Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND và giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

b) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

3. Mức phụ cấp và nguồn kinh phí:

a) Mức phụ cấp:

- Đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban ngành tỉnh: 300.000 đồng/người/tháng;

- Đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: 300.000 đồng/người/tháng;

- Đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, phường, thị trấn: 250.000 đồng/người/tháng.

b) Nguồn kinh phí: Cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 2.

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 28 tháng 3 năm 2008 của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 12 quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Giao UBND tỉnh quy định cụ thể số lượng cán bộ, công chức, điều kiện được hưởng và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- TT. TU, TT. HÐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ðại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Ðại biểu HÐND tỉnh;
- TT. HÐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu28/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýMai Khương
       Ngày ban hành10/12/2014
       Ngày hiệu lực20/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sóc Trăng