Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018

Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học làm công chức xã Sóc Trăng 2014 2018 đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học làm công chức xã Sóc Trăng 2014 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THU HÚT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BỐ TRÍ LÀM NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG, GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018.

2. Mục tiêu của Đề án

Thu hút sinh viên bố trí làm nhiệm vụ như công chức cấp xã nhằm tạo nguồn tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức cho các địa phương, từng bước trẻ hóa, xây dựng đội ngũ công chức cấp xã có chất lượng ổn định, lâu dài.

Tăng cường trí thức trẻ có trình độ đại học về công tác tại xã để giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, giải quyết công việc chuyên môn theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

Giải quyết việc làm cho một bộ phận sinh viên tốt nghiệp đại học.

3. Chỉ tiêu thực hiện

Đề án thu hút 70 sinh viên tốt nghiệp đại học về bố trí công tác tại 70 xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc phạm vi Đề án (trừ 11 xã bãi ngang ven biển đã có Đề án của Chính phủ, 17 phường và 11 thị trấn). Trong đó, mỗi xã được bố trí 01 ứng viên về làm nhiệm vụ như công chức (không nằm trong số lượng công chức quy định tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

4. Điều kiện của đối tượng tham gia Đề án

- Sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên (không phân biệt loại hình đào tạo), có chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác.

- Có hộ khẩu tại tỉnh Sóc Trăng.

- Có độ tuổi dưới 30, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, bảo đảm đạt tiêu chuẩn về chính trị.

- Có sức khỏe tốt.

- Có đơn tình nguyện tham gia Đề án.

- Ưu tiên theo thứ tự: Con của gia đình có công với cách mạng; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển; sinh viên là nữ; sinh viên là người dân tộc thiểu số; sinh viên đang cư trú tại các xã thuộc phạm vi Đề án.

5. Trách nhiệm, quyền lợi và chính sách áp dụng đối với ứng viên

a) Trách nhiệm

Ứng viên Đề án có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ tại các xã thuộc Đề án theo phân công của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian ít nhất là 03 năm. Trường hợp ứng viên Đề án tự ý bỏ việc khi chưa đủ thời gian làm việc theo cam kết thì phải bồi thường cho Nhà nước kinh phí bồi dưỡng trước khi bố trí công tác tại xã theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho chấm dứt cam kết trước thời hạn với lý do chính đáng).

b) Quyền lợi

- Tham gia lớp bồi dưỡng được hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/tháng x 2 tháng.

- Khi có Quyết định phân công về xã công tác, ứng viên được hưởng các quyền lợi như đối với công chức cấp xã.

c) Chính sách áp dụng đối với ứng viên sau khi kết thúc Đề án

- Ứng viên Đề án hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xét tuyển vào công chức cấp xã hoặc giới thiệu bầu vào các chức danh cán bộ cấp xã.

- Ứng viên Đề án hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng có nhu cầu nghỉ việc thì được giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc theo quy định hiện hành như đối với công chức xã.

- Ứng viên Đề án không hoàn thành nhiệm vụ thì cho nghỉ việc (không giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc).

6. Kinh phí và thời gian thực hiện

- Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2014 đến năm 2018.

- Tổng kinh phí thực hiện Đề án khoảng 14.500.000.000 đồng.

- Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nuớc;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- TT. TU, TT. HÐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ðại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Ðại biểu HÐND tỉnh;
- TT. HÐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học làm công chức xã Sóc Trăng 2014 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học làm công chức xã Sóc Trăng 2014 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýMai Khương
        Ngày ban hành15/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học làm công chức xã Sóc Trăng 2014 2018

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học làm công chức xã Sóc Trăng 2014 2018