Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 468/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014

Thống nhất với nhận định đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân được nêu trong Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

a) Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa, chăm sóc tốt vụ Hè thu, đảm bảo tổng sản lượng lúa cả năm đạt trên 2 triệu tấn. Mở rộng, nâng cao hiệu quả mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa, coi trọng vấn đề hợp đồng tiêu thụ lúa đảm bảo nông dân có lãi theo chủ trương của Chính phủ. Triển khai thực hiện Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2013 - 2020 hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra. Duy trì thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Theo dõi, chỉ đạo sản xuất theo quy hoạch và giải quyết khó khăn về điện phục vụ nuôi tôm nước lợ năm 2014. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động và hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trăng năm 2014 (MDEC - Sóc Trăng 2014). Tích cực thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với phát triển thị trường nông thôn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền - hỗ trợ đối tượng nộp thuế. Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn bổ sung có mục tiêu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát trong việc bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình. Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, cân đối nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã khởi công và chuẩn bị khởi công chào mừng Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII (trong đó, khẩn trương hoàn thành sớm đưa vào sử dụng: Các đường ô tô đến trung tâm xã, Cầu Chợ Kinh trên đường 940, Trường Phổ thông trung học Phường 10, thành phố Sóc Trăng).

d) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Khẩn trương hoàn thành các công trình trường, lớp học đang xây dựng để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2014 - 2015. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh dễ phát sinh vào mùa mưa. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý sử dụng đất và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

e) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm; tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác kiểm tra trọng tải phương tiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

g) Tăng cường công tác thanh tra công vụ gắn với thực hiện thường xuyên việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là địa bàn nông thôn. Tập trung thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýMai Khương
        Ngày ban hành15/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Sóc Trăng