Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014

Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảng giá đất Quảng Ngãi năm 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 262/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Quảng Ngãi 2016 và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảng giá đất Quảng Ngãi năm 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2013/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 4783/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 (có Bảng giá các loại đất kèm theo Nghị quyết này). Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có điều chỉnh bảng giá đất do có sự thay đổi về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013, tại kỳ họp thứ 10./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng  nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

I. Đất nông nghiệp:

1. Thành phố Quảng Ngãi:

Bảng 1. Giá đất trồng lúa nước:

ĐVT: đồng/m2

TT

Vị trí

Mức giá

1

Vị trí 1

40.000

2

Vị trí 2

32.000

3

Vị trí 3

25.000

Bảng 2. Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm:

ĐVT: đồng/m2

TT

Vị trí

Mức giá

1

Vị trí 1

40.000

2

Vị trí 2

32.000

3

Vị trí 3

25.000

Bảng 3. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

ĐVT: đồng/m2

TT

Vị trí

Mức giá

1

Vị trí 1

32.000

2

Vị trí 2

26.000

3

Vị trí 3

20.000

2. Huyện Lý Sơn:

Bảng 1. Đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm:

ĐVT: đồng/m2

TT

Vị trí

Mức giá

1

Vị trí 1

40.000

2

Vị trí 2

32.000

3

Vị trí 3

25.000

Bảng 2. Giá đất rừng sản xuất (bao gồm cả rừng phòng hộ):

ĐVT: đồng/m2

TT

Vị trí

Mức giá

1

Vị trí 1

10.000

2

Vị trí 2

8.000

3

Vị trí 3

5.000

3. Khu Kinh tế Dung Quất:

- Vị trí 1 áp dụng đối với đất nông nghiệp nằm trong khu quy hoạch đô thị Vạn Tường.

- Vị trí 2 áp dụng đối với các khu vực khác còn lại trong Khu kinh tế Dung Quất.

ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đất

Mức giá

 

 

Vị trí 1

Vị trí 2

1

Đất trồng lúa nước

34.000

32.000

2

Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác)

34.000

32.000

3

Đất trồng cây lâu năm

32.000

30.000

4

Đất nuôi trồng thủy sản

28.000

26.000

5

Đất rừng sản xuất (bao gồm rừng phòng hộ)

18.000

16.000

4. Ngoài thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn và KKT Dung Quất:

Bảng 1. Giá đất trồng lúa nước:

ĐVT: đồng/m2

Loại xã

Vị trí

Xã đồng bằng

Xã miền núi

Vị trí 1

32.000

20.000

Vị trí 2

27.000

15.000

Vị trí 3

21.000

13.000

Bảng 2. Giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác) và giá đất trồng cây lâu năm:

ĐVT: đồng/m2

Loại xã

Vị trí

Xã đồng bằng

Xã miền núi

Vị trí 1

30.000

19.000

Vị trí 2

25.000

14.000

Vị trí 3

19.000

12.000

Bảng 3. Giá đất rừng sản xuất (bao gồm cả rừng phòng hộ):

ĐVT: đồng/m2

Loại xã

Vị trí

Xã đồng bằng

Xã miền núi

Vị trí 1

8.000

7.000

Vị trí 2

6.000

5.000

Vị trí 3

4.000

3.000

Bảng 4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

ĐVT: đồng/m2

Loại xã

Vị trí

Xã đồng bằng

Xã miền núi

Vị trí 1

24.000

15.000

Vị trí 2

21.000

12.000

Vị trí 3

16.000

8.000

Bảng 5. Giá đất làm muối:

ĐVT: đồng/m2

Loại xã

Vị trí

Xã Phổ Thạnh (Đức Phổ)

Các xã còn lại

Vị trí 1

24.000

17.000

Vị trí 2

18.000

14.000

II. Đất phi nông nghiệp:

1. Đất ở:

a. Đất ở tại các phường thành phố Quảng Ngãi:

ĐVT: 1.000đồng/m2

Loại đường phố

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

< 50m

Từ 50m đến < 100 m

< 50m

Từ 50m đến < 100m

1

7.000

1.300

980

1.120

840

2

5.500

1.200

880

990

770

3

4.000

1.000

760

840

700

4

2.500

950

750

750

650

5

1.800

810

650

700

620

6

1.200

740

610

610

600

- Riêng đối với đường đất có mặt cắt rộng từ 5m trở lên: Vị trí 1 tính bằng 70% giá đất vị trí 1 đường phố loại 6.

- Đất ở không thuộc các loại đường, vị trí nêu trên:

+ Đối với các phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong: 600.000 đồng/m2;

+ Đối với các phường còn lại thuộc thành phố Quảng Ngãi: 500.000 đồng/m2.

b. Đất ở tại xã Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.400

 

 

Vị trí 2

1.200

 

 

Vị trí 3

600

 

 

Vị trí 4

500

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

400

 

 

Vị trí 2

300

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

200

c. Thị trấn các huyện:

c.1. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

3.000

 

 

Vị trí 2

2.600

 

 

Vị trí 3

2.300

 

 

Vị trí 4

2.000

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

1.800

 

 

Vị trí 2

1.500

 

 

Vị trí 3

1.200

 

 

Vị trí 4

900

 

 

Vị trí 5

800

 

 

Vị trí 6

700

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

600

 

 

Vị trí 2

500

 

 

Vị trí 3

400

 

 

Vị trí 4

200

 

 

Vị trí 5

150

c.2. Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

2.600

 

 

Vị trí 2

2.100

 

 

Vị trí 3

1.800

 

 

Vị trí 4

1.500

 

 

Vị trí 3

750

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

1.100

 

 

Vị trí 2

900

 

 

Vị trí 3

750

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

500

 

 

Vị trí 2

400

 

 

Vị trí 3

300

 

 

Vị trí 4

200

 

 

Vị trí 5

150

c.3. Thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

2.000

 

 

Vị trí 2

1.600

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

1.200

 

 

Vị trí 2

1.000

 

 

Vị trí 3

800

 

 

Vị trí 4

600

 

 

Vị trí 5

500

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

450

 

 

Vị trí 2

350

 

 

Vị trí 3

210

 

 

Vị trí 4

140

 

 

Vị trí 5

85

 

 

Vị trí 6

80

c.4. Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

2.000

 

 

Vị trí 2

1.700

 

 

Vị trí 3

1.400

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

1.000

 

 

Vị trí 2

800

 

 

Vị trí 3

700

 

 

Vị trí 4

600

 

 

Vị trí 5

500

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

400

 

 

Vị trí 2

250

 

 

Vị trí 3

230

 

 

Vị trí 4

150

 

 

Vị trí 5

80

c.5. Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

2.600

 

 

Vị trí 2

2.200

 

 

Vị trí 3

1.800

 

 

Vị trí 4

1.600

 

 

Vị trí 5

1.400

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

1.200

 

 

Vị trí 2

900

 

 

Vị trí 3

700

 

 

Vị trí 4

600

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

500

 

 

Vị trí 2

400

 

 

Vị trí 3

300

 

 

Vị trí 4

250

 

 

Vị trí 5

150

c.6. Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.800

 

 

Vị trí 2

1.500

 

 

Vị trí 3

1.200

 

 

Vị trí 4

1.000

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

900

 

 

Vị trí 2

700

 

 

Vị trí 3

650

 

 

Vị trí 4

600

 

 

Vị trí 5

550

 

 

Vị trí 6

500

 

 

Vị trí 7

460

 

 

Vị trí 8

400

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

300

 

 

Vị trí 3

250

 

 

Vị trí 4

200

 

 

Vị trí 5

180

 

 

Vị trí 6

150

 

 

Vị trí 7

120

 

 

Vị trí 8

80

c.7. Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.200

 

 

Vị trí 2

1.000

 

 

Vị trí 3

900

 

 

Vị trí 4

700

 

 

Vị trí 5

600

 

 

Vị trí 6

500

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

400

 

 

Vị trí 2

300

 

 

Vị trí 3

250

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

200

 

 

Vị trí 2

150

 

 

Vị trí 3

100

 

 

Vị trí 4

60

c.8. Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

700

 

 

Vị trí 2

630

 

 

Vị trí 3

500

 

 

Vị trí 4

450

 

 

Vị trí 5

400

 

 

Vị trí 6

350

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

300

 

 

Vị trí 2

200

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

150

 

 

Vị trí 2

200

 

 

Vị trí 3

80

 

 

Vị trí 4

50

c.9. Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.000

 

 

Vị trí 2

800

 

 

Vị trí 3

500

 

 

Vị trí 4

450

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

430

 

 

Vị trí 2

350

 

 

Vị trí 3

300

 

 

Vị trí 4

250

 

 

Vị trí 5

210

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

180

 

 

Vị trí 2

150

 

 

Vị trí 3

120

 

 

Vị trí 4

100

 

 

Vị trí 5

60

d. Đất ở nông thôn các huyện:

d.1. Đất ở nông thôn các huyện đồng bằng:

d.1.1. Huyện Bình Sơn (ngoài khu kinh tế Dung Quất):

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.500

 

 

Vị trí 2

1.200

 

 

Vị trí 3

1.000

 

 

Vị trí 4

900

 

 

Vị trí 5

700

 

 

Vị trí 6

600

 

 

Vị trí 7

500

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

400

 

 

Vị trí 2

350

 

 

Vị trí 3

300

 

 

Vị trí 4

270

 

 

Vị trí 5

230

 

 

Vị trí 6

210

 

 

Vị trí 7

200

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

180

 

 

Vị trí 2

150

 

 

Vị trí 3

120

 

 

Vị trí 4

110

 

 

Vị trí 5

100

 

 

Vị trí 6

90

d.1.2. Đất ở Khu kinh tế Dung Quất:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.500

 

 

Vị trí 2

1.150

 

 

Vị trí 3

1.050

 

 

Vị trí 4

950

 

 

Vị trí 5

850

 

 

Vị trí 6

750

 

 

Vị trí 7

650

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

480

 

 

Vị trí 2

410

 

 

Vị trí 3

350

 

 

Vị trí 4

330

 

 

Vị trí 5

320

 

 

Vị trí 6

300

3

Khu vực 3

 

Trong/ngoài khu quy hoạch ĐT Vạn Tường

 

 

Vị trí 1

350/300

 

 

Vị trí 2

310/220

 

 

Vị trí 3

300/180

d.1.3. Huyện Sơn Tịnh:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.200

 

 

Vị trí 2

1.000

 

 

Vị trí 3

750

 

 

Vị trí 4

600

 

 

Vị trí 5

500

 

 

Vị trí 6

450

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

250

 

 

Vị trí 3

200

 

 

Vị trí 4

180

 

 

Vị trí 5

150

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

100

 

 

Vị trí 2

80

 

 

Vị trí 3

60

 

 

Vị trí 4

45

 

 

Vị trí 5

40

d.1.4. Huyện Tư Nghĩa:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.000

 

 

Vị trí 2

700

 

 

Vị trí 3

500

 

 

Vị trí 4

400

 

 

Vị trí 5

350

 

 

Vị trí 6

300

 

 

Vị trí 7

200

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

150

 

 

Vị trí 2

120

 

 

Vị trí 3

100

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

80

 

 

Vị trí 2

60

 

 

Vị trí 3

50

 

 

Vị trí 4

40

 

 

Vị trí 5

35

d.1.5. Huyện Mộ Đức:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

2.000

 

 

Vị trí 2

1.700

 

 

Vị trí 3

1.500

 

 

Vị trí 4

1.000

 

 

Vị trí 5

900

 

 

Vị trí 6

700

 

 

Vị trí 7

600

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

500

 

 

Vị trí 2

400

 

 

Vị trí 3

300

 

 

Vị trí 4

270

 

 

Vị trí 5

200

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

150

 

 

Vị trí 2

120

 

 

Vị trí 3

100

 

 

Vị trí 4

80

 

 

Vị trí 5

60

 

 

Vị trí 6

50

d.1.6. Huyện Đức Phổ:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.200

 

 

Vị trí 2

1.100

 

 

Vị trí 3

1.000

 

 

Vị trí 4

800

 

 

Vị trí 5

650

 

 

Vị trí 6

600

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

520

 

 

Vị trí 2

450

 

 

Vị trí 3

400

 

 

Vị trí 4

350

 

 

Vị trí 5

300

 

 

Vị trí 6

270

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

250

 

 

Vị trí 2

220

 

 

Vị trí 3

200

 

 

Vị trí 4

180

 

 

Vị trí 5

150

 

 

Vị trí 6

120

 

 

Vị trí 7

70

d.1.7. Huyện Nghĩa Hành:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

650

 

 

Vị trí 2

580

 

 

Vị trí 3

450

 

 

Vị trí 4

350

 

 

Vị trí 5

250

 

 

Vị trí 6

200

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

180

 

 

Vị trí 2

150

 

 

Vị trí 3

140

 

 

Vị trí 4

120

 

 

Vị trí 5

100

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

70

 

 

Vị trí 2

60

 

 

Vị trí 3

50

 

 

Vị trí 4

45

 

 

Vị trí 5

35

d.1.8. Huyện Lý Sơn:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

900

 

 

Vị trí 2

800

 

 

Vị trí 3

700

 

 

Vị trí 4

600

 

 

Vị trí 5

500

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

400

 

 

Vị trí 2

350

 

 

Vị trí 3

300

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

220

 

 

Vị trí 2

200

 

 

Vị trí 3

150

d.2. Đất ở nông thôn các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng:

d.2.1. Huyện Bình Sơn:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

130

 

 

Vị trí 2

100

 

 

Vị trí 3

70

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

50

 

 

Vị trí 2

45

 

 

Vị trí 3

40

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

35

 

 

Vị trí 2

30

 

 

Vị trí 3

25

d.2.2. Huyện Sơn Tịnh:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

250

 

 

Vị trí 2

200

 

 

Vị trí 3

150

 

 

Vị trí 4

100

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

60

 

 

Vị trí 2

50

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

40

 

 

Vị trí 2

30

 

 

Vị trí 3

25

d.2.3.Huyện Tư Nghĩa

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

100

 

 

Vị trí 2

80

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

50

 

 

Vị trí 2

35

 

 

Vị trí 3

25

d.2.4. Huyện Mộ Đức:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

180

 

 

Vị trí 2

100

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

80

 

 

Vị trí 2

50

d.2.5. Huyện Đức Phổ:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Mức giá

 

Khu vực 1

 

 

- Vị trí 1

200

 

- Vị trí 2

180

 

- Vị trí 3

140

 

Khu vực 2

 

 

- Vị trí 1

90

 

- Vị trí 2

50

 

Riêng các đoạn:

 

1

- Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ ranh giới huyện Mộ Đức đến đường ray xe lửa

1.080

2

- Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ đường ray xe lửa đến ngã 3 đường vào UBND xã Phổ Phong

840

3

Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ Km 5 đến km8 +700 (kênh thủy lợi Núi Ngang)

600

4

- Đất mặt tiền đường QL 24A đoạn từ ngã 3 đường vào UBND xã Phổ Phong đến km5

600

5

- Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 (km 7, QL 24A) đến cầu sông Ba Liên và đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 Ông Triệu đến cống thủy lợi (nhà Ông Trần Tồn)

400

6

- Đất mặt tiền đường đoạn từ đèo Eo Gió đến giáp ngã 3 đi An Sơn

360

7

- Đất mặt tiền đường đoạn nối từ QL 24A đến giáp đường Trà Câu (km 7) và đất mặt tiền đường đoạn từ cống thủy lợi (nhà Ông Trần Tồn) đến giáp ranh xã Phổ Thuận

210

d.2.6. Huyện Nghĩa Hành:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

220

 

 

Vị trí 2

200

 

 

Vị trí 3

180

 

 

Vị trí 4

160

 

 

Vị trí 5

150

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

140

 

 

Vị trí 2

120

 

 

Vị trí 3

100

 

 

Vị trí 4

90

 

 

Vị trí 5

80

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

70

 

 

Vị trí 2

60

 

 

Vị trí 3

50

 

 

Vị trí 4

40

 

 

Vị trí 5

30

 

 

Vị trí 6

25

d.3. Đất ở nông thôn các huyện miền núi:

d.3.1. Huyện Ba Tơ:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

250

 

 

Vị trí 3

200

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

150

 

 

Vị trí 2

120

 

 

Vị trí 3

110

 

 

Vị trí 4

100

 

 

Vị trí 5

80

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

60

 

 

Vị trí 2

50

 

 

Vị trí 3

40

 

 

Vị trí 4

35

 

 

Vị trí 5

25

d.3.2. Huyện Sơn Hà:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

330

 

 

Vị trí 3

300

 

 

Vị trí 4

250

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

150

 

 

Vị trí 2

100

 

 

Vị trí 3

80

 

 

Vị trí 4

60

 

 

Vị trí 5

50

 

 

Vị trí 6

40

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

35

 

 

Vị trí 2

32

 

 

Vị trí 3

30

 

 

Vị trí 4

27

 

 

Vị trí 5

25

d.3.3. Huyện Trà Bồng:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

320

 

 

Vị trí 3

290

 

 

Vị trí 4

230

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

170

 

 

Vị trí 2

150

 

 

Vị trí 3

120

 

 

Vị trí 4

100

 

 

Vị trí 5

80

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

60

 

 

Vị trí 2

40

 

 

Vị trí 3

35

 

 

Vị trí 4

30

 

 

Vị trí 5

25

d.3.4. Huyện Minh Long:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

320

 

 

Vị trí 3

250

 

 

Vị trí 4

200

 

 

Vị trí 5

180

 

 

Vị trí 6

160

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

140

 

 

Vị trí 2

120

 

 

Vị trí 3

100

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

70

 

 

Vị trí 2

50

 

 

Vị trí 3

40

d.3.5. Huyện Sơn Tây:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

230

 

 

Vị trí 2

200

 

 

Vị trí 3

180

 

 

Vị trí 4

150

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

120

 

 

Vị trí 2

100

 

 

Vị trí 3

80

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

40

 

 

Vị trí 2

25

d.3.6. Huyện Tây Trà:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

170

 

 

Vị trí 2

140

 

 

Vị trí 3

90

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

60

 

 

Vị trí 2

40

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

30

 

 

Vị trí 2

25

2. Đất sản xuất kinh doanh:

a) Giá đất sản xuất kinh doanh Khu kinh tế Dung Quất (trừ đất sản xuất kinh doanh trong đô thị Vạn Tường), Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp: tính bằng 45% giá đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí (đối với ngành sản xuất vật chất, xây dựng và vận tải) và 55% giá đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí (đối với ngành thương mại, dịch vụ, bưu điện, ngân hàng và các hoạt động dịch vụ khác).

b) Đất sản xuất kinh doanh ngoài Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và đất sản xuất kinh doanh trong đô thị Vạn Tường thuộc quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất: tính bằng 50% giá đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí (đối với ngành sản xuất vật chất, xây dựng và vận tải) và 67% giá đất ở theo từng loại đường, khu vực, vị trí (đối với ngành thương mại, dịch vụ, bưu điện, ngân hàng và các hoạt động dịch vụ khác).

c) Giá đất sản xuất kinh doanh quy định tại điểm a và điểm b nêu trên không được thấp hơn 20% so với mức giá tối thiểu của khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tương ứng với vùng đô thị hoặc nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ, cụ thể:

Thành phố Quảng Ngãi: 40.000 đồng/m2;

Thị trấn các huyện: 12.000 đồng/m2;

Đồng bằng: 8.000 đồng/m2;

Miền núi: 2.000 đồng/m2.

3. Đất phi nông nghiệp khác và đất chưa sử dụng:

a) Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật), được căn cứ vào bảng giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) để xác định giá.

b) Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định của Chính phủ và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp), được căn cứ vào bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) để xác định giá.

c) Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, được căn cứ vào giá loại đất liền kề để xác định giá, cụ thể:

Trường hợp các loại đất trên chỉ liền kề đất ở thì căn cứ giá đất ở hoặc chỉ liền kề đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì căn cứ vào giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo từng vị trí để xác định giá; nếu không có những loại đất liền kề nêu trên thì căn cứ vào giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở khu vực gần nhất để định giá.

Trường hợp các loại đất trên liền kề với nhiều loại đất khác nhau, thì căn cứ vào giá của loại đất có mức giá cao nhất theo từng vị trí để xác định giá.

d) Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng giá đất nuôi trồng thủy sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) để xác định giá.

đ) Đối với các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng (bao gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây), khi cần định mức giá hoặc khi được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề, giá đất cùng loại và mục đích sử dụng mới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để quy định mức giá cho từng trường hợp cụ thể.

III. Một số quy định khác:

1. Đất ở trong cùng một thửa đất hoặc cùng một chủ sử dụng đất tại đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính nông thôn, thị trấn các huyện và các xã, phường thuộc thành phố thì giá đất ở vị trí mặt tiền được tính cho phần đất có chiều sâu đến 30m (Không áp dụng cho thửa đất ở vị trí 2, vị trí 3 và vị trí khác thuộc các phường). Trường hợp phần đất ở vị trí này (Vị trí mặt tiền) có diện tích lớn hơn 1,3 lần chiều rộng mặt tiền nhân với chiều sâu (theo chiều vuông góc với mặt tiền) thì giá đất phần diện tích tăng hơn tính bằng 80% giá đất vị trí mặt tiền (Diện tích vị trí mặt tiền được tính 100% giá đất = chiều rộng mặt tiền x chiều sâu vuông góc x 1,3; diện tích còn lại của vị trí mặt tiền tính bằng 80% giá đất vị trí mặt tiền).

Phần đất có chiều sâu lớn hơn 30m đến 50m tính bằng 70% giá đất ở vị trí mặt tiền (Giá đất 100% vị trí mặt tiền x 0,7) và phần đất còn lại (Có chiều sâu lớn hơn 50m) tính bằng 40% giá đất ở vị trí mặt tiền (Giá đất 100% vị trí mặt tiền x 0,4).

2. Đất phi nông nghiệp (kể cả đất ở) có 2 mặt tiền trở lên thuộc các đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính nông thôn, thị trấn các huyện và các xã, phường thuộc thành phố thì giá đất được tính bằng 1,05 lần mức giá của vị trí cao nhất.

3. Đất phi nông nghiệp (kể cả đất ở) ở vị trí mặt tiền đường thuộc các phường của thành phố Quảng Ngãi (trừ vị trí đất có mặt tiền tiếp giáp với đường đất có mặt cắt rộng từ 5m trở lên và đất vị trí khác) thì giá đất được tính theo hệ số tăng theo chiều rộng mặt tiền thửa đất.

Trong trường hợp đất có mặt tiền tiếp giáp với 2 đường trở lên thì tính hệ số tăng theo chiều rộng mặt tiền thửa đất tiếp giáp với đường có mức giá cao nhất.

Chiều rộng mặt tiền thửa đất (R)

Hệ số tăng

6m < R ≤ 7m

+ 05%

7m < R ≤ 8m

+ 10%

R > 8m

+ 15%

4. Hệ số K (sinh lợi):

Áp dụng hệ số k để xác định khả năng sinh lời của một số đường phố loại 1 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, gồm các hệ số như sau:

K = 1,1;

K = 1,2;

K = 1,3.

5. Phân lớp (chiều sâu thửa đất) đối với đất sản xuất, kinh doanh:

Đất có chiều sâu đến 100 m tính bằng 100% vị trí mặt tiền;

Hơn 100 m đến 200 m tính bằng 70% vị trí mặt tiền;

Hơn 200 m đến 300 m tính bằng 60% vị trí mặt tiền;

Hơn 300 m đến 500 m tính bằng 50% vị trí mặt tiền.

Đối với các thửa đất có chiều sâu hơn 500 m trở đi thì vận dụng một trong các phương pháp xác định giá được quy định tại Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP để lập phương án riêng trình cấp có thẩm quyền quyết định.

6. Vị trí thửa đất bị che khuất đối với đất sản xuất, kinh doanh:

Cạnh thửa đất bị che khuất bởi mặt tiền, có chiều rộng bị che khuất đến 3m được áp dụng là vị trí đất mặt tiền (tính cạnh thửa đất chính tiếp giáp đường đến chiều sâu 100 m của thửa đất);

Cạnh thửa đất bị che khuất bởi mặt tiền, có chiều rộng bị che khuất từ 3 m trở lên được áp dụng bằng 80% vị trí đất mặt tiền (tính cạnh thửa đất chính tiếp giáp đường đến chiều sâu 100 m của thửa đất);

Chiều sâu còn lại của thửa đất đối với vị trí mặt tiền được xác định theo tỷ lệ đã được quy định tại điểm 5 mục này.

7. Vị trí hưởng lợi đối với đất ở (đất ở mặt tiền đường gom song song với đường chính):

Đất mặt tiền đường gom có chiều sâu thửa đất đến 30m tính bằng 70% vị trí đất mặt đường chính; hơn 30 m đến 50 m tính bằng 60% vị trí đất mặt tiền đường chính; hơn 50 m đến 200m tính bằng 40% vị trí đất mặt tiền đường chính (giá đất xác định không được thấp hơn giá đất đối với đất không vị trí còn lại).

Đối với các thửa đất có chiều sâu hơn 200m trở đi thì vận dụng một trong các phương pháp xác định giá được quy định tại Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP để lập phương án riêng trình cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. Phạm vi áp dụng:

1. Giá đất được áp dụng để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai 2003;

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003;

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Nghị quyết này.

3. Giá đất quy định tại Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

4. Giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2013
Ngày hiệu lực 16/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/02/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảng giá đất Quảng Ngãi năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảng giá đất Quảng Ngãi năm 2014
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 23/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Phạm Minh Toản
Ngày ban hành 10/12/2013
Ngày hiệu lực 16/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/02/2016
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảng giá đất Quảng Ngãi năm 2014

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảng giá đất Quảng Ngãi năm 2014