Quyết định 468/QĐ-UBND

Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 468/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.

(Đính kèm danh mục văn bản)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU và TT.HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: NC, TH, KT, VX, XD, NV, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 


Trần Thành Nghiệp

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 468 /QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

Số 24/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 thay thế

25/7/2014

2.

Nghị quyết

Số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/7/2007

Về việc quy định mức thu học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

3.

Nghị quyết

Số 02/2008/NQ-HĐND ngày 28/3/2008

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

4.

Nghị quyết

Số 12/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

5.

Nghị quyết

Số 13/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 thay thế

25/7/2014

6.

Nghị quyết

Số 33/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

7.

Nghị quyết

Số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 thay thế

25/7/2014

8.

Nghị quyết

Số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

9.

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND và sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 thay thế

25/7/2014

10.

Nghị quyết

Số 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 thay thế

25/7/2014

11.

Nghị quyết

Số 25/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 thay thế

25/7/2014

12.

Nghị quyết

Số 16/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 thay thế

25/7/2014

13.

Nghị quyết

Số 20/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức thu và chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

14.

Nghị quyết

Số 21/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

15.

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

16.

Nghị quyết

Số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe và phí chợ, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

17.

Nghị quyết

Số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

18.

Nghị quyết

Số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

19.

Nghị quyết

Số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

20.

Nghị quyết

Số 04/2012/NQ-HĐND ngày 06/4/2012

Về việc ban hành quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 thay thế

25/7/2014

21.

Nghị quyết

Số 07/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

22.

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

23.

Nghị quyết

Số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

24.

Nghị quyết

Số 06/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc quy định mức thu phí qua đò, phà (thuộc địa phương quản lý) đối với đò, phà ngang trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

25.

Nghị quyết

Số 07/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

26.

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND Ngày 10/12/2013

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết hiệu lực theo Điều 53 của Luật Ban hành văn bản QPPL HĐND, UBND

31/12/2014

27.

Nghị quyết

Số 22/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

28.

Nghị quyết

Số 24/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2014

Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

01/01/2015

29.

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

Hết hiệu lực theo Điều 53 của Luật Ban hành văn bản QPPL HĐND, UBND

31/12/2014

30.

Nghị quyết

Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

31.

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2014

Hết hiệu lực theo Điều 53 của Luật Ban hành văn bản QPPL HĐND, UBND

31/12/2014

32.

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

33.

Nghị quyết

Số 10/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

34.

Nghị quyết

Số 11/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

35.

Nghị quyết

Số 13/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

Về việc quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu đối với các loại xe ôtô của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ khi chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 thay thế

20/12/2014

36.

Quyết định

Số 60/2005/QĐ.UBNDT Ngày 01/6/2005

V/v ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 thay thế

10/10/2014

37.

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND Ngày 02/5/2007

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 thay thế

01/11/2014

38.

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND Ngày 09/7/2008

V/v ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 thay thế

06/12/2014

39.

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND Ngày 01/12/2010

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thay thế

10/01/2015

40.

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 thay thế

08/9/2014

41.

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 thay thế

05/9/2014

42.

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND Ngày 05/12/2011

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 thay thế

01/11/2014

43.

Quyết định

Số 40/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 thay thế

25/9/2014

44.

Quyết định

Số 48/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012

Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 thay thế

29/8/2014

45.

Quyết định

Số 50/2012/QĐ-UBND Ngày 28/11/2012

Về việc quy định một số nội dung liên quan đến mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 thay thế

02/11/2014

46.

Quyết định

Số 26/2013/QĐ-UBND Ngày 01/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 18 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thay thế

10/01/2015

47.

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND Ngày 09/10/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 thay thế

09/01/2015

48.

Quyết định

Số 45/2013/QĐ-UBND Ngày 05/12/2013

Ban hành quy định thẩm thẩm tra thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình tạm và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 thay thế

21/11/2014

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Sóc Trăng Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011 - 2015

Tiết g Điểm 1.1 Khoản 1 Mục I Phần B của Phần thứ nhất; Tiết e Điểm 1.1 Khoản 1 Mục II Phần B của Phần thứ nhất; Tiết c Điểm 1.1 Khoản 1 Mục III Phần B của Phần thứ nhất

Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 bãi bỏ, sửa đổi

25/7/2014

2

Quyết định

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND Ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Khoản 1 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Khoản 1 Điều 5; Điều 6; Điểm c, Khoản 3; Điều 9; Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

01/12/2014

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 468/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu468/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2015
Ngày hiệu lực02/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 468/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 468/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 468/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu468/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Thành Nghiệp
       Ngày ban hành02/03/2015
       Ngày hiệu lực02/03/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 468/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 468/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sóc Trăng

           • 02/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực