Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 12 thng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành; Bo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành, do các văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành các Nghị quyết đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp theo quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 11/1999/NQ.HĐNDT.5 ngày 10/9/1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Nghị quyết số 22/2004/NQ.HĐNDT.7 ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

3. Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

4. Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc chấp thuận chủ trương quy hoạch khu hành chính - đô thị tỉnh Sóc Trăng.

5. Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

6. Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu phí sử dụng cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu phí.

7. Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng vviệc thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

8. Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014-2018.

9. Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

10. Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015.

11. Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy ước mẫu khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

12. Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2.

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 16 thng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Các Bộ: TP, XD, NV, NN&PTNT, VHTTDL;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Htđt: sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

          • 06/12/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/12/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực