Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2014

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 468/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2014; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2014 là 2.047 tỷ 755 triệu đồng (dự toán thu sau khi điều chỉnh là 8.023 tỷ 649 triệu đồng).

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014 là 2.047 tỷ 755 triệu đồng (dự toán chi sau khi điều chỉnh là 8.023 tỷ 649 triệu đồng).

3. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014 là 1.019 tỷ 902 triệu đồng (dự toán chi sau khi điều chỉnh là 6.945 tỷ 284 triệu đồng), bao gồm số bổ sung từ ngân sách Trung ương và số bổ sung đối với ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

(Chi tiết theo biểu số 01, 02 và 03 đính kèm).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, điều hành ngân sách các cấp thuộc chính quyền địa phương theo dự toán điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này. Trường hợp trong 6 tháng cuối năm 2014 được bổ sung vốn để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể (không thuộc nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này) thì Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng vốn đúng theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/07/2014
Ngày hiệu lực 25/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/03/2015
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2014
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 08/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Mai Khương
Ngày ban hành 15/07/2014
Ngày hiệu lực 25/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/03/2015
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2014

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương Sóc Trăng 2014