Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính cộng vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND chi trả phụ cấp dịch vụ khám chữa bệnh Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2015/QĐ-UBND chi trả phụ cấp dịch vụ khám chữa bệnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHI TRẢ PHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC, PHỤ CẤP PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT ĐƯỢC TÍNH CỘNG VÀO GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1196/TTr-SYT ngày 22/7/2015, Tờ trình số 1469/TTr-SYT ngày 18/8/2015 và Giám đốc Sở Tư Pháp tại Báo cáo thẩm định số 142/BC-STP ngày 16/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính cộng vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý, cụ thể như sau:

1. Chi phí chi trả phụ cấp thường trực (trừ phụ cấp thường trực của trạm y tế xã, phường, thị trấn) được tính vào chi phí ngày giường bệnh; mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực được cộng vào mức giá ngày giường bệnh điều trị nội trú theo từng loại bệnh viện như sau:

a) Bệnh viện hạng II: 15.000 đồng/ngày.

b) Bệnh viện hạng III: 11.000 đồng/ngày

c) Bệnh viện hạng IV và chưa xếp hạng: 10.000 đồng/ngày.

2. Chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính vào chi phí của từng phẫu thuật, thủ thuật; mức chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được cộng vào giá dịch vụ của từng loại phẫu thuật, thủ thuật như sau:

a) Phẫu thuật loại đặc biệt: 1.400.000 đồng/phẫu thuật.

b) Phẫu thuật loại I: 570.000 đồng/phẫu thuật.

c) Phẫu thuật loại II: 290.000 đồng/phẫu thuật.

d) Phẫu thuật loại III: 130.000 đồng/phẫu thuật.

đ) Thủ thuật loại đặc biệt: 300.000 đồng/thủ thuật.

e) Thủ thuật loại I: 144.000 đồng/thủ thuật.

g) Thủ thuật loại II: 63.000 đồng/thủ thuật.

h) Thủ thuật loại III: 28.500 đồng/thủ thuật.

3. Đối tượng nộp, hình thức thanh toán, đối tượng thu tiền chi phí và việc quản lý, sử dụng nguồn thu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng nguồn thu nêu tại Quyết định này đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải công khai mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được tính cộng vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại địa điểm thu tiền dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và ở vị trí thuận tiện để người bệnh biết, thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi,
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ583)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2015
Ngày hiệu lực30/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2015/QĐ-UBND chi trả phụ cấp dịch vụ khám chữa bệnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2015/QĐ-UBND chi trả phụ cấp dịch vụ khám chữa bệnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành20/08/2015
        Ngày hiệu lực30/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 41/2015/QĐ-UBND chi trả phụ cấp dịch vụ khám chữa bệnh Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2015/QĐ-UBND chi trả phụ cấp dịch vụ khám chữa bệnh Quảng Ngãi