, xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/4/2009

 

9

Quyết định

Số 65/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2010

 

10

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Ban hành Quy định các tuyến đường cấm dùng, cấm đô xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

20/5/2013

 

11

Quyết định

Số 50/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/11/2013

 

12

Quyết định

Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2014

 

13

Quyết định

Số 66/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, tổ chức giao thông đường giao thông nông thôn và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/01/2015

 

14

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2004/QĐ-UB ngày 11/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Tập “Định mức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện tỉnh Quảng Ngãi”.

13/01/2015

 

15

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

 

16

Quyết định

Số 31/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015

Ban hành quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/7/2015

 

17

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/9/2015

 

18

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

25/02/2016

 

19

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

Ban hành Định mức chi tiết kinh tế - kỹ thuật - lao động áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/02/2016

 

20

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Sửa đổi khoản 3 Điều 11, khoản 4 của các Điều 14, 15, 16, 23 và 24 của Quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

28/02/2016

 

21

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016

Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/3/2016

 

22

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

Ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

29/5/2016

 

23

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Đề án phát triển GTNT, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

20/9/2016

 

24

Quyết định

Số 61/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải và hỗ trợ giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

25

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của UBND tỉnh.

25/01/2017

 

26

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

 

27

Quyết định

Số 44/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Sửa đổi một số nội dung Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh.

10/7/2017

 

28

Quyết định

Số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường thủy nội địa Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/9/2017

 

29

Quyết định

Số 78/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

30

Quyết định

Số 03a/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh.

20/01/2018

 

31

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

20/02/2018

 

II. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, QUỐC PHÒNG

32

Nghị quyết

Số 06/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Thông qua quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy.

26/7/2007

 

33

Nghị quyết

Số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010

Thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/4/2010

 

34

Nghị quyết

Số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22/12/2011

 

35

Nghị quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2014

 

36

Nghị quyết

Số 23/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

 

37

Nghị quyết

Số 25/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Về chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

38

Nghị quyết

Số 28/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2016

 

39

Nghị quyết

Số 48/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng -an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

40

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy.

09/8/2007

 

41

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010

Phê duyệt Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã; tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/5/2010

 

42

Quyết định

Số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/11/2014

 

43

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

Ban hành Quy định về đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành với Nhân dân trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/10/2015

 

44

Quyết định

Số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Ban hành Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

 

45

Quyết định

Số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 22/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

01/01/2019

 

46

Quyết định

Số 42/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2019

“Chưa có hiệu lực”

47

Chỉ thị

Số 18/2007/CT-UBND ngày 02/7/2007

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế.

12/7/2007

 

48

Chỉ thị

Số 20/2007/CT-UBND ngày 27/7/2007

Triển khai thực hiện Luật Cư trú.

7/8/2007

 

III. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

49

Quyết định

Số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007

Về việc ban hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

04/02/2007

 

50

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

14/05/2011

 

51

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Điều 7 và Điều 13 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

09/5/2014

 

52

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2014

 

53

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

Bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2018

 

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

54

Nghị quyết

Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

25/7/2016

 

55

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2013

 

56

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/3/2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh

57

Quyết định

Số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08/01/2016

 

58

Quyết định

Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/8/2015

 

59

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2016

 

60

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/11/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2017

 

61

Quyết định

Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/3/2017

 

62

Quyết định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

Ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2017

 

63

Quyết định

Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/4/2018

 

64

Quyết định

Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/8/2018

 

65

Chỉ thị

Số 20/2012/CT-UBND ngày 04/12/2012

Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/12/2012

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

66

Quyết định

Số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

 

67

Quyết định

Số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

68

Quyết định

Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/9/2018

 

69

Chỉ thị

Số 17/2007/CT-UBND ngày 19/6/2007

Về việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý sản xuất và kinh doanh.

19/6/2007

 

70

Chỉ thị

Số 16/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/12/2015

 

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

71

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

7/11/2011

 

72

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/7/2014

 

73

Nghị quyết

Số 05/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

74

Nghị quyết

Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu học phí đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2016

 

75

Nghị quyết

Số 24/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10/10/2016

 

76

Nghị quyết

Số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

 

77

Nghị quyết

Số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

19/12/2017

 

78

Nghị quyết

Số 58/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

 

79

Nghị quyết

Số 11/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

80

Nghị quyết

Số 23/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Ban hành Chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

20/10/2018

 

81

Quyết định

Số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008

Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

19/9/2008

 

82

Quyết định

Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Ban hành Quy định phân cấp, cấp phát, quản lý nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2010

 

83

Quyết định

Số 45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

21/12/2012

 

84

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013

Ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/4/2013

 

85

Quyết định

Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2014

 

86

Quyết định

Số 45/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2020 - 2021.

19/9/2016

 

87

Quyết định

Số 54/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2016

 

88

Quyết định

Số 66/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10/01/2017

 

89

Quyết định

Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Bãi bỏ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/6/2017

 

90

Quyết định

Số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội.

15/9/2017

 

91

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/4/2018

 

92

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

Phê duyệt Đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

02/5/2018

 

93

Quyết định

Số 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

 

VII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

94

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2013

 

95

Nghị quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2014

 

96

Nghị quyết

Số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2015

 

97

Nghị quyết

Số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

98

Nghị quyết

Số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

99

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế “một cửa” trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Tư pháp với tổ chức và công dân

10/4/2005

 

100

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009

Giao thêm nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp cấp huyện

10/4/2009

 

101

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2013

 

102

Quyết định

Số 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Phê duyệt đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2012

 

103

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/01/2013

 

104

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

29/8/2014

 

105

Quyết định

Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/5/2015

 

106

Quyết định

Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 13/7/2015

Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2015

 

107

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/01/2016

 

108

Quyết định

Số 71/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản.

10/11/2017

 

109

Quyết định

Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

Bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

 

110

Chỉ thị

Số 22/2003/CT-UB ngày 31/7/2003

Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh.

10/8/2013

 

111

Chỉ thị

Số 10/2009/CT-UBND ngày 24/6/2009

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

04/07/2009

 

112

Chỉ thị

Số 04/2011/CT-UBND ngày 28/01/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/02/2011

 

113

Chỉ thị

Số 24/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011

Về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/09/2011

 

114

Chỉ thị

Số 10/2013/CT-UBND ngày 14/6/2013

Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/6/2013

 

VIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

115

Quyết định

Số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy định về tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

30/11/2012

 

116

Quyết định

Số 44/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

16/12/2012

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019.

117

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/7/2014

 

118

Quyết định

Số 54/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2014

 

119

Quyết định

Số 57/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Ban hành Quy định về trao đổi, quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2014

 

120

Quyết định

Số 63/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

 

121

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên mạng Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2015

 

122

Quyết định

Số 32/2015/QĐ-UBND ngày 23/07/2015

Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2015

 

123

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016

Ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

06/2/2016

 

124

Quyết định

Số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

125

Quyết định

Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

20/7/2018

 

126

Quyết định

Số 40/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2019

 

127

Chỉ thị

Số 16/2006/CT-UBND ngày 30/8/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2006

 

128

Chỉ thị

Số 20/2006/CT-UBND ngày 01/11/2006

Về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

11/11/2006

 

129

Chỉ thị

Số 09/2007/CT-UBND ngày 23/3/2007

Về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/4/2007

 

130

Chỉ thị

Số 09/2012/CT-UBND ngày 05/9/2012

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2012

 

IX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

131

Nghị quyết

Số 24/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014

Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2018

 

132

Nghị quyết

Số 19/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2016

 

133

Nghị quyết

Số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

10/10/2016

 

134

Nghị quyết

Số 27/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2016

 

135

Nghị quyết

Số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2017

 

136

Nghị quyết

Số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

137

Nghị quyết

Số 25/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

20/10/2018

 

138

Quyết định

Số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

07/01/2013

 

139

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013

Ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, các hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/3/2013

 

140

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/12/2013

 

141

Quyết định

Số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng tiến độ và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2014

 

142

Quyết định

Số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

08/11/2014

 

143

Quyết định

Số 43/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Ban hành quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

10/9/2016

 

144

Quyết định

Số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

 

145

Quyết định

Số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

10/01/2017

 

146

Quyết định

Số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

20/9/2017

 

147

Quyết định

Số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020 - 2021.

15/10/2017

 

148

Quyết định

Số 34/2018/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2018

 

149

Quyết định

Số 39/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Bãi bỏ một số nội dung của Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

28/12/2018

 

X. LĨNH VỰC THANH TRA

150

Nghị quyết

Số 42/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

151

Nghị quyết

Số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

152

Quyết định

Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014

Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh

02/8/2014

 

153

Quyết định

Số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/07/2014

Ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2014

 

154

Quyết định

Số 61/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

 

155

Quyết dinh

Số 65/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/01/2015

 

156

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 01/02/2015

Về việc đính chính và sửa đổi nội dung văn bản QPPL (Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND).

10/02/2015

 

157

Quyết định

Số 52/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Ban hành Quy định về tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/11/2015

 

158

Quyết định

Số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở và Ban Dân tộc tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/12/2016

 

159

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/03/2018

Bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/4/2018

 

XI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

160

Nghị quyết

Số 27/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

31/10/2011

 

161

Nghị quyết

Số 18/2012NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.

06/10/2012

 

162

Nghị quyết

Số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ, khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

14/7/2013

 

163

Nghị quyết

Số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

16/12/2013

 

164

Nghị quyết

Số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

24/4/2015

 

165

Nghị quyết

Số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

24/4/2015

 

166

Nghị quyết

Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về việc thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

25/7/2015

 

167

Nghị quyết

Số 32/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

 

168

Nghị quyết

Số 33/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.

21/12/2015

 

169

Nghị quyết

Số 34/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

 

170

Nghị quyết

Số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/7/2016

 

171

Nghị quyết

Số 14/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020.

25/7/2016

 

172

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.

25/7/2016

 

173

Nghị quyết

Số 11/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi; giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

 

174

Nghị quyết

Số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

25/7/2017

 

175

Nghị quyết

Số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

25/7/2017

 

176

Nghị quyết

Số 35/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

177

Nghị quyết

Số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

19/12/2017

 

178

Nghị quyết

Số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

23/7/2018

 

179

Nghị quyết

Số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

20/10/2018

 

180

Nghị quyết

Số 18/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 -2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

181

Quyết định

Số 138/2004/QĐ-UBND ngày 20/5/2004

Về việc ban hành Khung hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

04/6/2004

 

182

Quyết định

Số 110/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/9/2005

 

183

Quyết định

Số 33/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm.

03/11/2007

 

184

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

Về việc phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/3/2008

 

185

Quyết định

Số 193/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008

Về việc ban hành Quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2008

 

186

Quyết định

Số 46/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy định về phân cấp và tổ chức quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2009

 

187

Quyết định

Số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2009

 

188

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010

Ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/12/2012

 

189

Quyết định

Số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2013

 

190

Quyết định

Số 54/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố.

15/12/2013

 

191

Quyết định

Số 55/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2013

 

192

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

19/01/2014

 

193

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh.

21/3/2014

 

194

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 24/06/2014

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/7/2014

 

195

Quyết định

Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng; mức hỗ trợ để Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/2/2015

 

196

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/04/2015

Ban hành Quy chế về đầu tư - xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

12/04/2015

 

197

Quyết định

Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/06/2015

Ban hành Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/06/2015

 

198

Quyết định

Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 23/07/2015

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020.

06/8/2015

 

199

Quyết định

Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 06/08/2015

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

16/8/2015

 

200

Quyết định

Số 61/2015/QĐ UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

 

201

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định về phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/5/2016

 

202

Quyết định

Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

Về phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2016

 

203

Quyết định

Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

20/9/2016

 

204

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/9/2016

 

205

Quyết định

Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016

Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

01/10/2016

 

206

Quyết định

Số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2016

 

207

Quyết định

Số 62/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh.

20/12/2016

 

208

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/3/2017

 

209

Quyết định

Số 33/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017

Về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/5/2017

 

210

Quyết định

Số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

211

Quyết định

Số 58/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/9/2017

 

212

Quyết định

Số 60/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017

Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý.

20/9/2017

 

213

Quyết định

Số 64/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) giai đoạn 2015-2020 tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

214

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/01/2018

 

215

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2018

 

216

Quyết định

Số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

01/12/2018

 

217

Quyết định

Số 37/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/12/2018

 

XII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

218

Nghị quyết

Số 15/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

06/10/2012

 

219

Nghị quyết

Số 33/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Thông qua Đề án phân loại khu vực Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

23/12/2014

 

220

Nghị quyết

Số 34/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

23/12/2014

 

221

Nghị quyết

Số 12/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2015

 

222

Nghị quyết

Số 13/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

25/7/2015

 

223

Nghị quyết

Số 36/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Thông qua đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

21/12/2015

 

224

Nghị quyết

Số 37/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Thông qua đề án phân loại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

21/12/2015

 

225

Nghị quyết

Số 07/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

25/7/2016

 

226

Nghị quyết

Số 08/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

25/7/2016

 

227

Nghị quyết

Số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

25/7/2017

 

228

Nghị quyết

Số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

25/7/2017

 

229

Nghị quyết

Số 52/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

 

230

Quyết định

Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2014

 

231

Quyết định

Số 49/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trong việc phối hợp báo cáo, cung cấp số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/10/2014

 

232

Quyết định

Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016

Quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

07/3/2016

 

233

Quyết định

Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Ban hành bảng giá cho thuê và một số quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

20/12/2014

 

234

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/5/2016

 

235

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định tạm thời việc bàn giao, tiếp nhận, cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2016

 

236

Quyết định

Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/7/2016

 

237

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15/7/2016

 

238

Quyết định

Số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

 

239

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017

Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/01/2017

 

240

Quyết định

Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh.

21/5/2017

 

241

Quyết định

Số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/8/2017

 

242

Quyết định

Số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

243

Quyết định

Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/6/2018

 

244

Quyết định

Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh.

01/6/2018

 

245

Quyết định

Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh.

25/7/2018

 

246

Quyết định

Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2018

 

247

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2018

 

XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

248

Nghị quyết

Số 04/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

 

249

Nghị quyết

Số 19/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

21/12/2015

 

250

Nghị quyết

Số 21/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

21/12/2015

 

251

Nghị quyết

Số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

252

Nghị quyết

Số 20/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Về Đề án phát triển kinh tế biển - đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/10/2016

 

253

Nghị quyết

Số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

 

254

Nghị quyết

Số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

 

255

Nghị quyết

Số 45/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Sửa đổi nội dung của Tiểu dự án 3 tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

10/10/2017

 

256

Nghị quyết

Số 06/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

23/7/2018

 

257

Nghị quyết

Số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

26/10/2018

 

258

Nghị quyết

Số 27/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

24/12/2018

 

259

Nghị quyết

Số 28/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019.

24/12/2018

 

260

Nghị quyết

Số 29/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

24/12/2018

 

261

Nghị quyết

Số 30/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

24/12/2018

 

262

Quyết định

Số 103/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

29/5/2008

 

263

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

Quy định tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Ngãi

28/5/2015

 

264

Quyết định

Số 55/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

25/12/2015

 

265

Quyết định

Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

Ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2016

 

266

Quyết định

Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/2/2017

Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn đầu tư thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

20/02/2017

 

267

Quyết định

Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

30/6/2017

 

268

Quyết định

Số 75/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017

Sửa đổi nội dung Tiểu dự án 3 tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh.

20/11/2017

 

269

Quyết định

Số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

270

Quyết định

Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 04/10/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh.

15/10/2018

 

271

Chỉ thị

Số 15/2010/CT-UBND ngày 20/7/2010

Về việc triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐTTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

30/7/2010

 

XIV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

272

Nghị quyết

Số 04/2010/NQ-HĐND ngày 16/04/2010

Về Đề án thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

19/4/2010

 

273

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2012

 

274

Nghị quyết

Số 40/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm 2015 - 2019.

23/12/2014

 

275

Nghị quyết

Số 03/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

25/7/2016

 

276

Nghị quyết

Số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi.

24/12/2016

 

277

Nghị quyết

Số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

24/12/2016

 

278

Nghị quyết

Số 40/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/12/2016

 

279

Nghị quyết

Số 36/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

280

Nghị quyết

Số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

281

Nghị quyết

Số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018

Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/01/2019

 

282

Quyết định

Số 251/2004/QĐ-UBND ngày 07/12/2007

Về việc ban hành quy định về ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

22/12/2004

 

283

Quyết định

Số 78/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

12/4/2005

 

284

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/1/2009 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

27/3/2010

 

285

Quyết định

Số 27/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Phê duyệt Đề án xã hội hoá một số lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

28/10/2010

 

286

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 09/5/2011

Ban hành Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/5/2011

 

287

Quyết định

Số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/8/2013

 

288

Quyết định

Số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019)

01/01/2015

 

289

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/05/2015

Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/05/2015

 

290

Quyết định

Số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2015

 

291

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/01/2016

 

292

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016

Về việc sửa đổi nội dung Điều 8 Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh.

05/3/2016

 

293

Quyết định

Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2016

 

294

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/05/2016

 

295

Quyết định

Số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016

Ban hành hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai; tỷ trọng khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/8/2016

 

296

Quyết định

Số 56/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và các Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/11/2016

 

297

Quyết định

Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/04/2017

 

298

Quyết định

Số 42/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/7/2017

 

299

Quyết định

Số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

Ban hành Quyết định Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2017

 

300

Quyết định

Số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

301

Quyết định

Số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, theo quy định của pháp luật đất đai và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

302

Quyết định

Số 65/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017

Ban hành quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

303

Quyết định

Số 72/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

15/11/2017

 

304

Quyết định

Số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017

Sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.

20/11/2017

 

305

Quyết định

Số 79/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

306

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

Bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 - 2019).

10/02/2018

 

307

Quyết định

Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018

Về việc sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh.

01/9/2018

 

XV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

30S

Nghị quyết

Số 27/2005/NQ-HĐND ngày 16/7/2005

Về thành lập Sở Ngoại vụ.

16/7/2005

 

309

Nghị quyết

Số 34/2008/NQ-HĐND ngày 24/4/2008

Về việc phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

04/5/2008

 

310

Nghị quyết

Số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

16/12/2013

 

311

Quyết định

Số 88/2003/QĐ-UB ngày 09/5/2003

Về việc đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ.

24/5/2003

 

312

Quyết định

Số 34/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ.

10/4/2008

 

313

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

314

Quyết định

Số 36/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

315

Quyết định

Số 37/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

316

Quyết định

Số 38/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc thành lập Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

317

Quyết định

Số 39/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

318

Quyết định

Số 41/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

10/4/2008

 

319

Quyết định

Số 42/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa.

10/4/2008

 

320

Quyết định

Số 43/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh.

10/4/2008

 

321

Quyết định

Số 44/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn.

10/4/2008

 

322

Quyết định

Số 45/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ.

10/4/2008

 

323

Quyết định

Số 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức.

10/4/2008

 

324

Quyết định

Số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành.

10/4/2008

 

325

Quyết định

Số 48/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Minh Long.

10/4/2008

 

326

Quyết định

Số 49/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tây Trà.

10/4/2008

 

327

Quyết định

Số 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ.

10/4/2008

 

328

Quyết định

Số 51/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng.

10/4/2008

 

329

Quyết định

Số 52/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây.

10/4/2008

 

330

Quyết định

Số 53/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà.

10/4/2008

 

331

Quyết định

Số 72/2008/QĐ-UBND ngày 07/5/2008

Về việc quy định cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn.

17/5/2008

 

332

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Ngãi.

26/01/2009

 

333

Quyết định

Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

01/5/2009

 

334

Quyết định

Số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.

01/5/2009

 

335

Quyết định

Số 23/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi.

08/5/2009

 

336

Quyết định

Số 25/2009/QĐ-UBND ngày 23/5/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2009

 

337

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2009

 

338

Quyết định

Số 29/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2009

 

339

Quyết định

Số 37/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường.

30/7/2009

 

340

Quyết định

Số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

28/8/2009

 

341

Quyết định

Số 56/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi.

10/12/2009

 

342

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi.

08/7/2010

 

343

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

Ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

09/7/2012

 

344

Quyết định

Số 45/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2013

 

345

Quyết định

Số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2013

 

346

Quyết định

Số 47/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/10/2013

 

347

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 15/04/2014

Về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

25/4/2014

 

348

Quyết định

Số 50/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

 

349

Quyết định

Số 51/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

 

350

Quyết định

Số 52/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2014

 

351

Quyết định

Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

Về việc sáp nhập Quỹ phát triển đất tỉnh vào Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2015

 

352

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2015

 

353

Quyết định

Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

17/5/2015

 

354

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

12/6/2015

 

355

Quyết định

Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

20/7/2015

 

356

Quyết định

Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

17/8/2015

 

357

Quyết định

Số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

30/10/2015

 

358

Quyết định

Số 53/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi.

16/11/2015

 

359

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

26/02/2016

 

360

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

07/5/2016

 

361

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

02/6/2016

 

362

Quyết định

Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

26/6/2016

 

363

Quyết định

Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

09/7/2016

 

364

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2016

 

365

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2016

 

366

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

18/7/2016

 

367

Quyết định

Số 42/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

09/9/2016

 

368

Quyết định

Số 48/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

19/9/2016

 

369

Quyết định

Số 58/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.

26/11/2016

 

370

Quyết định

Số 63/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

22/12/2016

 

371

Quyết định

Số 64/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

372

Quyết định

Số 67/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

 

373

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

 

374

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

24/3/2017

 

375

Quyết định

Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

20/5/2017

 

376

Quyết định

Số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

15/7/2017

 

377

Quyết định

Số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2017

 

VI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

378

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

31/10/2011

 

379

Nghị quyết

Số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

05/5/2014

 

380

Nghị quyết

Số 06/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

 

381

Nghị quyết

Số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/12/2014

 

382

Nghị quyết

Số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Sửa đổi, bổ sung về Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, Quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

21/12/2015

 

383

Nghị quyết

Số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

 

384

Nghị quyết

Số 22/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

385

Quyết định

Số 25/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011

Ban hành Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và ban hành văn bản hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

29/10/2011

 

386

Quyết định

Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013

Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

17/5/2013

 

387

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014

Ban hành quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

02/5/2014

 

388

Quyết định

Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014

Về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/06/2014

 

389

Quyết định

Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014

Ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

28/6/2014

 

390

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/01/2015

 

391

Quyết định

Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi.

26/6/2015

 

392

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 và Điều 9 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Quảng Ngãi đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế.

14/02/2016

 

393

Quyết định

Số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh.

01/10/2017

 

394

Quyết định

Số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

01/10/2017

 

395

Quyết định

Số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

10/11/2017

 

396

Quyết định

Số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2017

 

397

Quyết định

Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2018

 

398

Quyết định

Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

20/8/2018

 

399

Quyết định

Số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.

01/10/2018

 

400

Quyết định

Số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

15/12/2018

 

XVII. LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ VÀ GIÁ

401

Nghị quyết

Số 43/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/7/2008

 

402

Nghị quyết

Số 60/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về việc ban hành phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

20/12/2008

 

403

Nghị quyết

Số 31/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2011

 

404

Nghị quyết

Số 32/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/12/2011

 

405

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/7/2013

 

406

Nghị quyết

Số 15/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

 

407

Nghị quyết

Số 28/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

 

408

Nghị quyết

Số 29/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

 

409

Nghị quyết

Số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2015

 

410

Nghị quyết

Số 10/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

411

Nghị quyết

Số 12/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

412

Nghị quyết

Số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

413

Nghị quyết

Số 03/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

414

Nghị quyết

Số 04/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

415

Nghị quyết

Số 05/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

416

Nghị quyết

Số 06/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

10/4/2017

 

417

Nghị quyết

Số 07/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

418

Nghị quyết

Số 08/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

419

Nghị quyết

Số 12/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

420

Nghị quyết

Số 13/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

421

Nghị quyết

Số 14/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

422

Nghị quyết

Số 15/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

423

Nghị quyết

Số 16/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

424

Nghị quyết

Số 17/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

425

Nghị quyết

Số 18/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

426

Nghị quyết

Số 19/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

427

Nghị quyết

Số 21/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

428

Nghị quyết

Số 22/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

429

Nghị quyết

Số 23/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

 

430

Nghị quyết

Số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

431

Nghị quyết

Số 34/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

432

Nghị quyết

Số 47/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phí trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá tài sản.

10/10/2017

 

433

Nghị quyết

Số 49/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh khóa XI về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/10/2017

 

434

Nghị quyết

Số 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

435

Quyết định

Số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/01/2012

 

436

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/8/2013

 

437

Quyết định

Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014

Về việc Quy định về giá tài sản tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/3/2014

 

438

Quyết định

Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/7/2014

 

439

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 28/08/2014

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/9/2014

 

440

Quyết định

Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11/08/2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe ô tô, gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11/8/2015

 

441

Quyết định

Số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

 

442

Quyết định

Số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2016

 

443

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

Về việc bổ sung bảng giá xe gắn máy hai bánh và xe máy điện để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/7/2016

 

444

Quyết định

Số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/8/2016

 

445

Quyết định

Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/8/2016

 

446

Quyết định

Số 63a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

447

Quyết định

Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2017

 

448

Quyết định

Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

449

Quyết định

Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

450

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

451

Quyết định

Số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

452

Quyết định

Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

 

453

Quyết định

Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

 

454

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

 

455

Quyết định

Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

456

Quyết định

Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

457

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

458

Quyết định

Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

459

Quyết định

Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

 

460

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2017

 

461

Quyết định

Số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

15/6/2017

 

462

Quyết định

Số 36/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/6/2017

 

463

Quyết định

Số 39/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/6/2017

 

464

Quyết định

Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/7/2017

 

465

Quyết định

Số 53/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

 

466

Quyết định

Số 54/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

 

467

Quyết định

Số 74/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh quy định mức thu phí nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/11/2017

 

468

Quyết định

Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2017/QĐ-UB ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2018

 

XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

469

Nghị quyết

Số 06/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010

Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi.

19/4/2010

 

470

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi và Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

20/12/2010

 

471

Nghị quyết

Số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013

Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

22/3/2013

 

472

Nghị quyết

Số 02/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện.

05/05/2014

 

473

Nghị quyết

Số 38/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.

23/12/2014

 

474

Nghị quyết

Số 22/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.

21/12/2015

 

475

Nghị quyết

Số 16/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

 

476

Nghị quyết

Số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2016

 

477

Nghị quyết

Số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2016

 

478

Nghị quyết

Số 41/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

 

479

Nghị quyết

Số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

 

480

Nghị quyết

Số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

25/7/2017

 

481

Nghị quyết

Số 33/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

 

482

Nghị quyết

Số 44/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

483

Nghị quyết

Số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

 

484

Nghị quyết

Số 53/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

19/12/2017

 

485

Nghị quyết

Số 54/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

 

486

Nghị quyết

Số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

 

487

Nghị quyết

Số 60/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

19/12/2017

 

488

Nghị quyết

Số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện.

23/7/2018

 

489

Nghị quyết

Số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

23/7/2018

 

490

Nghị quyết

Số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.

23/7/2018

 

491

Nghị quyết

Số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

492

Nghị quyết

Số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về việc sửa đổi khoản 5 Điều 2 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

23/7/2018

 

493

Nghị quyết

Số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường; quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.

20/10/2018

 

494

Nghị quyết

Số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2025.

20/10/2018

 

495

Nghị quyết

Số 31/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

24/12/2018

 

496

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 02/6/2010

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi.

12/6/2010

 

497

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

Ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh, trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

16/3/2014

 

498

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/06/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện.

19/6/2014

 

499

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi.

02/7/2015

 

500

Quyết định

Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc điều chỉnh thẩm quyền xác định đơn giá cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh.

16/8/2015

 

501

Quyết định

Số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/11/2015

 

502

Quyết định

Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2016

 

503

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển mục đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2016

 

504

Quyết định

Số 53/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

Ban hành Quy định thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2016

 

505

Quyết định

Số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017

Ban hành Quy định về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

20/6/2017

 

506

Quyết định

Số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

 

507

Quyết định

Số 66/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/10/2017

 

508

Quyết định

Số 67/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

15/10/2017

 

509

Quyết định

Số 76/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

510

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2018

 

511

Quyết định

Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/3/2018

 

512

Quyết định

Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2018

 

513

Quyết định

Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

15/8/2018

 

514

Quyết định

Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2018

 

XIX. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

515

Nghị quyết

Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

 

516

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/05/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/6/2014

 

517

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/06/2014

Về việc Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/6/2014

 

518

Quyết định

Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/11/2018

 

519

Quyết định

Số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/12/2018

 

XX. LĨNH VỰC Y TẾ

520

Nghị quyết

Số 22/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

06/10/2012

 

521

Nghị quyết

Số 08/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

 

522

Nghị quyết

Số 19/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2020.

03/8/2014

 

523

Nghị quyết

Số 09/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Về việc thông qua Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

10/4/2017

 

524

Nghị quyết

Số 40/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

25/7/2017

 

525

Nghị quyết

Số 41/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

25/7/2017

 

526

Nghị quyết

Số 13/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức chi thù lao cho cộng tác viên tại xã tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

23/7/2018

 

527

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

Quy định chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/3/2014

 

528

Quyết định

Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015

Về việc Quy định Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y, dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

14/02/2015

 

529

Quyết định

Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/08/2015

Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

 

530

Quyết định

Số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

01/9/2017

 

531

Quyết định

Số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

01/9/2017

 

XXI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

532

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi.

16/7/2012

 

533

Nghị quyết

Số 24/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

16/12/2013

 

534

Nghị quyết

Số 04/2014/NQ-HĐND ngày 29/04/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn và thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

05/5/2014

 

535

Nghị quyết

Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

 

536

Nghị quyết

Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 31/07/2014

Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/8/2014

 

537

Nghị quyết

Số 38/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

24/12/2016

 

538

Nghị quyết

Số 38/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

25/7/2017

 

539

Nghị quyết

Số 39/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

25/7/2017

 

540

Nghị quyết

Số 57/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.

19/12/2017

 

541

Nghị quyết

Số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

542

Nghị quyết

Số 10/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

 

543

Nghị quyết

Số 24/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

 

544

Quyết định

Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 24/06/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

04/7/2013

 

545

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/04/2014

Về việc ban hành Quy định Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/5/2014

 

546

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

07/6/2014

 

547

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

07/6/2014

 

548

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 28/05/2014

Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

07/6/2014

 

549

Quyết định

Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014

Về việc quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/10/2014

 

550

Quyết định

Số 46/2014/QĐ-UBND ngày 26/09/2014

Về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/10/2014

 

551

Quyết định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/03/2017

Về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2017

 

XXII. LĨNH VỰC KHÁC

552

Nghị quyết

Số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc thông qua Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

16/12/2013

 

553

Nghị quyết

Số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021.

23/7/2018

 

554

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

Phê duyệt Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

23/01/2014

 

555

Quyết định

Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014 - 2020.

04/7/2014

 

556

Quyết định

Số 51/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi.

23/11/2015

 

557

Quyết định

Số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021.

30/12/2016

 

558

Quyết định

Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

20/02/2017

 

559

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

29/4/2017

 

560

Quyết định

Số 77/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

01/01/2018

 

561

Quyết định

Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018

Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021.

10/8/2018

 

562

Chỉ thị

Số 14/2007/CT-UBND ngày 04/6/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/6/2007

 

Tổng số: 562 văn bản (188 Nghị quyết, 358 Quyết định và 16 Chỉ thị)

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Thông qua Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

17/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

2

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014

Một số giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

05/05/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

3

Nghị quyết

Số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

4

Nghị quyết

Số 21/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Thông qua Đề án đầu tư phát triển KCHT, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

5

Nghị quyết

Số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

6

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý.

17/8/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

7

Quyết định

Số 249/2008/QĐ-UBND ngày 27/08/2008

Về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B2 quy định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh.

06/9/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

8

Quyết định

Số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23/3/2009

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động xe máy kéo, rơ moóc, xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/4/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

9

Quyết định

Số 65/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

10

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Ban hành Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

20/5/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

11

Quyết định

Số 50/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

Ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

18/11/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

12

Quyết định

Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

Ban hành Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

13

Quyết định

Số 66/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, tổ chức giao thông đường giao thông nông thôn và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/01/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

14

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2004/QĐ-UB ngày 11/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Tập “Định mức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện tỉnh Quảng Ngãi”.

13/01/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

15

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Ban hành quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

24/4/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

16

Quyết định

Số 31/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015

Ban hành quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

17

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/9/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

18

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

25/02/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

19

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

Ban hành Định mức chi tiết kinh tế - kỹ thuật- lao động áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/02/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

20

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Sửa đổi khoản 3 Điều 11, khoản 4 của các Điều 14, 15, 16, 23 và 24 của Quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi ban hanh kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

28/02/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

21

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016

Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/3/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

22

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

Ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

29/5/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

23

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Ban hành Đề án phát triển GTNT, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

20/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

24

Quyết định

Số 61/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải và hỗ trợ giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

25

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017

Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của UBND tỉnh.

25/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

26

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

27

Quyết định

Số 44/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Sửa đổi một số nội dung Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh.

10/7/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

28

Quyết định

Số 52/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường thủy nội địa Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

29

Quyết định

Số 78/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

30

Quyết định

Số 03a/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh.

20/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

31

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Ban hành Quy định về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

20/02/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

II. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, QUỐC PHÒNG

32

Nghị quyết

Số 06/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Thông qua quy định về số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy.

26/7/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

33

Nghị quyết

Số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010

Thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/4/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

34

Nghị quyết

Số 38/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22/12/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

35

Nghị quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

36

Nghị quyết

Số 23/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

37

Nghị quyết

Số 25/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Về chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

38

Nghị quyết

Số 28/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

39

Nghị quyết

Số 48/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng -an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

40

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007

Về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy.

09/8/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

41

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010

Phê duyệt Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã; tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/5/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

42

Quyết định

Số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/11/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

43

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

Ban hành Quy định về đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành với Nhân dân trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/10/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

44

Quyết định

Số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Ban hành Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

45

Quyết định

Số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 22/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

46

Quyết định

Số 42/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2019

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

47

Chỉ thị

Số 18/2007/CT-UBND ngày 02/7/2007

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế.

12/7/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

48

Chỉ thị

Số 20/2007/CT-UBND ngày 27/7/2007

Triển khai thực hiện Luật Cư trú.

7/8/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

III. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

49

Quyết định

Số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007

Về việc ban hành Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

04/02/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

50

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

14/05/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

51

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 29/04/2014

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Điều 7 và Điều 13 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

09/5/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

52

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

53

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

Bãi bỏ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/01/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

54

Nghị quyết

Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Hợp phần quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

55

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

56

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/03/2014

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/3/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

57

Quyết định

Số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08/01/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

58

Quyết định

Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

59

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

60

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/11/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

61

Quyết định

Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/3/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

62

Quyết định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

Ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

63

Quyết định

Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

Ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/4/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

64

Quyết định

Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/8/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

65

Chỉ thị

Số 20/2012/CT-UBND ngày 04/12/2012

Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

66

Quyết định

Số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

67

Quyết định

Số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

68

Quyết định

Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/9/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

69

Chỉ thị

Số 17/2007/CT-UBND

Về việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý sản xuất và kinh doanh.

19/6/2007

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

70

Chỉ thị

Số 16/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

04/12/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

71

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011

Về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

7/11/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

72

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

73

Nghị quyết

Số 05/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

74

Nghị quyết

Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu học phí đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

25/7/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

75

Nghị quyết

Số 24/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

76

Nghị quyết

Số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

24/12/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

77

Nghị quyết

Số 55/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

78

Nghị quyết

Số 58/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017

Về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/12/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

79

Nghị quyết

Số 11/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

80

Nghị quyết

Số 23/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Ban hành Chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

81

Quyết định

Số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008

Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

19/9/2008

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

82

Quyết định

Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Ban hành Quy định phân cấp, cấp phát, quản lý nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2010

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

83

Quyết định

Số 45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

21/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

84

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013

Ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/4/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

85

Quyết định

Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Quy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/9/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

86

Quyết định

Số 45/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

19/9/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

87

Quyết định

Số 54/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

08/10/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

88

Quyết định

Số 66/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10/01/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

89

Quyết định

Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Bãi bỏ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/6/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

90

Quyết định

Số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội.

15/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

91

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/4/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

92

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

Phê duyệt Đề án hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

02/5/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

93

Quyết định

Số 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

VII. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

94

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

95

Nghị quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

96

Nghị quyết

Số 06/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/5/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

97

Nghị quyết

Số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

98

Nghị quyết

Số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

99

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005

Về phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế “một cửa” trong quan hệ giải quyết công việc giữa Sở Tư pháp với tổ chức và công dân.

10/4/2005

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

100

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009

Giao thêm nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp cấp huyện.

10/4/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

101

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

102

Quyết định

Số 34/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Phê duyệt đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

103

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/01/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

104

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

29/8/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

105

Quyết định

Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015

Quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/5/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

106

Quyết định

Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 13/7/2015

Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

23/7/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

107

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/01/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

108

Quyết định

Số 71/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản.

10/11/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

109

Quyết định

Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

Bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/10/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

110

Chỉ thị

Số 22/2003/CT-UB ngày 31/7/2003

Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh.

10/8/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

111

Chỉ thị

Số 10/2009/CT-UBND ngày 24/6/2009

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

04/07/2009

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

112

Chỉ thị

Số 04/2011/CT-UBND ngày 28/01/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/02/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

113

Chỉ thị

Số 24/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011

Về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/09/2011

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

114

Chỉ thị

Số 10/2013/CT-UBND ngày 14/6/2013

Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/6/2013

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

VIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

115

Quyết định

Số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Ban hành quy định về tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

30/11/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

116

Quyết định

Số 44/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

16/12/2012

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

117

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

19/7/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

118

Quyết định

Số 54/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy cập Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/11/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

119

Quyết định

Số 57/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Ban hành Quy định về trao đổi, quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

20/11/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

120

Quyết định

Số 63/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/12/2014

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

121

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên mạng Internet thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/02/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

122

Quyết định

Số 32/2015/QĐ-UBND ngày 23/07/2015

Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2015

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

123

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016

Ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

06/2/2016

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

124

Quyết định

Số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

125

Quyết định

Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

20/7/2018

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

126

Quyết định

Số 40/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2019

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

127

Chỉ thị

Số 16/2006/CT-UBND ngày 30/8/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2006

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

128

Chỉ thị

Số 20/2006/CT-UBND ngày 01/11/2006

Về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

11/11/2006

Nội dung văn bản được đăng tải tại địa chỉ: http://vbpl.vn/quangngai

129

Chỉ thị

Số 09/2007/CT-UBND ngày 23/3/2007

Về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/4/2007

Nội dung