Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND Thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 152/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục Hội đồng tỉnh Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 và Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 474 công trình, dự án, trong đó:

a) Công trình, dự án phải thu hồi đất của năm 2015 chuyển sang năm 2016 là 252 công trình, dự án với diện tích 1.178,1 héc ta.

b) Công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2016 là 222 công trình, dự án với diện tích 492,63 héc ta.

2. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai là 190 công trình, dự án, trong đó:

a) Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp của năm 2015 chuyển sang năm 2016 là 115 công trình, dự án với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 103,55 héc ta.

b) Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2016 là 75 công trình, dự án với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 42,64 héc ta.

(Chi tiết công trình, dự án của từng huyện, thành phố tại 4 phụ lục gồm 54 biểu mẫu kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục để hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những công trình, dự án thuộc danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ của năm 2015 nhưng không tiếp tục thực hiện trong năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có phát sinh công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp, thì Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015, tại kỳ họp thứ 18./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành14/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2015/NQ-HĐND công trình dự án thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 Quảng Ngãi