Quyết định 24/2012/QĐ-UBND

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Đề án: Xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2010 - 2015) kèm theo Quyết định 06/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Đề án Xây dựng củng cố Công an xã thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 300/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm tỉnh Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Đề án Xây dựng củng cố Công an xã thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỀ ÁN: XÂY DỰNG, CỦNG CỐ CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN (NƠI KHÔNG BỐ TRÍ CÔNG AN CHÍNH QUY) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (GIAI ĐOẠN 2010 - 2015) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND NGÀY 27/01/2010 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp Lệnh Công an xã ngày 21/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 2460/QĐ-BCA(V28) ngày 07/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công nhận xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2191/TTr- PV11(PV28) ngày 08/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Đề án: Xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2010 - 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 mục II Phần thứ hai:

Phấn đấu xây dựng lực lượng Công an xã đạt trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị đúng quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 1 khoản 2 mục II Phần thứ 2:

Đảm bảo đủ về số lượng: Mỗi xã được bố trí 01 Trưởng Công an xã, 01 Phó trưởng Công an xã và 01 Công an viên thường trực tại xã; đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 và xã loại 2 được bố trí không quá 02 Phó trưởng Công an xã. Mỗi thôn bố trí 01 Công an viên.

3. Sửa đổi, bổ sung tiết 2 điểm b khoản 1 mục III Phần thứ 2:

Cân đối nguồn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, bố trí xây dựng trụ sở hoặc nơi làm việc riêng cho Công an xã phù hợp với điều kiện và yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, có diện tích tương xứng để làm việc và tiếp công dân. Phấn đấu đến năm 2015, xây dựng trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã đạt khoảng 50% trong số 73 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (Công an tỉnh có trách nhiệm lập thiết kế mẫu nhà làm việc của Công an xã và lập khái toán kinh phí chi tiết; hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản để triển khai thực hiện).

4. Sửa đổi khoản 2 mục III Phần thứ hai:

Hàng năm, được điều chỉnh tổng dự toán kinh phí và các bảng phụ lục, bảng chi tiết khái toán kinh phí kèm theo cho phù hợp với giá cả của thị trường theo từng thời điểm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện.

5. Sửa đổi tiết 2, tiết 3, tiết 4 Bước 4 khoản 3 mục III Phần thứ hai:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Việc lập dự toán: Hàng năm, Công an tỉnh chủ trì khảo sát, lập dự toán kinh phí những địa phương được xây dựng trụ sở hoặc nơi làm việc,

nhà tạm giữ hành chính của Công an xã, thống nhất với UBND cấp huyện về quỹ đất, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán tổng thể, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện bắt đầu từ quý III năm 2012 và hoàn thành cuối năm 2015.

6. Sửa đổi khoản 6 Phần thứ ba:

UBND huyện, thành phố: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở hoặc nơi làm việc, nhà tạm giữ hành chính cho Công an xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định khác trong Đề án: Xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2010 - 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi không sửa đổi, bổ sung vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu24/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực23/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Đề án Xây dựng củng cố Công an xã thị trấn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Đề án Xây dựng củng cố Công an xã thị trấn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu24/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýCao Khoa
       Ngày ban hành13/08/2012
       Ngày hiệu lực23/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Đề án Xây dựng củng cố Công an xã thị trấn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Đề án Xây dựng củng cố Công an xã thị trấn