Quyết định 25/2013/QĐ-UBND

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 26/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/8/2012 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/01/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 555/VP-HCTC ngày 13/5/2013, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 59/BC-STP ngày 15/5/2012, đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 635/SNV ngày 22/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh, như sau:

a) Khối chuyên viên nghiên cứu được tổ chức thành 06 phòng theo từng lĩnh vực công tác:

a1) Phòng Kinh tế - Tổng hợp;

a2) Phòng Nội chính;

a3) Phòng Công nghiệp – Xây dựng;

a4) Phòng Nông nghiệp – Tài nguyên;

a5) Phòng Văn hóa – Xã hội;

a6) Phòng Kinh tế Đối ngoại và Miền núi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh không bị sửa đổi bởi Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cao Khoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2013
Ngày hiệu lực02/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýCao Khoa
       Ngày ban hành23/05/2013
       Ngày hiệu lực02/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2012/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi