Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2015/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2015/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/4/2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XI - Kỳ họp thứ 15 về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 62/TTr-SLĐTBXH ngày 28/5/2015 về việc đề nghị ban hành Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí

Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước tại Quảng Ngãi cấp giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan thu lệ phí: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Mức thu lệ phí

a) Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/01 giấy phép.

b) Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấy phép.

4. Quản lý lệ phí

Toàn bộ số tiền thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Quảng Ngãi:

Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán, cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh lập dự toán kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Quảng Ngãi gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và
Xã hội, Tài chính, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VPUB: PVP, KTTH, CBTH;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, VHXHthuy328

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2015
Ngày hiệu lực11/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2015/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2015/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýLê Quang Thích
       Ngày ban hành01/06/2015
       Ngày hiệu lực11/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2015/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2015/QĐ-UBND mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Quảng Ngãi