Quyết định 152/QĐ-UBND

Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 152/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục Hội đồng tỉnh Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG
NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH, UBND TỈNH QUẢNG NGÃI HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 16/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv63.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH, UBND TỈNH QUẢNG NGÃI HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lc

1

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh và quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Điều 1.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

2

Nghị quyết

Số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND Quy đnh nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Tiểu dự án 3 tại điểm b Khoản 2 Điều 5.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi nội dung của Tiểu dự án 3 tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh.

10/10/2017

3

Nghị quyết

Số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Về việc thông qua Đề án giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

Khoản 1, 2, 5, 6 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Về việc thông qua Đề án giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

4

Nghị quyết

Số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Qung Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

Khoản 2, 3, 4, điểm a, c, d Khoản 5 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

10/4/2017

5

Nghị quyết

Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Đoạn đầu điểm a Khoản 1, điểm a Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

10/4/2017

6

Quyết định

Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 1 Điều 7.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

7

Quyết định

Số 161/2003/QĐ-UBND ngày 12/9/2003 của UBND tỉnh Về việc đặt tên các đường phố trong nội thị - thị xã Quảng Ngãi.

Số thứ tự 74 trong danh sách đặt tên đường.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tnh về việc đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

15/3/2017

8

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 2 Điều 16.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 Quy định Về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh.

21/5/2017

9

Quyết đnh

Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

Khoản 2, 3, 4, điểm a, c, d Khoản 5 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tnh về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy li gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

25/5/2017

10

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 1 Điều 1; Khoản 6 Điều 2; Khoản 2 Điều 3; Điều 5.

Được sa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

15/7/2017

11

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 ban hành Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

Mục I, Mục II Chương I;

Khoản 2 Mục I Chương III;

Khoản 1, Khoản 2, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e Khoản 3, điểm b

 Khoản 4 Mục III Chương III.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

10/7/2017

12

Quyết định

Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 1, khoản 4 Điều 6; Điều 7.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh.

01/10/2017

13

Quyết định

Số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tlệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phụ lục kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trvề nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/10/2017

14

Quyết định

Số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 31.

Được sa đổi bi Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017của UBND tỉnh

20/11/2017

15

Quyết định

Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 ban hành Quy đnh nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Tiểu dự án 3 tại điểm c Khoản 2 Điều 5.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh sửa đổi nội dung Tiểu dự án 3 tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh.

20/11/2017

16

Quyết định

Số 89/QĐ-UBND ngày 29/05/2012 của UBND tỉnh Ban Hành Đề án Đào tạo Trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có Trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tnh Quảng Ngãi

điểm c, khoản 1 và tiết a2, điểm a, Khoản 2 của Mục II, Phần III của Đề án

Bị bãi bỏ bi Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cđi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo

10/01/2017

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH, UBND TỈNH QUẢNG NGÃI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

S 20/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết hiệu lực Về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

2

Nghị quyết

Số 23/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về dự toán và phân b ngân sách địa phương năm 2016

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

3

Nghị quyết

Số 24/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

4

Nghị quyết

Số 35/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

5

Nghị quyết

S01/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Hết hiệu lực về thời hạn thực hiện được quy định trong nội dung nghị quyết.

01/01/2017

6

Nghị quyết

S07/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lphí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/4/2017

7

Nghị quyết

S09/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Về quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017 

8

Nghị quyết

Số 05/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

9

Nghị quyết

Số 05/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015

Về quy thu mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/4/2017

10

Nghị quyết

S 13/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Về việc ban hành phí tham quan Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

Được thay thế bởi Nghquyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

10/4/2017

11

Nghị quyết

Số 14/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

12

Nghị quyết

S 25/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và qun lý phí thẩm định đề án xnước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

13

Nghị quyết

26/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/4/2017

14

Nghị quyết

Số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án ci tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

15

Nghị quyết

Số 16/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003

Về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi.

Được thay thế bởi Nghquyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sdụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

16

Nghị quyết

Số 46/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

17

Nghị quyết

S 27/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về quy thu mức phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/4/2017

18

Nghị quyết

S07/2010/NQ-HĐND ngày 01/7/2010

Về việc ban hành Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết s 21/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/4/2017

19

Nghị quyết

S 31/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và qun lý lệ phí cấp giy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi.

10/4/2017

20

Nghị quyết

Số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

25/7/2017

21

Nghị quyết

Số 30/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh.

22

Nghị quyết

Số 20/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghquyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

23

Nghị quyết

Số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sn trên địa bàn tỉnh.

25/7/2017

24

Nghị quyết

Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tnh.

25

Nghị quyết

S 21/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

25/7/2017

26

Nghị quyết

S 23/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014

Về việc việc thông qua quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Qung Ngãi quản lý.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tnh Quảng Ngãi quản lý.

25/7/2017

27

Nghị quyết

Số 32/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghquyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Qung Ngãi.

10/10/2017

28

Nghị quyết

Số 24/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

29

Nghị quyết

Số 35/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tnh Quảng Ngãi về phí trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá tài sản.

10/10/2017

30

Nghị  quyết

Số 03/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

31

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết s 48/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghquyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

32

Nghị quyết

S16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

10/10/2017

33

Quyết định

S 46/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitrên địa bàn tỉnh Qung Ngãi.

20/01/2017

34

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013

Ban hành Quy định Về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/01/2017

35

Quyết định

Số 360/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

Về việc ủy quyền thẩm tra thiết kế một số công trình cấp III, cấp IV.

36

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

25/01/2017

37

Quyết định

S 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/03/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14/3/2017

38

Quyết định

S40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh.

39

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

24/3/2017

40

Quyết định

Số 29/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Ban hành Quy định về biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/3/2017

41

Quyết định

Số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tnh về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

30/3/2017

42

Quyết định

Số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013

Ban hành Quy định về qun lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Qung Ngãi ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

02/4/2017

43

Quyết định

S02/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012

Ban hành Quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi’

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2017

44

Quyết định

S 206/2004/QĐ-UB ngày 21/9/2004

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về cung cấp, khai thác thông tin, quản lý, sử dụng và phát triển Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

29/4/2017

45

Quyết định

Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014

Về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

05/05/2017

46

Quyết định

Số 221/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

47

Quyết định

S60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc quy định mức thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

48

Quyết định

Số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc Quy định mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xnước thải vào nguồn nước và công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quy đnh mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

49

Quyết định

S57/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc Quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/5/2017

50

Quyết định

S25/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

51

Quyết định

Số 38/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016

Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/5/2017

52

Quyết định

Số 220/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

53

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu phí cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 220/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của UBND tỉnh.

54

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010

Về việc ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế đô thu, np và quản lý lphí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

55

Quyết định

Số 214/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

Về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

56

Quyết định

S79/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004

Về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/6/2017

57

Quyết định

Số 472/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

20/5/2017

58

Quyết định

Số 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

Về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2017

59

Quyết định

S27/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007

Về việc ban hành phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ

15/6/2017

60

Quyết định

S 25/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/6/2017

61

Quyết định

Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/7/2017

62

Quyết định

S37/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012

Ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 bãi bỏ quyết định số 37/2012/QĐ- UBND ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Ngãi.

25/6/2017

63

Quyết định

S 2090/QĐ-CT ngày 26/8/2004

Về việc ban hành phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bn đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/7/2017

64

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010

Ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/8/2017

65

Quyết định

Số 213/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

10/8/2017

66

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/8/2017

67

Quyết định

Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

68

Quyết định

S64/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

69

Quyết định

Số 25/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014

Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

70

Quyết định

S 53/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014

Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

01/9/2017

71

Quyết định

Số 41/2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2015

Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính cộng vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

72

Quyết định

S 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007

Về việc quy định mức thu một phần vin phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

73

Quyết định

Số 1191/QĐ-UBND ngày 15/7/2008

Về việc phê duyệt mức giá khám, chữa bệnh và dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

74

Quyết định

Số 1666/QĐ-UBND ngày 08/10/2008

Về việc điều chỉnh và bãi bmột số dịch vụ kỹ thuật tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 và Quyết định 1192/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

75

Quyết định

Số 1264/QĐ-UBND ngày 22/9/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng cho các cơ sở điều trị của tỉnh Quảng Ngãi.

76

Quyết định

Số 44/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

Ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

77

Quyết định

S 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/9/2017

78

Quyết định

S171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008

Về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bbởi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/9/2017

79

Quyết định

S32/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Ban hành Quy chế cho vay đối với hộ nghèo từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15/9/2017

80

Quyết định

S 62/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

20/9/2017

81

Quyết định

S04/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

Ban hành các Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý.

20/9/2017

82

Quyết định

S35/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;  cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyn, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ- UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh.

01/10/2017

83

Quyết định

S20/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016

Ban hành Quy định phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chsở hữu hoặc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Qung Ngãi

01/10/2017

84

Quyết định

S 89/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005

Về việc ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC- BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được thay thế bởi Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, theo quy định của pháp luật đất đai và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sn gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

85

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về Cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường bin, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2017

86

Chthị

S08/2011/CT-UBND ngày 28/02/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Về lĩnh vực đấu giá tài sản.

10/11/2017

87

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013

Ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuế đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

88

Quyết định

Số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

89

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

90

Quyết định

S26/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008

Quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

15/11/2017

91

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Ban hành quy định, trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

92

Quyết định

Số 29/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh.

93

Quyết định

S43/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013

Về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghip Quảng Phú.

10/11/2017

94

Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009

Về việc ban hành phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 63a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

01/01/2017

95

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

Ban hành Bảng giá tỉnh thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định s 64a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 ban hành Bng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/01/2017

96

Quyết định

Số 15/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

01/01/2017

97

Quyết định

Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định s67/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

98

Quyết định

Số 242/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành tiêu chí xác định đối tượng là học sinh Trung học phổ thông được hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10/01/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu152/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 152/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục Hội đồng tỉnh Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 152/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục Hội đồng tỉnh Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu152/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýPhạm Trường Thọ
       Ngày ban hành23/01/2018
       Ngày hiệu lực23/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 152/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục Hội đồng tỉnh Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 152/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục Hội đồng tỉnh Ủy ban tỉnh hết hiệu lực Quảng Ngãi

           • 23/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực