Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Theo thỏa thuận tại Công văn số 3536/BNV-CCHC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp theo Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi, đối tượng:

Cán bộ, công chức có Quyết định của Thủ trưởng Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phân công làm việc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc hành chính (gọi tắt là “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”) ở các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

2. Quy định số lượng và mức phụ cấp:

a. Số lượng cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được quy định như sau:

- Sở, ngành tỉnh:

+ Văn phòng Sở: không quá 03 người;

+ Các đơn vị trực thuộc Sở: 01 người;

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: không quá 03 người;

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 01 người.

b. Mức phụ cấp:

- Mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức được phân công làm việc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Sở, ngành tỉnh (kể cả đơn vị trực thuộc) là: 200.000 đồng/người/tháng.

- Mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức được phân công làm việc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là: 200.000 đồng/người/tháng.

- Mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức được phân công làm việc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là 150.000 đồng/người/tháng.

3. Nguồn kinh phí chi trả:

Kinh phí chi trả phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước và được cân đối trong hạn mức kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm cho các đơn vị.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýPhan Lệ Hồng
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng