Chỉ thị 08/2011/CT-UBND

Chỉ thị 08/2011/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chỉ thị 08/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản đã được thay thế bởi Quyết định 71/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực đấu giá tài sản Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 04/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010, nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (Sau đây được gọi tắt Nghị định số 17/2010/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức phổ biến, triển khai, thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan tại cơ quan, đơn vị, trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật về bán đấu giá tài sản tại địa phương, cụ thể như sau:

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền khi xử lý, bán, thanh lý các loại tài sản quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP phải ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nêu tại Điều 14 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP để bán đấu giá tài sản.

b) Không thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh, các huyện, thành phố để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị được UBND cấp có thẩm quyền giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải ký Hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất với Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, có quyết định phương án đấu giá quyền sử dụng đất và giá khởi điểm của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

Đối với các Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất được thành lập trước ngày Chỉ thị này có hiệu lực thi hành mà đã tiếp nhận việc bán đấu giá đối với một số lô đất, thửa đất cụ thể và đã tiến hành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, có phương án bán đấu giá được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá lô đất, thửa đất đó theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg Kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực thi hành thì việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Chỉ thị này.

c) Đối với tài sản Nhà nước có giá trị lớn, phức tạp UBND tỉnh căn cứ vào Điều 20 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Điều 12 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan để thành lập Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt.

d) Việc bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2008 thì phải chuyển giao và ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản với Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Đối với tài sản bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của cấp huyện, cấp xã thì thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện để bán đấu giá theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện phải ký Hợp đồng với Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để cử Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá của Hội đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

đ) Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, gồm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh và Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp.

Việc thành lập Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải thực hiện đúng quy định tại Điều 16 Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc đăng ký kinh doanh cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; đăng ký danh sách Đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách Đấu giá viên cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; báo cáo về tổ chức, hoạt động của mình theo định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu với Sở Tư pháp.

2. Sở Tư pháp:

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản pháp có liên quan đến các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm quán triệt nội dung, trình tự, thủ tục về bán đấu giá tài sản.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành rà soát các quy định có liên quan đến bán đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg tại địa phương không còn phù hợp với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP để tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, còn hiệu lực và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, cơ quan liên quan xây dựng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 02/2011.

c) Củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ bổ sung biên chế cho Trung tâm nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao.

d) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản tại địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định 17/2010/NĐ-CP và công bố các Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên Website của tỉnh và trang Website thành phần của Sở Tư pháp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các Sở, Ban ngành liên quan và các cơ quan, đơn vị được UBND cấp có thẩm quyền giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất trong việc xây dựng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 02/2011.

4. Sở Tài chính:

a) Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính; Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và Chỉ thị này.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp thành lập, đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

6. Các Sở, Ban ngành, cơ quan, đơn vị được UBND cấp có thẩm quyền giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

7. UBND các huyện, thành phố:

a) Theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp của UBND tỉnh hướng dẫn các phòng, ban trực thuộc ký Hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg với Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP sau khi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, có phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và giá khởi điểm được cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chỉ đạo Hội đồng bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước cấp huyện ký Hợp đồng với Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để cử Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá của Hội đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

c) Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản do cấp mình thành lập.

8. Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản, phí bán đấu giá tài sản đối với việc bán đấu giá các loại tài sản nêu tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết. Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2011
Ngày hiệu lực10/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành28/02/2011
        Ngày hiệu lực10/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2017
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản