Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường tại Nghị quyết 24/2006/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND bãi bỏ sửa đổi bổ sung một số quy định mức thu đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND bãi bỏ sửa đổi bổ sung một số quy định mức thu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2011/NQ-HĐND

Sóc Trăng , ngày 15 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2006/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường;

Sau khi xem xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 01/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, như sau:

1. Bãi bỏ, sửa đổi các khoản thu phí quy định tại Điểm f, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

a) Bãi bỏ việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định gia hạn, điều chỉnh bản cam kết bảo vệ môi trường.

b) Bãi bỏ việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.

c) Sửa đổi mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

“Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 5.000.000 đồng/hồ sơ”.

2. Sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

“Đơn vị thu phí được trích để lại không quá 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí. Phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.”

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Ban công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP.Chủ tịch nước;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Bộ Tư pháp, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường;
- TT.TU, TT.HĐND, UBMTTQ, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2011
Ngày hiệu lực25/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND bãi bỏ sửa đổi bổ sung một số quy định mức thu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND bãi bỏ sửa đổi bổ sung một số quy định mức thu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýMai Khương
       Ngày ban hành15/07/2011
       Ngày hiệu lực25/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND bãi bỏ sửa đổi bổ sung một số quy định mức thu

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND bãi bỏ sửa đổi bổ sung một số quy định mức thu