Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Sóc Trăng 76/2013/QĐ-TTg và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách, ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện hoặc được Ủy ban Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện đến thăm hỏi, chúc mừng gồm:

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có mối quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

b) Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, gồm:

- Các đoàn đại diện: lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các đoàn đại diện: các dân tộc thiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện: Người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

3. Nội dung và mức chi cụ thể:

a) Chi tiếp xã giao

Mức chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện :

a.1) Chi tiếp xã giao gồm nước uống, trái cây, bánh ngọt:

- Cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/lần tiếp.

- Cấp huyện: 20.000 đồng/người/lần tiếp.

a.2) Trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quà lưu niệm

b.1) Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc :

- Cấp tỉnh: 200.000 đồng/người/lần tiếp.

- Cấp huyện: 100.000 đồng/người/lần tiếp.

b.2) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: 200.000 đồng/người (kể cả cấp tỉnh và cấp huyện).

b.3) Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng (Ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/1 lần.

- Cấp huyện: 200.000 đồng/1 lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ quan trọng của dân tộc và tôn giáo một năm không quá 2 lần, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện quyết định chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏi ốm đau

c.1) Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/năm.

- Cấp huyện: 500.000 đồng/người/năm.

c.2) Trường hợp đặc biệt (bệnh nặng hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau cao hơn, nhưng không vượt quá hai lần mức chi nêu trên, như sau:

- Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/người/năm.

- Cấp huyện: 1.000.000 đồng/người/năm.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù và cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện theo phân cấp quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP.Chủ tịch nước;
- UBTW MTTQVN;
- Các Bộ: TP, TC;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực16/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýMai Khương
        Ngày ban hành06/07/2012
        Ngày hiệu lực16/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng