Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý kinh doanh vận tải hành khách Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 03a/2018/QĐ-UBND quản lý kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý kinh doanh vận tải hành khách Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2017/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRONG CÁC KHU DU LỊCH VÀ BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2015/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 124/TTr-SGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 400/BC-STP ngày 15 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 6 Điều 3 như sau:

“4. Khu du lịch là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận khu du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch.”

“6. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch là việc sử dụng phương tiện thủy nội địa để vận chuyển khách du lịch trong các khu du lịch.”

2. Sửa đổi Điều 5 như sau:

Điều 5. Tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch

1. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch đi theo tuyến cố định có hành trình, lịch trình nhất định. Việc thu cước vận chuyển được thực hiện theo hình thức bán vé cho từng hành khách.

2. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch đi theo hợp đồng chuyến theo yêu cầu của khách, hoặc theo yêu cầu của của đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành. Việc thu cước vận tải theo giá trị hợp đồng chuyến hoặc do hai bên tự thỏa thuận.”

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 22 như sau:

“2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh lân cận trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch liên quan đến các tỉnh theo Quy định này và quy định pháp luật có liên quan.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 23 như sau:

“c) Tổ chức công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin thành phần của Sở các khu du lịch trong vùng nước ven biển, sông, hồ, kênh, rạch, đầm, phá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là khu du lịch thuộc phạm vi địa giới hành chính của tỉnh để đơn vị kinh doanh vận tải hành khách biết, tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch theo Quy định này.”

5. Sửa đổi khoản 3 Điều 24 như sau:

“3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch liên quan đến địa bàn huyện theo Quy định này và quy định của pháp luật có liên quan.”

Điều 2. Bãi bỏ một số điều, phụ lục kèm theo Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh, như sau:

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 4; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; điểm b khoản 4 Điều 24.

2. Bãi bỏ các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ban hành kèm theo Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2018. Các nội dung khác của Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong khu du lịch các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực20/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý kinh doanh vận tải hành khách Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý kinh doanh vận tải hành khách Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành12/01/2018
       Ngày hiệu lực20/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý kinh doanh vận tải hành khách Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý kinh doanh vận tải hành khách Quảng Ngãi